09:59:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2021-10-15 15:00:00

GPX Medical AB (publ) ("GPX Medical" eller "Bolaget") har i enlighet med villkoren för utgivna teckningsoptioner av serie TO1 genomfört en omräkning enligt optionsvillkoren till följd av den nyligen slutförda företrädesemissionen vars utfall offentliggjordes den 13 oktober 2021. Omräkning har skett av dels teckningskursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption, dels med hänsyn till antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Teckningskursen har nu omräknats till 7,18 SEK och varje teckningsoption berättigar - också efter omräkning - till teckning av en (1) aktie.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 4 oktober 2021 till och med den 29 oktober 2021.

Ursprungliga villkor för teckningskurs och antal aktier
Varje teckningsoption ger enligt det ursprungliga beslutet rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen var 8,32 kronor per aktie.

Villkor efter omräkning
Bolagets styrelse har i samråd med sina rådgivare genomfört en omräkning enligt de tillämpliga villkoren och då även tagit i beaktande att resultatet ska vara skäligt.

Resultatet av denna omräkning är att varje teckningsoption ger rätt att teckna 1,08 nya aktier i Bolaget. Antalet aktier kommer att avrundas nedåt till närmaste antal hela aktier och därmed även den omräknade teckningskursen avrundas ned i proportion. Således kan utestående 4 042 969 teckningsoptioner av serie TO1 komma att utnyttjas för teckning av högst 4 042 969 aktier.

Den omräknade teckningskursen för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen uppgår till 7,73 SEK före avrundning och 7,18 SEK efter avrundning. Således kan GPX Medical tillföras som högst cirka 29,0 miljoner SEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Sista dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO1 är den 29 oktober 2021.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 27 oktober 2021, alternativt, nyttjas senast den 29 oktober 2021, förfaller och att de därmed blir utan värde. För att teckningsoptionerna av serie TO1 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavaren aktivt tecknar aktier alternativt säljer teckningsoptionerna. Notera att vissa förvaltare kan komma att stänga nyttjandeperioden i förtid.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå agerar legal rådgivare till GPX Medical i samband avseende teckningsoptionen.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se