14:31:56 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Fluicell är verksamma inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom bearbetning av cellers sammansättning vid framtagandet av nya läkemedel. Bolaget har framtagit en produktportfölj bestående av patenterade forskningsinstrument, som används för att studera, analysera och slutligen bearbeta celler. Utöver återfinns kompetens inom 2D/3D printing. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-18 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2021-05-14 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2022-05-17 13:45:00

Idag 2022-05-17 höll Fluicell AB (publ) årsstämma. Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande. Stämman biföll samtliga punkter på dagordningen enligt styrelsens och valberedningens förslag:

 • Advokat Dag Fredlund valdes till ordförande för stämman.
 • Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2021 sker således ingen utdelning.
 • Stämman beslutade att ge samtliga som under 2021 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
 • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och en revisor utan revisorssuppleant.
 • Stämman beslutade att årligt arvode ska utgå till styrelseordföranden med 241 500 kr, samt med 96 600 kr för envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget. Vidare beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
 • Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av de fem styrelseledamöterna Daniel Chiu, Carl Fhager, Gavin Jeffries, Owe Orwar och Stefan Tilk samt om nyval av Regina Fritsche Danielson. Stefan Tilk omvaldes till styrelsens ordförande.
 • Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget KPMG AB som auktoriserat revisionsföretag. KPMG har utsett Daniel Haglund till huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets valberedning inför årsstämman 2023 ska bestå av fyra ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, som önskar utse en ledamot till valberedningen samt styrelsens ordförande. Vilka som har rätt att utse ledamöter till valberedningen ska baseras på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september. Vid bedömning av aktieägares storlek ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs register. Så snart valberedningen har konstituerat sig ska bolaget på sin hemsida lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen och om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Valberedningens mandattid löper intill dess en ny valberedning utsetts.
 • Stämman beslutade att högst 250 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 250 000 aktier i bolaget ska emitteras. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget. Bolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att i enlighet med styrelsen i bolagets beslut överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från bolaget ska ske med marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell.
 • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berätta konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 2 650 000 aktier vilket motsvarar en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till ca 19,9 procent.
 • Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

För ytterligare information

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, +46 (0)768706388, mats@fluicell.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 070-755 95 51, ca@skmg.se