01:59:20 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
GPX Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning GPXMED 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-30 16:45:00

Pressmeddelande

2020-10-30

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Lago Kapital Oy ("Lago Kapital") meddelar att övertilldelningsoptionen avseende 527 343 aktier i GPX Medical AB (publ) ("GPX Medical" eller "Bolaget") ej utnyttjas och att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Som offentliggjordes i samband med, och i memorandum avseende, erbjudandet om förvärv av units bestående av aktier och teckningsoptioner serier TO1 i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"), har Lago Kapital haft möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq First North Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och har kunnat genomföras när som helst under perioden som började den första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Growth Market och som avslutades 30 kalenderdagar därefter. Lago Kapital har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och det har inte funnits någon garanti för att stabilisering skulle genomföras. Stabilisering, om påbörjad, har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Inte under några omständigheter har transaktioner genomförts till ett pris som är högre än det pris som fastställdes i Erbjudandet (det vill säga 6,40 kronor per aktie).

För att täcka eventuell övertilldelning åtog sig Bolaget att sälja ytterligare 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 527 343 aktier, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 6,40 kronor per aktie. Övertilldelningsoptionen kunde utnyttjas av Lago Kapital helt eller delvis inom 30 kalenderdagar från första dagen för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Lago Kapital meddelar nu att övertilldelningsoptionen avseende 527 343 aktier inte har utnyttjats. Samtliga aktier i Bolaget som Lago Kapital lånat i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer att återlämnas inom kort. Lago Kapital har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North Growth Market enligt nedan. Kontaktperson på Lago Kapital är Jani Koskell telefon: +358 10 320 8955.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med dagens pressmeddelande samt pressmeddelandena den 15 och 23 oktober 2020. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq First North Growth Market och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges nedan.

 

Stabiliseringsinformation:

Emittent: GPX Medical AB (publ)

Instrument: Aktier (ISIN SE0014829255)

Erbjudandestorlek: 3 515 625 aktier

Övertilldelningsoptionen: 527 343 aktier

Erbjudandepris: 6,40 kronor

Marknad: Nasdaq First North Growth Market

Ticker: GPXMED

Stabiliseringsansvarig: Lago Kapital Oy

 

Stabiliseringsåtgärder:

Datum Kvantitet Pris Pris Pris Valuta Handelsplats
(högsta) (lägsta) (volymviktat
genomsnitt)
8.10.2020 10 536 6,40 6,40 6,40 SEK Nasdaq First
North Growth
Market
21.10.2020 293 889 6,40 6,00 6,3339 SEK Nasdaq First
North Growth
Market
22.10.2020 36 817 6,00 5,46 5,7544 SEK Nasdaq First
North Growth
Market
23.10.2020 8 630 6,08 5,72 5,9064 SEK Nasdaq First
North Growth
Market
26.10.2020 16 352 6,00 5,76 5,8227 SEK Nasdaq First
North Growth
Market
27.10.2020 45 000 5,86 5,44 5,7436 SEK Nasdaq First
North Growth
Market
28.10.2020 31 020 5,64 5,10 5,4808 SEK Nasdaq First
North Growth
Market
29.10.2020 30 005 5,40 4,99 5,0485 SEK Nasdaq First
North Growth
Market
30.10.2020 55 094 5,90 5,40 5,7306 SEK Nasdaq First
North Growth
Market

Denna information är sådan information som GPX Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 16:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Urban Ottosson, CFO och Head of Investor Relations

tel. +46 (0) 76 785 51 44

e-post: urban.ottosson@gpxmedical.se

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB är GPX Medicals Certified Adviser.

Kontakt: Certified Adviser, tel: 08-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se

Om GPX Medical

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds Universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ), men är sedan 2020 fristående.

För mer information, se GPX Medicals hemsida www.gpxmedical.se

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act av 1933 ("Securities Act"), eller hos någon annan regulatorisk myndighet för värdepapper i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Bolaget genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Bolaget, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare memorandum, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare memorandum, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.