16:45:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-03-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-22 Årsstämma 2023
2023-06-01 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-16 Ordinarie utdelning AEGIR 0.00 SEK
2023-03-31 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-20 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-21 Ordinarie utdelning AEGIR 0.00 SEK
2022-06-20 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Ordinarie utdelning AEGIR 0.00 SEK
2021-06-28 Årsstämma 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-09 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Aegirbio är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av olika läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar huvudsakligen läkemedel för behandling av multipel skleros. Utöver huvudverksamheten erbjuds tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs i samarbete med övriga läkemedelsaktörer, där störst närvaro återfinns inom Norden.
2023-07-21 08:30:00

I samband med AegirBio AB:s ("AegirBio" eller "Bolaget") arbete med årsredovisningen för 2022 har Bolaget upptäckt felaktiga uppgifter i delårsrapporten för första kvartalet 2023 som publicerades den 31 maj 2023

De justeringar som bedöms signifikanta utgörs av minskade rörelsekostnader med 1 572 KSEK för såväl koncern som moderbolag, justering avseende koncernens balansräkning där moderbolagets siffror tidigare felaktigt presenterats som koncernens, presentation i kassaflödet av konvertibellån om nominellt 55 MSEK som upptagits i mars 2023, varav 10 MSEK konverterats, presentation av konvertibellån som långfristig skuld i moderbolagets balansräkning som tidigare felaktigt inkluderats i kortfristiga skulder samt kompletterande upplysningar om väsentliga händelser under perioden och efter dess utgång. Vidare ska koncernens respektive moderbolagets soliditet vid utgången av det första kvartalet rätteligen vara 42 % respektive 25 % och resultat per aktie före utspädning för koncernen respektive moderbolaget har justerats till -0,69 kronor respektive -0,26 kronor. Se vidare not 4 i delårsrapporten.

Ett korrigerat pressmeddelande återfinns nedan och en korrigerad rapport bifogas i sin helhet och finns även att läsa på Bolagets hemsida, www.aegirbio.com.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODENS UTGÅNG
 • Nasdaqs disciplinnämnd beslutar att inte avnotera AegirBio AB men ålägger ett vite om cirka 1,3 MSEK till följd av bolagets informationshantering.
 • AegirBio AB emitterar konvertibler om 55,0 MSEK med vidhängande teckningsoptioner till  Atlas Special Opportunities, LLC, och Atlas Special Opportunities, LLC, påkallar konvertering av konvertibler till ett nominellt belopp om 10,0 MSEK under mars månad.
 • Finansinspektionen startar utredning av AegirBios hantering av insiderinformation.
 • Aegirbio AB utser Christel Dahlberg till interim CFO.
 • AegirBio rapporterar att icke-kassapåverkande kostnad efter nedskrivning av goodwill görs med cirka 276,8 MSEK under 2022 efter att bokslutskommunikén rapporterats.
 • AegirBio utser Marco Witteveen till ny VD från den 15 juni 2023.

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN

Med "Bolaget" eller "AegirBio" avses AegirBio AB (publ) med organisationsnummer 559222-2953. Koncernens och moderbolagets jämförelsesiffror för samma period föregående år visas inom parentes.

FÖRSTA KVARTALET I KONCERNEN (2023-01-01 - 2023-03-31)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (1,4) MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -15,6 (-14,2) MSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,69 (-0,74) SEK.
 • Soliditeten ** uppgick per den 31 mars 2023 till 42 (93) %.
FÖRSTA KVARTALET I MODERBOLAGET (2023-01-01 - 2023-03-31)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -5,7 (-9,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 (-0,55) SEK.
 • Soliditeten ** uppgick per den 31 mars 2023 till 25 (98) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier som per 2023-03-31 uppgick till 21 928 159 aktier före utspädning. Motsvarande siffra för samma period föregående år var 17 324 062 aktier.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med balansomslutning.

VD BRADLEY MESSMER - ETT TURBULENT KVARTAL SOM HAR SVETSAT OSS SAMMAN

Aegirbio tillbringade större delen av Q1 2023 under molnet av NASDAQ:s hot om att avnotera bolaget. Medan Disciplinnämnden beslutade att inte avnotera bolaget, och i stället ge oss böter, var den mellanliggande tiden svår för alla.

Affärsutvecklingsaktiviteterna frystes i stort sett under hotet om avnotering, men vi avancerade diskussioner med flera viktiga opinionsbildare inom TDM-området och vår kliniska studie av patientnära test i Portugal för natalizumab är nu i full gång.

Flera betydande framsteg gjordes för vårt banbrytande arbete med saliv som en förbättrad provtyp för TDM och annan diagnostik. Ett bra exempel var presentationen av vår kliniska studie som tittade på intakta och förvrängda former av natalizumab i blod och saliv vid ACTRIMS-konferensen.

Vårt arbete med att effektivisera verksamheten och organisationen fortsätter med förbättringar och ökad effektivitet. Vår produktutvecklingsanläggning i Storbritannien har framgångsrikt utvärderats och befunnits vara förenlig med ISO 13485:2016. Utbyggnaden av vårt ISO13485-certifikat gör det möjligt för företaget att arbeta med större kapacitet och förbättrad effektivitet och är ett avgörande steg mot utveckling, tillverkning och distribution av våra nuvarande produkter men också de som ingår i vår produktpipelineportfölj.

Aegirbios vision är en integrerad, lättanvänd diagnos- och övervakningsplattform som gör det möjligt för och ger individer möjlighet att ta kontroll över hanteringen av sin hälsa genom icke-invasiv testning. Grunden för framtida produktutveckling inom detta viktiga område har påbörjats.

Dr. Bradley Messmer VD AegirBio AB

VD BRADLEY MESSMER - A TURBULENT QUARTER THAT WELDED US TOGETHER

Aegirbio spent the majority of Q1 2023 under the cloud of NASDAQ's threat to delist the company. Whilst the Disciplinary committee decided against delisting and instead gave us a fine, the intervening time was difficult for all.

Business development activities were largely frozen whilst the threat of de-listing remained, but we advanced discussions with several key opinion leaders in the field of TDM and our clinical study in Portugal on natalizumab is now up and running.

Several significant advancements were made for our pioneering work with saliva as an improved sample type for TDM and other diagnostics. A great example was the presentation of our clinical study looking at intact and scrambled forms of natalizumab in blood and saliva at the ACTRIMS conference.

Our efforts to streamline operations and the organization continues with improvement and greater efficiency.

Our product development site in the UK has been successfully assessed and found to be compliant with ISO 13485:2016. The expansion of our ISO13485 certificate, enables the Company to operate with greater capacity and improved efficiency and is a crucial step towards the development, manufacturing and distribution of our current products but also the ones included in our product pipeline portfolio.

Aegirbio's vision is an integrated, easy-to-use diagnostic and monitoring platform that enables and empowering individuals to take control of the management of their health through non-invasive testing. The groundwork for future product developments in this important area, has been initiated.

Dr. Bradley Messmer CEO AegirBio AB