02:32:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
GPX Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning GPXMED 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-15 17:34:01

Pressmeddelande

2020-10-15

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Lago Kapital Oy ("Lago Kapital") meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i GPX Medical AB:s (publ) ("GPX Medical" eller "Bolaget") aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Bolaget ("Erbjudandet") har Lago Kapital möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på Bolagets aktie på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktien på Nasdaq First North Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Lago Kapital är dock inte skyldiga att vidta stabiliseringstransaktioner och det finns inga garantier att stabilisering kommer att ske. Påbörjad stabilisering kan vidare upphöra när som helst utan förvarning. Stabiliseringstransaktioner kommer inte att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet (det vill säga 6,40 kronor per aktie).

Styrelsen i Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Lago Kapital vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market, att emittera ytterligare högst 527 343 aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 6,40 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Lago Kapital har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North Growth Market enligt nedan. Kontaktperson på Lago Kapital är Jani Koskell, telefon +358 10 320 8955.

Stabiliseringsinformation:

Emittent:                               GPX Medical AB (publ)

Instrument:                           Aktier (ISIN SE0014829255)

Ticker:                                   GPXMED

Stabiliseringsansvarig:         Lago Kapital Oy

Stabiliseringsåtgärder:

Datum Kvantitet Pris Pris Pris Valuta Handelsplats
(högsta) (lägsta) (volymviktat
genomsnitt)
8.10.2020 10 536 6,40 6,40 6,40 SEK Nasdaq First
North Growth
Market

Denna information är sådan information som GPX Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020 kl. 17.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Urban Ottosson, CFO och Head of Investor Relations

tel. +46 (0) 76 785 51 44

e-post: urban.ottosson@gpxmedical.se

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB är GPX Medicals Certified Adviser.

Kontakt: Certified Adviser, tel: 08-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se

Om GPX Medical

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds Universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ), men är sedan 2020 fristående.

För mer information, se GPX Medicals hemsida www.gpxmedical.se

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act av 1933 ("Securities Act"), eller hos någon annan regulatorisk myndighet för värdepapper i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Bolaget genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Bolaget, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare memorandum, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare memorandum, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.