14:45:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic MTF
SektorIndustri
IndustriMaskinindustri
Abelco Investment Group investerar i tillväxtbolag, särskilt i samband med omstruktureringar. Bolaget investerar huvudsakligen i bolag verksamma inom industri, verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2018
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-24 Årsstämma 2017
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-21 Årsstämma 2016
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-21 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-12 Årsstämma 2015
2016-04-29 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-27 Årsstämma 2014
2015-04-23 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-24 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2014-04-23 Årsstämma 2013
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-13 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2013-04-24 Årsstämma 2012
2013-03-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-13 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2012-04-12 Årsstämma 2011
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-02 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2011-04-29 Årsstämma 2010
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010
2019-02-26 08:00:00

KVARTAL 4, OKTOBER - DECEMBER 2018
ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) - NGM MTF

Förbättrat rörelseresultat samt tuffa nedskrivningar
 • Rörelseresultatet -3.636 tkr (-9 942 tkr). 
 • Vårt intressebolag QuickBit visade exceptionell tillväxt i omsättning under första kvartalet 2018 (juli-sept). 
 • Fortsatt ökat kundintresse hos TBS Yard som nu har över 1.000 mkr i aktiva offerter. 
 • Operativt utvecklas koncernens bolag positivt med minskad förlust och bra förutsättningar för 2019. 
 • Nödvändiga finansiella kostnader (nedskrivningar av investeringar gjorda tidigare år, reaförluster och kapitalkostnader) uppgår till 26,3 mkr.

EKONOMISK ÖVERSIKT Fjärde kvartalet
KVARTAL 4
Okt-dec Okt-dec Förändring
Tkr 2018 2017
Totala intäkter 3 959 3 097 862
Rörelseresultat -3 636 -9 942 6 306
efter avskrivningar
Resultat efter -28 182 -13 846 -14 336
finansiella poster
Resultat efter skatt -23 047 -8 767 -14 280
och minoritetsposter
Likvida medel vid 745 2 543 -1 798
periodens utgång
Resultat per aktie, -0,046 -0,027 -0,022
i kronor
Antal aktier vid 501 784 900 320 750 000
resp periodslut

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2018
 • Abelco minskade sitt innehav i Real Holding (ägs via dotterbolaget TBS Group). 
 • Abelco erhåller delåterbetalning om 10,6 MSEK på tidigare utlåning till fastighetsprojektet Spiran 1 i Råsunda. 
 • Abelco fullföljer planerad tilläggsinvestering i norska Green Ideas AS. 
 • Abelco ökar sin ägarandel i TBS Gruppen till totalt 70%. 
 • Abelcos vd Sven Hattenhauer erhåller styrelseplats i QuickBit eu AB (publ). 
 • Henrik Sundewall lämnar Abelcos styrelse.
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 • TBS Yard upplever kraftigt ökad efterfrågan på fartyg, offertläget har fördubblats på 4 månader. 
 • Abelcos intressebolag QuickBit eu AB kommer ansöka om notering hos NGM med mål att noteras under april 2019. 
 • Abelco har minskat sitt innehav i Real Holding till totalt ca 2 miljoner aktier.

EKONOMISK ÖVERSIKT HELÅR 2018 Tolv månader
jan-dec jan-dec Förändring
Tkr 2018 2017
Intäkter exkl extraordinära 15 287 20 961 -5 674
poster
Extraordinära; ackordsvinst 0 12 292 -12 292
Mockfjärdshus
Extraordinära; omsättn. 0 7 879 -7 879
Mockfjärdshus, ej
resultatpåverkande
Extraordinära; intäkter TBS 0 1 200 -1 200
Properties, avyttrat
Intäkter 15 287 42 332 -27 045

Rörelseresultat efter -19 902 -29 230 9 328
avskrivningar exkl
extraordinära
Extraordinära; 0 13 492 -13 492
resultatpåverkande
intäktsposter
Rörelseresultat efter -19 902 -15 738 -4 164
avskrivningar

