16:46:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Endomines bedriver gruvverksamhet med särskild inriktning mot utvinning av guld, men även av övriga mineraler. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden. Bolaget är verksamma inom hela värdekedjan, från utvinning, förädling till slutlig produkt. Utöver huvudverksamheten samarbetar dotterbolagen Endomines och Kalvinit inom forskning och utveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-10 Årsstämma 2018
2019-06-03 Årsstämma 2018
2019-05-10 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2018
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Årsstämma 2017
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-08 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-21 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2017-04-20 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-28 Split ENDO 100:1
2016-04-19 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2016-04-18 Årsstämma 2015
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-17 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2015-04-16 Årsstämma 2014
2015-02-09 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-12 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-25 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2014-04-24 Årsstämma 2013
2014-02-10 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-01 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-23 Årsstämma 2012
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-12 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-14 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-27 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2012-04-26 Årsstämma 2011
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-14 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-15 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-15 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2010
2011-02-21 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-08 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-16 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-13 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-21 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2010-04-20 Årsstämma 2009
2010-02-23 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-09 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-17 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-11 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-20 Årsstämma
2019-06-12 08:50:00

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Endomines AB, pressmeddelande 12.6.2019 kl. 08:50 CEST
Styrelsen för Endomines AB (publ) ("Endomines" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av beslutad företrädesemission av aktier, vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har också passporterats till Finland.
Företrädesemissionen i korthet
Styrelsen för Endomines beslutade den 10 maj 2019 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och den 10 juni 2019 godkände årsstämman styrelsens beslut om en företrädesemission av aktier om totalt cirka 165 MSEK ("Företrädesemissionen"). Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av lån inklusive ränta, fortsatt utveckling av Friday-gruvan och utveckling samt uppstart av gruvorna Rescue, Unity och Kimberly, fortsatt prospektering längs den Karelska Guldlinjen samt stärka Bolagets finansiella ställning.

Sammanfattning - Företrädesemissionen
  • Aktieägare i Endomines har rätt att teckna fyra (4) nya aktier för varje tre (3) befintliga aktier
  • Teckningskursen i Sverige är 3,50 SEK per aktie
  • Teckningskursen i Finland är 0,33 EUR per aktie
  • Emissionslikviden uppgår till cirka 165 MSEK före emissionskostnader vid full teckning i Företrädesemissionen
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper 14 juni - 1 juli 2019
  • Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm respektive Nasdaq Helsinki sker under perioden 14-25 juni 2019

Avsiktsförklaringar från aktieägare och andra investerare
Några av Bolagets existerande aktieägare har ingått åtaganden att teckna aktier i Företrädesemissionen för ca 16,5 MSEK, motsvarande 10 procent av Företrädesemissionen, och vissa andra aktieägare har ställt sig positiva till att teckna aktier i Företrädesemissionen för ytterligare ca 33 MSEK, motsvarande 20 procent av Företrädesemissionen.
För mer information om Förträdesemissionen se prospektet.
Övrigt
Bolaget kommer att distribuera en informationsbroschyr till samtliga aktieägareägare med närmare instruktioner för teckning av aktier i Sverige respektive Finland. Sammanfattningar på svenska, finska och engelska kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida: www.endomines.se.
Prospekt, informationsbroschyrer och anmälningssedlar för teckning av aktier i Sverige finns tillgängliga på Endomines hemsida, www.endomines.se samt på Evlis hemsida, www.evli.com. För teckning av aktier i Finland, ombeds aktieägare eller andra investerare att följa instruktioner från sin bank eller annan förvaltare. Det tryckta prospektet kommer under teckningsperioden att kunna erhållas kostnadsfritt från Endomines, telefon +46 (0) 8 611 66 45, e-mail: info@endomines.comeller Evli, telefon +46 (0)8 417 80 00, veckodagar 9-16. Frågor om teckning och betalning i Sverige besvaras av Evli per email: operations@evli.com.Frågor om teckning och betalning i Sverige besvaras av emissionsinstitutet Evli, telefon +46 (0)8 4 147 80 00. Frågor om teckning och betalning i Finland besvaras av emissionsinstitutet Evli, telefon: +358 9 4766 9646, veckodagar 9-16.
Kontaktperson
Marcus Ahlström, ställföreträdande VD, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com
Ingmar Haga, styrelseordförande, +358 40 700 35 18, ingmar.haga@endomines.com
Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni 2019 kl. 08:50 CEST.
Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.
Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Endomines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Endomines kommer endast att ske genom det prospekt som Endomines offentliggjort idag den 12 juni 2019.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Endomines har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.
De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Endomines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.