20:42:40 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Divio Technologies är ett teknikbolag. Bolaget är idag inriktade mot webbutveckling, med störst inriktning mot erbjudandet av molnbaserade lösningar. Kunderna återfinns inom varierande branscher, med små- och medelstora företagskunder som dominerande kundbas. En stor del av verksamheten utgår ifrån partnerskap med övriga aktörer på internationell nivå.

Kalender

2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-08 Ordinarie utdelning DIVIO B 0.00 SEK
2020-06-05 Årsstämma 2019
2020-04-03 Extra Bolagsstämma 2020
2020-03-06 Bokslutskommuniké 2019
2020-06-29 23:29:06

Resultatdisposition
Årsstämman i Divio Technologies AB (publ) beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för 2019. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2019. Stämman beslöt att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, vilket innebärande ingen vinstutdelning. 

Val av styrelseordförande
Gustav Martner meddelade att han på grund av andra åtagande inte är tillgänglig för fortsatt arbete i Divio och avgår därmed både som ordförande och styrelseledamot. Måns Danielson valdes till ny styrelseordförande.  

Val av styrelse
Christian Bertschy, Måns Danielson, Behzad Ardakani omvaldes till styrelseledamöter till nästa årsstämma. Anette Ringnér valdes in som ny styrelseledamot till nästa årsstämma. 

Val av revisor
Michael Olsson Mazars AB valdes till revisor till nästa årsstämma. 

Arvode
Årsstämman beslutade om att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande: Styrelsens ordförande: 150 000 kr. Envar av övriga styrelseledamöter, som tillika ej är anställda i koncernen: 100 000 kr. Arvode till bolagets revisor utgår med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Riktlinjer för samt utseende av valberedning
Riktlinjer för valberedning beslutades av stämman att vara oförändrad sedan föregående årsstämma, innefattande i sammanfattning att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande (sammankallande) samt två representanter för de största aktieägarna. 

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Stämman beslöt att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.