Rörelseresultat efter -38 418 -33 965 -4 453
finansiella poster exkl
extraordinära
Extraordinära; nedskrivning av -10 658 0 -10 658
innehav
Extraordinära; 0 13 492 -13 492
resultatpåverkande
intäktsposter
Extraordinära; avyttring TBS 0 15 692 -15 692
Industrial Properties
Rörelseresultat efter -49 076 -4 781 -44 295
finansiella poster

Resultat efter skatt och -28 927 -19 881 -9 046
minoritet, exkl extraordinära
Extraordinära; nedskrivning av -10 658 0 -10 658
innehav
Extraordinära; summerat från 0 6 627 -6 627
intäkter ovan, minoritet
Extraordinära; avyttring TBS 0 7 689 -7 689
Industrial Properties,
minoritet
Rörelseresultat efter skatt -39 585 -5 565 -34 020
och minoritet

Resultat per aktie, i kronor, -0,058 -0,062 0,04
exkl extraordinära
Resultat per aktie vid resp -0,079 -0,017 -0,062
bokslutsdag, i kronor
Kassaflöde -1 798 336 -1 462
Likvida medel vid periodens 745 2 543 -1 798
utgång
Antal aktier vid resp 501 784 900 320 750 000
periodslut

KOMMENTARER EXTRAORDINÄRA POSTER FÖREGÅENDE ÅR (2017)

Under tredje kvartalet 2017 avyttrades TBS Industrial Properties, I bolaget ingick bl a den industrifastighet som TBS Yard använder. Försäljningen har bokförts som resultat från försäljning av finansiella tillgångar med totalt 15.692 tkr. I TBS Industrial Properties fanns även löpande intäkter vilka bokförts som övriga rörelseintäkter till ett värde av 1.200 tkr.

Under 2017 avslutades en rekonstruktion av Mockfjärdshus i vilken ackordsvinster uppstod om totalt 12.292 tkr.

KOMMENTARER EXTRAORDINÄRA POSTER ÅR 2018

Vi har skrivit ned värdet i vårt dotterbolag Mockfjärdshus med 10.658 tkr för att minska framtida exponering i bolaget.

-----------------------------

VD-KOMMENTAR

Fjärde kvartalet - dags att betala

Fjärde kvartalet 2018 har inneburit två tydliga processer. Den ena är att utveckla den operativa verksamheten i våra bolag i syfte att nå goda resultat 2019 - och där har vi gjort framsteg.

Den andra processen har fokuserat på att synliggöra de resultatmässiga konsekvenserna av de mindre lyckosamma investeringar som bolaget gjort under tidigare år. Någon gång måste dåliga investeringar betalas - nu är det dags.

Nödvändiga nedskrivningar

Vi har skrivit ned innehavet i Real Holding. Från förvärvet som historiskt gjordes till 50 öre/st har vi realiserat förlusten till aktuell kurs i slutet av 2018. Den investering som gjordes i Mockfjärdshus under 2017 har inte blivit framgångsrik. Vi väljer därför att skriva ned innehavets värde för att minska framtida exponering.

I bokslutsarbetet har vi detta år gjort nödvändiga nedskrivningar för att bli av med surdegarna så långt det är möjligt. Vi har också tagit kostnader för omstrukturering i våra bolag - allt i syfte att rensa bakåt och ha ett rent bord inför 2019.

Starka verksamheter

De åtgärder vi vidtagit samt de kostnader dessa medfört har stärkt verksamheten i våra bolag.

Hembad har tagit stora kostnader för omstruktering vilket påverkar årets resultat negativt, samtidigt har vi skapat förutsättningar för framgång 2019.

TBS Groups produktionsmiljö är nödvändig för leverans av kommande fartygsorder. Marknadens växande efterfrågan och det mycket fina offertläget motiverar absolut kostnaden för att hålla igång produktionsmiljön - dock bidrar kostnaden tydligt till årets förluster i bolaget.

