20:38:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
JonDeTech Sensors är en utvecklare av infraröda sensorer som används för kontaktlös mätning av temperatur och olika värmeflöden. Bolagets teknik är egenpatenterad och används bland konsumentelektronik, medicinteknik samt industri. Exempel på produkter där bolagets teknik används inkluderar överhettningsskydd, personlig skyddsutrustning, samt sensorer för närvarodetektion. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning JDT 0.00 SEK
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-10 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-27 Ordinarie utdelning JDT 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Ordinarie utdelning JDT 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2021-06-10 23:57:12

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolaget har slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt beslutat om en riktad nyemission (den "Riktade Nyemissionen") som offentliggjordes i ett pressmeddelande tidigare idag. Den Riktade Nyemissionen omfattar 3 200 000 nya aktier till ett pris om 9,50 SEK per aktie. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande lett av Vator Securities AB. Genom den Riktade Nyemissionen samt emissionen till styrelseledamoten Thomas Krishan, som beskrivs nedan, tillförs JonDeTech cirka 32,4 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader.

Styrelseledamoten Thomas Krishan[1] har vidare inom ramen för bookbuilding-förfarandet åtagit sig att teckna 210 527 aktier till teckningskursen 9,50 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen som fastställdes genom bookbuilding-förfarandet. Eftersom Thomas Krishan är styrelseledamot har styrelsen beslutat att föreslå och sammankalla en extra bolagsstämma för att godkänna emissionen till Thomas Krishan.

Genom båda nyemissionerna tillförs JonDeTech sammanlagt cirka 32,4 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Den Riktade Nyemissionen och den riktade emissionen till Thomas Krishan innebär en utspädningseffekt om cirka 11,3 procent i förhållande till antalet aktier och röster i JonDeTech genom att antalet aktier ökar med 3 410 527 från 26 786 704 till 30 197 231. Aktiekapitalet kommer öka med 130 341,931726 SEK från 1 023 721,772006 SEK till 1 154 063,703732 SEK.

"Med det kapital, och förtroende, som vi nu erhåller från investerarkollektivet kommer vi att kunna fortsätta att hålla ett högt tempo i utrullningen av vår "Roadmap till högvolymsproduktion". Lejonparten av kapitalet kommer att användas för att få fram kommersiella sensorelement, men vi kommer även att kanalisera resurser till såväl applikationsutveckling som att skapa en säljorganisation redo att ta bolaget till nästa nivå", kommenterar Leif Borg, tillförordnad VD.

[1] Personligen eller genom bolag.

Den Riktade Nyemissionen och den riktade emissionen till Thomas Krishan

Styrelsen i JonDeTech har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021 beslutat om den Riktade Nyemissionen till ett antal svenska och internationella investerare. Den Riktade Nyemissionen omfattar 3 200 000 nya aktier till en teckningskurs om 9,50 SEK per aktie och Bolaget tillförs härigenom 30,4 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader.

Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 10,2 procent i förhållande till det volymviktade priset de senaste 20 handelsdagarna för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är i linje med marknadsmässiga villkor eftersom den har fastställts genom bookbuilding-förfarandet, som letts av Vator Securities AB.

Styrelsen har beslutat att föreslå en riktad nyemission till styrelseledamoten Thomas Krishan om 210 527 nya aktier till teckningskursen 9,50 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen som fastställts genom bookbuilding-förfarandet. Eftersom emissionen riktar sig till en person som tillhör den kategori av närstående i Bolaget som omfattas av 16 kap aktiebolagsbolagen (2005:551), krävs godkännande av en extra bolagsstämma där minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman godkänner emissionen. Kallelse till den extra bolagsstämma som ska besluta om godkännande av emissionen kommer att utfärdas separat inom kort.

Syftet med den Riktade Nyemissionen och den riktade emissionen till Thomas Krishan och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att bland annat finansiera utvecklingen av Bolagets produktionsprocess och högvolymstillverkning i enlighet med Bolagets nyligen kommunicerade "Roadmap till högvolymsproduktion", för att möta ökad efterfrågan, förstärka produkt- och affärssidan av verksamheten, för att stärka Bolagets finansiella ställning i allmänhet och ta in kapital på ett kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen.

Lock-up åtaganden

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bengt Lindblad (styrelseledamot), Magnus Eneström (styrelseledamot), Thomas Krishan (styrelseledamot), Jan Johannesson (styrelseledamot), Leif Borg (tillförordnad VD), Michael Olsson (ansvarig för affärsutveckling), Mikael Lindeberg (chef för R&D) och Mats Ljung (produktionschef) åtagit sig att, med sedvanliga undantag inklusive ett undantag för förhandlade blockaffärer, inte avyttra eller annars avhända sig sina aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter det att de nyemitterade aktierna tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

Vator Securities AB har utsetts till Sole Bookrunner. Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

För mer information, kontakta:

Leif Borg, tillförordnad VD, tel: +46 73 810 93 10, e-post: leif.borg@jondetech.se

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021 kl. 23:57 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
2021-06-10-Stangning-ABB-och-LEO-emission.pdf

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som

bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIAN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med emissionen.