17:15:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-03-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-22 Årsstämma 2023
2023-06-01 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-16 Ordinarie utdelning AEGIR 0.00 SEK
2023-03-31 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-20 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-21 Ordinarie utdelning AEGIR 0.00 SEK
2022-06-20 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Ordinarie utdelning AEGIR 0.00 SEK
2021-06-28 Årsstämma 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-09 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Aegirbio är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av olika läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar huvudsakligen läkemedel för behandling av multipel skleros. Utöver huvudverksamheten erbjuds tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs i samarbete med övriga läkemedelsaktörer, där störst närvaro återfinns inom Norden.
2023-07-21 08:30:00

AegirBio AB:s årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 finns nu tillgängliga på bolagets hemsida, www.aegirbio.com/investor-relations/reports-results/. På grund av vissa justeringar som gjorts i samband med den årliga revisionen återfinns vissa avvikelser gentemot den bokslutskommuniké som offentliggjordes den 31 mars 2023.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 bifogas i sin helhet detta pressmeddelande i pdf-format.

I samband med färdigställandet av årsredovisningen har vissa justeringar gjorts, vilka medför avvikelser mot den bokslutskommuniké som offentliggjordes den 31 mars 2023.
  • Goodwill har, så som pressmeddelats den 29 maj 2023, skrivits ner med 276,8 MSEK i koncernen och 145 MSEK i moderbolaget, vilket innebär att all goodwill är fullt nedskriven i såväl koncernen som moderbolaget.
  • Vissa rörelsekostnader om sammanlagt 1 572 KSEK har funnits höra till räkenskapsåret 2022 i stället för räkenskapsåret 2023. Av beloppet avser 1 255 KSEK vite till Nasdaq enligt beslut kommunicerat i mars 2023. Ändringen minskar årets resultat 2022 för koncernen och moderbolaget med samma belopp.
  • En korrigering av finansiell leasing har gjorts, innebärande en minskning av nyttjanderätts­tillgångar med 262 KSEK, en minskning av kortfristiga skulder med 230 KSEK samt en ökning av kostnaderna med 32 KSEK. Ändringen avser endast koncernen och påverkar inte moderbolagets resultat- eller balansräkning.
  • En nedskrivning av bokfört värde på moderbolagets aktier i dotterbolag har gjorts med 75,9 MSEK. Denna nedskrivning har ingen påverkan på koncernens resultat- eller balansräkning.