Både Hembad och TBS agerar med självförtroende och har hög aktivitet i sina kompetenta säljteam. Med en kontrollerad och lägre kostnadsnivå, bra efterfrågan från respektive marknad samt vässade säljteam, är förutsättningarna för framgång 2019 gynnsamma.

Vi har stort förtroende för båda bolagens förmåga att leverera under 2019 och ser med tillförsikt fram emot ett framgångsrikt och lönsamt år.

Starka innehav

Även våra intressebolag utvecklas gynnsamt där vi i de flesta fall ser en tydlig och relativt kort väg till avkastning.
 • Quickbit går från klarhet till klarhet. Bolaget genererade sina första intäkter juni 2018 och har sedan dess haft en extrem utveckling. Bolaget är definitivt moget för notering, arbetet pågår och noteringsansökan bör kunna lämnas in till NGM i mars 2019 för notering utan dröjsmål.
 • Zoomability står inför snar notering. Ansökan till NGM förbereds nu med ambitionen att genomföra noteringen under Q2 2019.
 • Green Ideas är fortfarande i uppbyggnadsfas där vi förväntar oss ett tydligt avtryck senast under Q3 2019 där vi planerar för notering Q4 2019.
 • Hotel Insider arbetar fortsatt med utveckling av sitt unika koncept för hotellbokningar med förväntad leverans till marknaden senare under 2019.

Framåt

2018 har varit en tuff resa vilket även återspeglats i aktiekursen. Vi har städat, tagit kostnader, gjort stora nedskrivningar och ibland tagit obehagliga beslut. Nu är vi redo för positiv förändring och tillväxt. Våra dotterbolag liksom våra innehav sjuder av fokus och energi, det kommer ge avtryck under 2019.

Stockholm, 26 februari 2019

Sven Hattenhauer, VD och koncernchef

-----------------------------

PORTFÖLJEN - I SAMMANDRAG

STJÄRNOR

Detta är de innehav som på kort eller medellång sikt har störst potential och värde för Abelco. Här finns TBS Group med en snabbt växande offertstock som vi räknar med börjar konverteras till order innan sommaren. Här återfinns även Quickbit eu AB (publ) vars omsättning och vinst växer dramatiskt - vi räknar nu med att bolaget blir noterat senast i april 2019. Slutligen finns här vårt senaste nyförvärv Green Ideas med stor potential att nå snabb tillväxt internationellt med sitt helhetskoncept för Waste Management. Planerna att notera Green Ideas i slutet av 2019 ligger kvar.

BUBBLARE

Bubblarna är innehav som vi tror på långsiktigt men som har arbete kvar att göra innan de kan ge förväntad avkastning. Utvecklingen i bolagen är positiv men det är svårt att ge en tidsmässigt säker prognos för framgång i investeringen. Här finns Hembad vars omsättning 2019 bedöms fördubblas mot 2018. Hotel Insider arbetar fortsatt med utvecklingen av sin attraktiva tjänst där prognosen för lansering just nu är osäker. Slutligen finns här Zoomability som nyligen genomfört en nyemission och som tagit sig ur några tuffa utmaningar under 2018. Nu står Zoomability stärkta med en stor efterfrågan, en unik produkt och en högre marginal än tidigare - redo att noteras på NGM under våren 2019.

UTBYTARE

Våra utbytare är företag vi inte längre tror vi kan nå positiv avkastning i. Detta är företag som vi på olika sätt försöker avyttra eller avveckla. I denna grupp finns just nu endast Mockfjärdshus.

BOLAGEN

TBS Group

Vi har pratat om TBS förut. Företaget har de senaste 5 åren finslipat sitt erbjudande och tålmodigt bearbetat en stor internationell marknad med sitt unika fartygskoncept.

Det senaste året har marknaden vaknat till liv och företaget upplever en närmast explosiv efterfrågan. Det rör sig om kvalificerade kunder med höga krav och betalningsförmåga, kunder som tillsammans med TBS skapar skräddarsydda lösningar baserade på TBS kunskap inom kolfiberkomposit, drivlinor och hållbara lösningar.

