17:12:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Aegirbio är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av olika läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar huvudsakligen läkemedel för behandling av multipel skleros. Utöver huvudverksamheten erbjuds tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs i samarbete med övriga läkemedelsaktörer, där störst närvaro återfinns inom Norden.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-21 Ordinarie utdelning AEGIR 0.00 SEK
2022-06-20 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Ordinarie utdelning AEGIR 0.00 SEK
2021-06-28 Årsstämma 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-09 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2022-06-30 10:46:05

AegirBio AB (publ) höll den 30 juni 2022 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägargruppens förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med aktieägargruppens förslag, Bradley Messmer, Fredrik Häglund, Seppo Mäkinen och Anders Ingvarsson. Vidare beslutade stämman att nyvälja William Vickery och Sofia Bertling som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes, i enlighet med aktieägargruppens förslag, Anders Ingvarsson.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för mandatperioden för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att KPMG AB hade meddelat att auktoriserade revisorn Johan Rasmusson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägargruppens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med tre (3) prisbasbelopp samt att arvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp till varje övrig ordinarie ledamot.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägargruppens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 genom beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner till bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, till ledande befattningshavare (exklusive den verkställande direktören) och övriga nyckelpersoner i koncernen ("Deltagarna").

Programmet innebär att högst 550 000 teckningsoptioner ges ut till bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, dotterbolaget för att senare överlåtas till Deltagarna. Överlåtelse ska ske den 1 augusti 2022, eller det senare datum som styrelsen beslutar, till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 2 augusti 2025 till och med den 30 september 2025. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 29 juli 2022, dock inte under aktiens kvotvärde. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 3,08 procent.

Incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter genom riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2 genom beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner till bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, till Sofia Bertling och William Vickery ("Styrelseledamöterna").

Programmet innebär att högst 150 000 teckningsoptioner ges ut till bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, dotterbolaget för att senare överlåtas till Styrelseledamöterna. Överlåtelse ska ske den 1 augusti 2022, eller det senare datum som styrelsen beslutar, till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 2 augusti 2025 till och med den 30 september 2025. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 29 juli 2022, dock inte under aktiens kvotvärde. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 0,86 procent.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

_____________

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 30 maj 2022 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.aegirbio.com.