05:41:37 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kontakt

Jonas Eklind

CEO, Ekobot AB (publ) 
The evolution of agriculture
jonas.eklind@ekobot.se
Homepage
Linkedin

Filter arrow-icon
Språk arrow-icon
2023-05-03 13:35:00
Ekobot invites to a field demonstration of their latest robot system, WEAI, an autonomous and highly efficient weed remover
Ekobot invites to a field demonstration of their latest robot system, WEAI, an autonomous and highly efficient weed remover
2023-05-03 13:35:00
Ekobot bjuder in till demonstrationsdag av sitt robotsystem WAEI
Ekobot bjuder in till fältdemonstration av sitt senaste robotsystem WEAI, en autonom robot och högeffektiv ogräsrensare
2023-03-28 10:30:00
Preliminary results show that Ekobot can contribute to reduced storage losses in Swedish onion cultivation
Ekobot can contribute to reduced storage losses in Swedish onion cultivation according to preliminary results from Hushållningssällskapet Skåne and NIBIO - Norwegian Institute for Bioeconomy
2023-03-28 10:30:00
Preliminära resultat visar att Ekobot kan bidra till minskade lagringsförluster i svensk lökodling
Ekobot kan bidra till minskade lagringsförluster i svensk lökodling enligt preliminära resultat från Hushållningssällskapet Skåne och NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
2023-03-03 10:02:00
Ekobot participates in round table discussions with the American governor Michael L. Parson
Missouri's governor, Mike Parson, is visiting Sweden on March 13-14 together with a business delegation. The trip is part of an ongoing marketing campaign to discuss the future of agriculture together with promising Swedish agtech companies
2023-03-03 10:02:00
Ekobot deltar vid rundabordsamtal tillsammans med den amerikanska guvenören Michael L. Parson
Missouris guvernör, Mike Parson, besöker Sverige den 13-14 mars tillsammans med en affärsdelegation. Resan är en del av en pågående marknadsföringskampanj för att diskutera framtidens jordbruk tillsammans med lovande svenska agtechbolag
2022-11-01 14:05:00
Swedish robot attracts European well-established Agtech investor
Last week, the Dutch investment company Navus Ventures invested in the development of modern agriculture. They have bought into the Swedish agtech company Ekobot and will be involved in bringing the company's self-driving weeding robot to the market on a large scale. Navus Ventures is owned by the Dutch Lely family. The Lely family is the founders of Lely industries, the world's leading supplier o...
2022-11-01 14:05:00
Svensk robot lockar tunga europeiska investerare
Under föregående vecka investerade det nederländska investmentbolaget Navus Ventures i utvecklingen av det moderna lantbruket. De har köpt in sig i det svenska agtech-bolaget Ekobot och ska vara med och ta bolagets självkörande ogräsrobot till marknaden i stor skala. Navus Ventures ägs av den Nederländska Lely-familjen. Familjen ligger bakom Lely, världens ledande leverantör av robotar ...
2022-09-26 13:00:00
Swedish agricultural robot company Ekobot meets American Agtech investors in Silicon Valley during the Nordic-US Food Summit in November 2022
As one of six Nordic companies in Agtech and Food tech, Ekobot has been selected to represent Sweden and meet American Agtech investors in Silicon Valley during the Nordic-US Food Summit in November this year
2022-09-26 13:00:00
Svenska jordbruksrobotföretaget Ekobot möter amerikanska Agtech-investerare i Silicon Valley under Nordic-US Food Summit i november 2022
Som ett av sex nordiska bolag inom Agtech och Food tech är Ekobot uttaget för att representera Sverige och möta amerikanska Agtech-investerare i Silicon Valley under Nordic-US Food Summit i november i år
2022-09-23 14:03:00
Ekobot enters into an agreement with Kapitalpartner to support establishment and growth in the Danish market for field robots
Ekobot has entered into an agreement with the Danish company Kapitalpartner. Kapitalparter is a corporate finance and investment banking firm that serves companies and their owners with advice, capital or assistance to complete transactions. Kapitalpartner has extensive experience with listed companies and assists with increasing knowledge of the stock market through investor relations and market ...
2022-09-23 14:03:00
Ekobot ingår avtal med Kapitalpartner till stöd för etablering och tillväxt på den danska marknaden för fältrobotar
Ekobot har ingått avtal med det danska företaget Kapitalpartner. Kapitalparter är ett corporate finance- och investmentbankföretag som servar företag och deras ägare med rådgivning, kapital eller assistans för att genomföra transaktioner. Kapitalpartner har lång erfarenhet av börsnoterade bolag och bistår med att öka kunskapen om aktiemarknaden genom investerarrelationer och marknadsr...
