01:56:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Aegirbio är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av olika läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar huvudsakligen läkemedel för behandling av multipel skleros. Utöver huvudverksamheten erbjuds tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs i samarbete med övriga läkemedelsaktörer, där störst närvaro återfinns inom Norden.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-21 Ordinarie utdelning AEGIR 0.00 SEK
2022-06-20 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Ordinarie utdelning AEGIR 0.00 SEK
2021-06-28 Årsstämma 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-09 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2021-09-17 08:40:00

Styrelsen för AegirBio AB ("AegirBio" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission om 490 000 aktier till Modelio Equity AB (publ), Modelity Capital AB, CapMate Aktiebolag och Oliver Molse. Teckningskursen uppgår till 260 SEK per aktie och den totala emissionslikviden uppgår till 127,4 miljoner SEK. Bolaget har även erhållit lånefinansiering om 75 miljoner SEK från Modelio Equity AB.

Kapitaltillskottet om 202,4 miljoner SEK avses primärt att användas till att finansiera förvärvet av Dynamic Code AB (publ) som offentliggjordes av Bolaget idag kl. 08:30 samt att möjliggöra ytterligare förvärv.

Nyemission

De professionella investerare som erhållit tilldelning i nyemissionen är Modelio Equity AB (publ), Modelity Capital AB, CapMate Aktiebolag och Oliver Molse. Genom den riktade nyemissionen kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om 127,4 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Teckningskursen uppgår till 260 SEK per aktie och innebär en sedvanlig emissionsrabatt om cirka 11,1 procent mot senaste stängningskurs för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market, eller cirka 10,6 procent jämfört med den 15-dagars volymviktade genomsnittskursen (VWAP), vilket Bolaget bedömer är marknadsmässigt för denna typ av transaktion.

Anledningen till att den riktade emissionen har genomförts, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den ger möjlighet för Bolaget att på ett tillräckligt tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget rörelsekapital och ta tillvara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets förvärv av Dynamic Code AB (publ) som offentliggjordes av Bolaget idag kl. 08:30.

Efter den riktade emissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 490 000, från befintliga 16 834 062 till 17 324 062, och aktiekapitalet kommer att öka med 39 200,00 SEK, från befintliga 1 346 724,96 SEK till 1 385 924,96 SEK. Detta innebär en utspädningseffekt om cirka 2,83 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen.

Lånefinansiering

AegirBio har säkrat en lånefinansiering om 75 miljoner SEK. Lånet löper tills det återbetalas, men som längst till den 31 december 2021. Lånevillkoren bedöms av Bolaget att vara marknadsmässiga. Långivare är Modelio Equity AB (publ).

Motiv

Kapitaltillskottet om totalt 202,4 miljoner SEK avses primärt att användas till att finansiera förvärvet av Dynamic Code AB (publ) som kommunicerades av Bolaget den 17 september 2021 kl. 08:30 samt att möjliggöra ytterligare förvärv.

Lån av aktier

I syfte att underlätta leverans av aktier i den riktade nyemissionen kommer Martin Linde och Anders Ingvarsson att låna ut 490 000 aktier till investerarna i den riktade nyemissionen. De lånade aktierna kommer att återlämnas efter det att den riktade nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Eminova Partners AB (https://eminovapartners.se/corporate-finance-tjanster/) agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till AegirBio i samband med den riktade nyemissionen och lånefinansieringen.

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-17 08:40 CET.