Vi konstaterar med tillfredsställelse att efterfrågan växer parallellt inom nyttotrafiken såväl som inom passagerartrafiken där eldrivna passagerarfärjor i kolfiberkomposit är mycket efterfrågat. Av den totala offertstocken på drygt 1.000 mkr ligger de flesta affärer för avslut under 2019 och många redan under våren - vi ser med tillförsikt fram emot ett intressant år med TBS.

Quickbit eu AB (publ)

QuickBit erbjuder säkra betallösningar till bl.a. e-handel genom blockchain-teknik med kryptovaluta som värdebärare. Transaktionerna sker med spårbarhet vilket minimerar riskerna för bedrägeri. Nya regelverk, mobilteknologi och en alltmer gränslös värld skapar enorma affärsmöjligheter för QuickBits lösningar.

De senaste 6 månaderna har QuickBit visat en explosiv omsättningstillväxt. Deras första kvartal omsatte ca 74 mkr medan indikationerna för kvartal två (okt-dec) visar på fortsatt explosiv tillväxt (kvartalsrapporten förväntas inom några dagar). Bolaget har tydligt bevisat både sin affärsmodell och sin intjäningsförmåga. Vår uppfattning är att QuickBit bara har börjat sina resa, vi förväntar oss därför fortsatt mycket snabb tillväxt under överskådlig framtid.

Med bevisad intjäningsförmåga där bolaget vänt till lönsamhet, är det nu dags för notering utan dröjsmål. Noteringsarbetet som drivs intensivt, är i sin slutfas och vi räknar med att en noteringsansökan hos NGM kan göras inom någon vecka.

Abelcos engagemang i bolaget är 4 375 000 aktier då vi under hösten avyttrat en del (500 000 aktier) av den kvittningsemission vi deltog i sommaren 2018.

Hembad AB

Omsättningen för 2018 blev en besvikelse och medförde även en förlust för året. Tillsammans med bolagets kvarvarande och mycket kompetenta medarbetare, har vi tagit fram en handlingsplan och budget som av alla parter upplevs genomförbar.

Hembad har genom åren genomfört hundratals badrumsrenoveringar i Borlängetrakten. I första hand säljer man trygghet och kvalitet där kunden erbjuds en attraktiv helhetslösning till fasta priser. Det koncept för införsäljning och leverans som Hembad arbetat fram ser vi nu goda möjligheter i att sprida geografiskt till fler orter.

Hembads budget för 2019 visar på framtidstro och expansion där bolaget räknar med mer än fördubblade intäkter jämfört med 2018 samt en hälsosam vinstnivå för året. För perioden januari-februari ligger Hembad 28% över sin försäljningsbudget.

Real Holding i Sverige AB (publ)

Tyvärr har vi tvingats se att det arbete ledningen i Real Holding gjort under året inte givit önskat resultat. Under hösten har vi successivt minskat vårt innehav när så varit möjligt i syfte att minska vår exponering. När vinterns annonserade nyemission inte gick att genomföra valde vi att ytterligare minska innehavet av samma skäl.

Vi har bedömt risken i investeringen vara större än möjligheten och har därför strävat efter att avveckla vårt innehav.

Green Ideas Group AB (publ)

Green Ideas Group AB (publ) fortsätter sin etableringsplan med fokus på Skandinavien, Baltikum och Turkiet. Förhandlingar och dialog förs med både detaljhandelskedjor och kommuner som söker miljövänligare lösningar på sin avfallshantering. Green Ideas har lösningarna och erbjuder kommunerna sätt att finansiera och lansera pilotprojekt för miljövänligare och kommersiellt gångbar återvinning, primärt av hushållsavfall.

Abelcos innehav ökade under fjärde kvartalet till drygt 25% såsom tidigare kommunicerats. Ledningen i Green Ideas upplevs följa den plan som bolaget tidigare fastslagit. Om måluppfyllnaden fortsatt är god ser vi möjlighet till en notering av Green Ideas under slutet av 2019.

