23:43:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Fluicell är verksamma inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom bearbetning av cellers sammansättning vid framtagandet av nya läkemedel. Bolaget har framtagit en produktportfölj bestående av patenterade forskningsinstrument, som används för att studera, analysera och slutligen bearbeta celler. Utöver återfinns kompetens inom 2D/3D printing. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-18 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2021-05-14 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2022-09-30 14:41:17

Idag den 30 september 2022 hölls extra bolagsstämma i Fluicell AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas fram till årsstämman 2023 och styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte ska missgynnas till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget ska emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Beslut om ändring av bolagsordning

Tidigare lydelser: Beslutad ny lydelse:
§ 2. SäteStyrelsen skall § 2. SäteStyrelsen ska ha sitt säte i Västra
ha sitt säte i Västra Götalands län, Mölndal kommun.
Götalands län, Göteborgs
kommun.
§ 4. § 4. AktiekapitalAktiekapitalet ska vara lägst 1
AktiekapitalAktiekapitalet 612 705 kronor och högst 6 450 820 kronor.
ska vara lägst 500 000
kronor och högst 2 000 000
kronor.
§ 5. Antal aktierAntalet § 5. Antal aktierAntalet aktier ska uppgå till
aktier skall uppgå till lägst 14 660 962 aktier och högst 58 643 848
lägst 4 630 470 aktier och aktier.
högst 18 521 880 aktier.
§ 9 Rätt att närvara på § 9 Rätt att närvara på bolagsstämma
bolagsstämmaEn aktieägare Aktieägare som önskar delta i stämma ska anmäla
får delta i bolagsstämma sig till bolaget senast den dag som anges i
endast om aktieägaren kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara
anmäler detta till bolaget söndag, annan allmän helgdag, lördag,
den dag som anges i midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
kallelsen till stämman. infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Denna dag får inte vara Avser aktieägare att medföra biträden skall
söndag, annan allmän antalet biträden anges i anmälan.Aktieägare får
helgdag, lördag, vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden,
midsommarafton, julafton dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom
eller nyårsafton och inte enligt föregående stycke.Styrelsen äger besluta
infalla tidigare än femte att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på
vardagen före stämman. de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att
Aktieägare får vid närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna
bolagsstämma medföra ett vid bolagsstämma.
eller två biträden; dock
endast om aktieägare till
bolaget anmäler antalet
biträden på det sätt som
anges i föregående stycke.
Styrelsen äger besluta att
den som inte är aktieägare
i bolaget ska, på de
villkor som styrelsen
bestämmer, ha rätt att
närvara eller på annat
sätt följa förhandlingarna
vid bolagsstämma.
§ 14. BolagsstämmaBolagsstämma kan även hållas i
Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

Beslut om företrädesemission av units

Stämman beslutade att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 343 921,15 kronor genom nyemission av högst 12 217 465 aktier till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 30 543 662,50 kronor.

Genom företrädesemission ska bolaget emittera högst 4 886 986 teckningsoptioner av serie TO 4 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 utnyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med högst 537 568,46 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt

1. Beslutet om företrädesemission av units under förutsättning av bolagsstämmans godkännande är villkorat av stämmans beslut om ny bolagsordning.

2. En unit består av fem (5) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 4, envar berättigande till teckning av en (1) ny aktie. En teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om lägst 0,11 kronor till högst 4,20 kronor per aktie kontant. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Avrundning ska ske till närmaste heltal öre. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

3. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Sex (6) sådana uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit.

4. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 5 oktober 2022. Även annan kan teckna i emissionen.
 
5. För varje tecknad unit ska erläggas 12,50 kronor (2,50 kronor per aktie) kontant. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras fria överkursfonden.
 
6. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 10 oktober 2022 till och med 24 oktober 2022. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde (4) bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

7. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat nya units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av nya units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

8. Teckningsoptionerna av serie TO 4 ska vara föremål för organiserad handel.

9. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 kan äga rum under perioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023.

10. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 4 ska medföra rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 4 framgår av Bilaga 1A.

12. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88, mats@fluicell.com