00:55:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDetaljhandel
Bygghemma är en återförsäljare av bygg- och heminredningsprodukter. Produktsortimentet består av egna och externa varumärken och innefattar inredningsprodukter, lösningar för kök och badrum, samt verktyg och maskiner för trädgård och utemiljö. Störst andel försäljning sker online, där bolagets kunder huvudsakligen återfinns inom Norden. Bygghemma har sitt huvudkontor i Malmö.

Kalender

2021-01-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-23 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Ordinarie utdelning BHG 0.00 SEK
2020-05-05 Årsstämma 2019
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-31 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning BHG 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2019-05-15 17:30:00

Idag, den 15 maj 2019, hölls årsstämma i Bygghemma Group First AB (publ), varvid bland annat följande beslut fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Henrik Theilbjørn, Peter Möller, Ingrid Jonasson Blank och Bert Larsson samt nyvaldes Johan Giléus, Cristophe Le Houédec och Tom Tang. Henrik Theilbjørn omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 750 000 varvid 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 100 000 kronor utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande.

Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

Valberedning och ersättningsriktlinjer
Stämman beslutade vidare om valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslagen i kallelsen.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda inom koncernen genom utgivande av högst 1 610 526 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under den femdagarsperiod som föregår tilldelningen av teckningsoptioner till respektive programdeltagare. Teckning av nya aktier ska ske under perioden 1 juni 2022 till och med den 31 augusti 2022.

Förvärv och överlåtelser av egna aktier
Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.

  
För mer information, vänligen kontakta:
Martin Edblad, tillförordnad koncernchef och vd
Telefon: +46 (0)734-24 68 51
E-post: martin.edblad@bygghemmagroup.se  

Adam Schatz, CFO
Telefon: +46-709-32 43 00
E-post: adam.schatz@bygghemmagroup.se

Johan Hähnel, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)70-605 63 34
E-post: johan.hahnel@bygghemmagroup.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl 17.30 CEST.

  
Om Bygghemma Group
Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade leverantören av hemförbättringsprodukter i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Vi bedriver verksamhet inom två segment, DIY och heminredning, där DIY innefattar försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och heminredning innefattar försäljning av möbler och dekorationsprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se och www.furniturebox.se. Bygghemma Group omsatte ca 5 miljarder kronor 2018, har huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.