Hotel Insider Plc

Hotel Insider arbetar vidare med att lansera sin disruptiva tjänst för hotellbokning. Vissa tekniska och resursmässiga utmaningar har gjort att arbetat har försenats. Vi bedömer att lansering kan ske under 2019 men är osäkra på prognosen.

Bolaget är måna om att verkligen lansera sig som "förändrare" i en etablerad mångmiljardmarknad i syfte att uppnå tydliga konkurrensfördelar - hellre en bra tjänst en en prematur lansering således. Hotel Insider har en utarbetad plan för egen börsnotering när tjänsten väl har lanserats gentemot marknaden.

Zoomability Int AB (publ)

Abelcos ägande i Zoomability uppgår till ca 1,6% efter bolagets senaste emission. Vi valde att avstå från medverkan i denna då vi behövde försvara andra positioner istället. Bolaget utvecklar och säljer motordrivna hjälpmedel för personer med fysisk funktionsnedsättning. Zoomability har rönt stor uppmärksamhet i USA vilket skapar stor kommersiell potential.

Zoomability har efter styrelsebeslut i januari 2019 nu påbörjat sin noteringsprocess. Målsättningen är att notering hos NGM ska vara genomförd senast Q2 2019.

JVM Group/Mockfjärdshus

Abelco äger 100% av Mockfjärdshus genom ägandet av JVM Group. Tyvärr är vår bedömning att vi själva inte har verktygen för att vända bolaget, därför skriver vi nu ned värdet på investeringen med 8 mkr. Bolaget befinner sig på Abelcos säljlista, det har stor utvecklingspotential för rätt köpare som kan finna större synergier än vad Abelco gör. Dialog pågår med flera tilltänkta köpare.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Omsättning och resultat

Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 3 959 tkr (3 097 tkr) samt för helåret 15 287 tkr (20 961 tkr). Samtliga uppgifter avser exklusive extraordinära poster. TBS Yard upplever en kraftigt ökad efterfrågan från flera kundsegment inom fartygssektorn. Intäkterna härrör huvudsakligen från löpande produktion av olika mindre uppdrag, parallellt investerar man resurser och kapital i det omfattande offertarbetet.

Hembad har efter en svår start på hösten lyckats väl med orderingången under november och december. Hårt arbete har lagts på kostnadssänkningar och högre leveranseffektivitet, vilket har medfört ett blygsamt men ändå positivt resultat för kvartalet.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella poster för fjärde kvartalet uppgick till -28 182 tkr (-13 846 tkr) samt för helåret -49 077 tkr (-4 781 tkr).

Fjärde kvartalet 2018 belastas med nedskrivningar i bl a Mockfjärdshus, höga räntekostnader samt nedskrivningar/realisationsförluster avseende vårt innehav i Real Holding AB (publ). Totalt uppgår dessa poster till 26 308 tkr.

Nedskrivningarna är av engångskaraktär. Räntekostnaderna (inkl kostnader för kapitalanskaffning) för 2019 beräknas till betydligt lägre nivåer än 2018.

Resultat efter skatt och minoritetsandelar

Minoritetsandelar samt skatteposter har medfört en positiv resultatpåverkan med 9 491 tkr. Resultat efter skatt och minoriteter för fjärde kvartalet uppgick till -23 047 tkr (-8 767 tkr) samt för helåret -39 585 tkr (-5 565 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens kassaflöde uppgick till -1 798 tkr (336 tkr). Det negativa kassaflödet härrör sig till kapitalbindning i finansiering av dotterbolag och övriga portföljbolag samt att inga avyttringar skett under perioden. Finansiering av portföljen sker genom upplåning jämte nyemissioner samt avyttring av tillgångar. Fritt eget kapital per 20181231 uppgår till 14 391 tkr (8 163 tkr).

ÖVRIGT

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen och kalender
 • Ordinarie bolagsstämma:   15 maj 2019 
 • Publicering av kvartalsrapport för Q1 2019:  21 maj 2019

Notera: offentliggörande

Denna information är sådan som Abelco Investment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019, kl. 08:00 CET.

Information och kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta: