12:07:29 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande
2018-06-20 13:00:01

Disciplinnämnden ålägger Wifog Holding AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande fyra årsavgifter för att ha brustit i informationsgivning, att ha brutit mot god sed på aktiemarknaden och för att ha haft bristande kapacitet för informationsgivning.

NASDAQ UTFÄRDAR VITE OM FYRA ÅRSAVGIFTER

Disciplinnämnden ålägger Wifog Holding AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande fyra årsavgifter för att ha brustit i informationsgivning, att ha brutit mot god sed på aktiemarknaden och för att ha haft bristande kapacitet för informationsgivning.

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har erhållit beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm om att Bolaget åläggs att betala vite för att ha underlåtit att så snart som möjligt offentliggöra insiderinformation samt för att inte på ett korrekt sätt ha skjutit upp offentliggörandet därav, för att i två fall brutit mot god sed på aktiemarknaden genom att inför årsstämman den 18 maj 2017 föreslå nedsättning av konvertibellikvid samt att på samma stämma beslutat om ett incitamentsprogram till styrelsen, båda i strid med Akteimarknadsnämndens rekommendationer. Vidare anser disciplinnämnden att Bolagets organisation och bemanning vad avser informationsgivning varit bristfällig under lång tid.

Vitebeloppet uppgår till fyra årsavgifter a' 73 326 kronor. Wifog noterar disciplinnämndens beslut och har vidtagit åtgärder för att stärka rutinerna vid Bolagets hantering av insiderinformation och informationsgivning. För ytterligare information kring beslutet och innehållet däri hänvisas till disciplinnämndens beslut, vilket enligt uppgift från Nasdaq Stockholm kommer att offentliggöras den 26 juni 2018.

Stockholm 2018-06-20

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Håkansson, VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com

Denna information är sådan information som Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018 kl 13:00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog Pressrelease 2018-06-20.pdf

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölj av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se http://www.mangold.se