20:22:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Beijer Alma är en internationell industrigrupp. Störst affärsinriktning återfinns inom utvecklingen av komponenttillverkning, där koncernen drivs utifrån ett flertal dotterbolag med vardera affärsinriktning. Ett aktivt, långsiktigt strategi- och utvecklingsarbete är en central del av bolagets affärsverksamhet. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Europa och Asien. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-26 Ordinarie utdelning BEIA B 2.50 SEK
2020-03-25 Årsstämma 2019
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning BEIA B 5.10 SEK
2019-03-28 Årsstämma 2018
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Split BEIA B 1:2
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning BEIA B 9.50 SEK
2018-03-22 Årsstämma 2017
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-30 Ordinarie utdelning BEIA B 9.50 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2016
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Ordinarie utdelning BEIA B 9.50 SEK
2016-04-05 Årsstämma 2015
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Ordinarie utdelning BEIA B 8.50 SEK
2015-03-19 Årsstämma 2014
2015-02-09 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-28 Ordinarie utdelning BEIA B 8.00 SEK
2014-03-27 Årsstämma 2013
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-20 Ordinarie utdelning BEIA B 7.00 SEK
2013-03-19 Årsstämma 2012
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-29 Ordinarie utdelning BEIA B 6.00 SEK
2012-03-29 Bonusutdelning BEIA B 1.00 SEK
2012-03-28 Årsstämma 2011
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-31 Bonusutdelning BEIA B 1.00 SEK
2011-03-31 Ordinarie utdelning BEIA B 6.00 SEK
2011-03-30 Årsstämma 2010
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-29 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-24 Ordinarie utdelning BEIA B 5.00 SEK
2010-03-23 Årsstämma 2009
2010-02-15 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-23 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-19 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-01 Ordinarie utdelning BEIA B 5.00 SEK
2009-03-31 Årsstämma
2008-04-09 Ordinarie utdelning BEIA B 5.00 SEK
2007-03-29 Ordinarie utdelning BEIA B 4.00 SEK
2006-04-26 Split BEIA B 1:3
2006-03-23 Bonusutdelning BEIA B 3.00 SEK
2006-03-23 Ordinarie utdelning BEIA B 8.00 SEK
2005-03-31 Ordinarie utdelning BEIA B 3.00 SEK
2005-03-31 Bonusutdelning BEIA B 2.00 SEK
2004-03-18 Ordinarie utdelning BEIA B 1.50 SEK
2003-03-20 Ordinarie utdelning BEIA B 1.00 SEK
2002-03-21 Ordinarie utdelning BEIA B 2.00 SEK
2001-05-15 Split BEIA B 1:2
2001-03-29 Ordinarie utdelning BEIA B 8.00 SEK
2000-03-17 Ordinarie utdelning BEIA B 7.00 SEK
1999-03-18 Ordinarie utdelning BEIA B 6.50 SEK
1998-03-19 Ordinarie utdelning BEIA B 6.00 SEK
1997-03-21 Ordinarie utdelning BEIA B 5.00 SEK
2020-03-25 19:30:00

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, HENRIK PERBECK, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

" Ser vi till konjunkturläget i stort så har avmattningen i slutet av förra året präglat också inledningen av 2020. Dessutom tillkommer den påverkan som spridningen av Coronaviruset fått på länder och marknader världen över.  Även Beijer Alma har påverkats, främst gäller det vår verksamhet i Kina, där produktionen låg nere under ett par veckor. Coronapandemin har under januari och februari inte haft betydande negativ påverkan på verksamhet, intäkter och resultat. Utvecklingen framöver är dock mycket svårförutsägbar och riskerar leda till sämre marknadsförutsättningar. Därför vidtar Beijer Alma åtgärder för att stärka vår beredskap och öka flexibiliteten.
Sammanfattningsvis står Beijer Alma stabilt. Vi är finansiellt starka och har en robust affärsmodell, som ger en bra riskspridning och öppnar för framtida tillväxtmöjligheter. Liksom tidigare vill jag betona att vi i vårt arbete inriktar oss på det vi kan påverka och på områden där det viktigt att ha en beredskap. Det gäller i ännu högre grad nu, när fokus i närtid ligger på att hantera osäkerheten omkring oss."

BESLUT VID STÄMMAN

Vid årsstämman togs bland annat följande beslut:
  • Balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för 2019 fastställdes.
  • Utdelningen för 2019 fastställdes, i enlighet med styrelsens förslag, till 2,50 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 27 mars 2020. Utdelningen beräknas att distribueras med början den 1 april 2020.
  • Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
  • För var och en av styrelsens ordinarie ledamöter betalas ett fast styrelsearvode om 325 000 kronor. För styrelsens ordförande beslöts ett fast styrelsearvode om 950 000 kronor. För ledamot i revisionsutskottet beslöts ett fast arvode om 75 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För utskottets ordförande beslöts ett fast arvode om 125 000 kronor. Detta innebär oförändrade arvoden jämfört med föregående år. Revisorsarvode utgår enligt räkning.
  • Beträffande styrelse beslöts omval av Johnny Alvarsson, Carina Andersson, Hans Landin, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg, Johan Wall och Cecilia Wikström samt nyval av Oskar Hellström som ordinarie styrelseledamöter. Johan Wall valdes till styrelsens ordförande. 
  • KPMG AB valdes som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år.
  • Inför årsstämman 2021 beslöts att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Beslutet innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de därnäst största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Elisabet Jamal Bergström (SEB Fonder) samt Vegard Søraunet (Odin Fonder). Johan Wall utsågs till ordförande för valberedningen.
  • Styrelsen bemyndigades att för företagsförvärv fatta beslut om emission, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till nya B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid årsstämman registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent.
  • Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen. Riktlinjerna har anpassats till följd av ändringar i aktiebolagslagen.

 

 Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 27 april 2020.

BEIJER ALMA AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare upplysningar:
vd och koncernchef Henrik Perbeck, Beijer Alma AB, telefon: 018-157160

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable - en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.