2022-09-15 06:47:00
Swedish onion producer Almhaga Gård is testing the weeding robot Ekobot on a larger scale in onion production
One of Sweden's largest onion producers, Almhaga Gård, has been testing the Swedish-developed Ekobot weeding robot on 3 of its roughly 300 hectares of onions for two years now. This is to be able to increase the harvest and reduce the use of pesticides
2022-09-15 06:47:00
Skånska lökproducenten Almhaga Gård testar ogräsroboten Ekobot i större skala i lökproduktion
En av Sveriges största lökproducenter, Almhaga Gård, testar sedan två år tillbaka den svenskutvecklade ogräsroboten Ekobot på 3 av sina drygt 300 hektar med lök. Detta för att kunna öka skörden och minska användningen av bekämpningsmedel
2022-09-12 14:45:00
Swedish agricultural company invests in the robotics of the future
The digitization and robotization of the agricultural sector is making strong progress. The transformation will not happen overnight, but the technological development is already well underway. In Sweden, AI-supported field robotics has recently made its entrance as Swedish agriculture invests in the technology of the future
2022-09-12 14:45:00
Svenskt lantbruk investerar i framtidens robotik
Digitaliseringen och robotiseringen av jordbrukssektorn är på stark frammarsch. Transformationen kommer inte att ske över en natt men den tekniska utvecklingen är redan på god väg. I Sverige har nyligen den AI-stödda fältrobotiken gjort sitt intåg när svenska lantbruk investerar i framtidens teknologi
2022-09-06 14:30:00
Meet the future of agricultural technology in robotics and artificial intelligence during a demonstration day at Skepparslöv on September 13
Meet the agricultural robot company Ekobot together with many other actors in the sector during an interesting demo day with a solid program. The program includes, among other things, demonstration runs of field robots, alternative methods for chemical control and much more
2022-09-06 14:30:00
Möt framtiden jorbruksteknologi inom robotik och artificiell intelligens under en demonstrationsdag på Skepparslöv den 13 september
Möt jorbruksrobotikföretaget Ekobot tillsammans med många andra aktörer i sektorn under en intressant demonstrationsdag med gediget program. Programmet innefattar bland annat demonstrationskörning av fältrobotar, alternativa metoder till kemisk bekämpning och mycket mera
2022-07-12 12:36:00
Increased productivity and reduced need for chemicals when Ekobot's agricultural robot does the job
Ekobot AB (publ) has received the first indicative results from this year's field trials in Sweden. The results show that Ekobot's agricultural robot WEAI - autonomous weeder, greatly reduces the need for chemicals and gives the farmer an opportunity for increased harvest
2022-07-12 12:36:00
Ökad produktivitet och minskat behov av kemikalier när Ekobots jordbruksrobot gör jobbet
Svenska Ekobot AB (publ) har mottagit de första indikativa resultaten från årets fältförsök i Sverige. Resultaten visar att Ekobots jordbruksrobot WEAI – autonomous weeder, kraftigt reducerar behovet av kemikalier samt ger lantbrukaren en möjlighet till ökad skörd
2022-05-09 14:35:00
Demodag av fältrobot med Ekobot AB(Publ) på Almhaga Gård i Skåne
Ekobot AB (publ) bjuder kunder, partners och andra intressenter till demodag av Ekobots robotsystem WEAI – autonomous weeder
2022-04-20 13:26:00
Ekobot holds a live shareholder meeting prior to the Extraordinary General Meeting
Ekobot AB (publ) held a live broadcast on 11 April at 11.00 and a press conference before the Extraordinary General Meeting on 21 April 2022. The recorded version of the broadcast can be viewed via the company's Youtube channel
2022-04-20 13:26:00
Ekobot genomför livesänd aktieägarträff inför extrainsatt bolagsstämman
Ekobot AB (publ) genomförde den 20 april kl 11.00 en livesänd aktieägare och pressträff inför den extrainsatta bolagsstämman den 21 april 2022. Den inspelade versionen av sändningen går att ta del av via bolagets Youtube kanal
2022-04-08 07:30:00
Ekobot AB (publ) welcomes investors and shareholders to a meeting on 20 April at 11.00-11.35
Due to the previously announced rights issue, shareholders and other stakeholders are welcomed to a digital shareholders' meeting
2022-04-08 07:30:00
Ekobot AB (publ) välkomnar till investerar- och aktieägarträff 20 April kl 11.00-11.35
Med anledning av den tidigare annonserade företrädesemissionen välkomnas aktieägare och andra intressenter till en digital aktieägarträff
2022-04-07 07:15:00
Ekobot only listed the company in the fast-growing billion-dollar industry
As the only listed company in the segment of self-propelled field robots, Nasdaq First North-listed Ekobot has an interesting position in a billion-dollar market in very rapid growth
2022-04-07 07:15:00
Ekobot enda noterade bolaget i snabbt växande miljardindustri
Som enda noterade bolag i segmentet självkörande fältrobotar har Nasdaq First North-listade Ekobot en intressant position på en miljardmarknad i mycket snabb tillväxt
2021-12-20 11:35:00
Ekobot AB (publ) is granted a “Green loan” by Almi Företagspartner Mälardalen
Almi Mälardalen AB has granted Ekobot AB (publ) a so-called green loan of approximately SEK 1.9 million. Almi's green loans aim to finance green initiatives that drive towards one or more of the six environmental objectives in the EU's taxonomy
2021-12-20 11:35:00
Ekobot AB (publ) beviljas grönt lån av Almi Företagspartner Mälardalen
Almi Mälardalen AB har beviljat Ekobot AB (publ) ett så kallat grönt lån på ca 1,9 MSEK. Almis gröna lån har som syfte att finansiera gröna satsningar som driver mot ett eller flera av de sex miljömålsättningarna i EU:s taxonomi
2021-12-15 09:00:00
Ekobot AB begins cooperation with the estimation service Pin-point
Agtechbolaget Ekobot is starting a collaboration with the estimation platform Pinpoint Estimates to capture the broader market expectations. Pinpoint is an open platform that compiles market expectations for listed companies' full-year and interim reports
2021-12-15 09:00:00
Ekobot AB inleder samarbete med estimattjänsten Pinpoint
Agtechbolaget Ekobot inleder ett samarbete med estimatplattformen Pinpoint Estimates för att fånga upp de bredare marknadsförväntningarna. Pinpoint är en öppen plattform som sammanställer marknadsförväntningar inför noterade bolags helårs- och delårsrapporter
2021-11-29 16:40:00
Ekobot AB (publ) announces today that the company participated and was presented during Stora Aktiedagen arranged by Aktiespararna
Aktiespararna arrange digital events with the aim of conveying information from listed companies to share savers and provide an opportunity for share savers to ask questions to the participating listed companies
2021-11-29 16:40:00
Ekobot AB (publ) meddelar idag att bolaget deltagit och presenterats under Stora Aktiedagen arrangerat av Aktiespararna
Aktiespararna arrangerar digitala evenemang med syftet att förmedla information från börsbolag till aktiesparare samt ge möjlighet för aktiesparare att ställa frågor till de medverkande börsbolagen
2021-06-24 11:00:00
Invitation to live press conference - Victoria Woyland, Vice President Volvo Group takes a seat as a regular member of Ekobot's Board
Welcome to a live press conference with Ekobot AB and Victoria Woyland from Volvo Group, connected solutions. During the meeting, a presentation will be made of the nomination committee's proposal for a new member of the board of directors, Victoria Woyland. Ekobot's and CEO Erik Jonuks will also provide a status update for 2021
2021-06-24 11:00:00
Inbjudan till digital pressträff – Victoria Woyland, vice president Volvo Group tar plats i Ekobots styrelsen
Välkommen till livesänd pressträff med Ekobot AB och Victoria Woyland från Volvo Group, connected solutions. Under träffen sker en presentation av nomineringskommitens förslag till ny ledamot, Victoria Woyland och Ekobots VD Ekobot ger en statusuppdatering för 2021
2021-06-08 08:30:00
Ekobot Ab finalist in Techarenan Challenge 2021
Ekobot has today been named a finalist, and is thus named one of the Nordic region's 50 leading future companies in the Techarenan Challenge 2021 competition. Companies from all over the Nordic region have applied for the competition and the finalists are active in a number of different industries such as cleantech, mobility, e- health, edtech, spacetech, foodtech, and more
2021-06-08 08:30:00
Ekobot Ab finalist i Techarenan Challenge 2021
Ekobot har idag har idag utsetts som finalist, och är därmed utsett till ett av nordens 50 främsta framtidsbolagen i tävlingen Techarenan Challenge 2021. Bolag från hela Norden har sökt till tävlingen och finalisterna är verksamma inom en rad olika branscher som cleantech, mobility, e-hälsa, edtech, spacetech, foodtech, med flera