03:14:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
GPX Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning GPXMED 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2021-02-16 09:00:00

Fjärde kvartalet, oktober-december 2020

Accelererad produktutveckling mot certifiering av NEOLA[®]

Sammanfattning av GPX Medicals fjärde kvartal 2020 (oktober-december)
 • Rörelsens intäkter uppgick till 877 tkr (916)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 005 tkr (-961)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 15 503 tkr (-1 357)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 kr (-0,14)

Helår, januari-december 2020

Anslag, notering på Nasdaq First North och accelererad produktutveckling

Sammanfattning
 • Rörelsens intäkter uppgick till 2 922 tkr (2 830)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 715 tkr (-2 606)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 11 291 tkr (-4 505)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,85 kr (-0,37)
 • Likvida medel uppgick till 16 646 tkr (5 355)
 • Nettolikvid från nyemissionen utbetalt om 20 167 tkr i början av oktober
 • Acceleration och milstolpar för produktutveckling
 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

 

Väsentliga händelser januari-december 2020
 • Vetenskaplig artikel med resultat från forskningsstudie accepteras för publicering i Pediatric Research, en av världens mest ansedda tidskrifter för pediatrisk forskning.
 • Styrelsen i GPX Medical beslutade att notera GPX Medical och offentliggjorde den 4 september 2020 ett memorandum avseende emission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market.
 • Den 2 oktober 2020 var GPX Medicals första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med en klockringning på Medicon Village i Lund. Eventet fick stort medialt genomslag i regional och nationell media. GPX Medicals emission blev kraftigt övertecknad (475 %) och anmälningarna i erbjudandet summerades till cirka 107 mkr. Inför noteringen så delade moderbolaget Gasporox AB (publ) ut sitt fulla innehav i GPX Medical till sina 1 400 aktieägare. Stabiliseringsåtgärder utfördes i GPX Medicals aktier under 30 dagar av Lago Kapital Oy. Övertilldelningsoptionen avseende 527 343 aktier i GPX Medical utnyttjades inte och stabiliseringsperioden avslutades den 30 oktober 2020. 
 • Verkställande direktör Hanna Sjöström rapporterade insynsköp avseende 312 500 teckningsoptioner av serie TO1. Säljare var Bolagets huvudägare och strategiska teknikpartner Norsk Elektro Optikk AS.
 • GPX Medical lämnade in en internationell patentansökan till Patent Cooperation Treaty (PCT) för en strategiskt viktig uppfinning som underlättar för spektroskopiska mätningar genom optiska fibrer och är av betydande värde för GPX Medicals medicintekniska utrustning NEOLA[®], NEOnatal Lung Analyser. Bedömt patentskydd är 20 år från ansökningsdatum.
 • GPX Medical medverkade vid ett flertal aktiesparardagar och intervjuer under hösten, bland annat via Aktiespararna, BioStock, LSX Nordic och AnalystGroup. Bolagets presentationer finns att se på GPX Medicals hemsida (https://gpxmedical.se/investors/presentationer/).
 • Tore Gimse avgick från styrelsen som led i avslutad anställning hos ägare och valberedning tillsattes.
 • Under fjärde kvartalet accelererades produktutvecklingsarbetet genom rekryteringar och arbete med flera specialistkonsulter, upprättande av klinisk utvärderingsplan samt påbörjades arbete med implementering av kvalitetssystemet ISO 13485.
Väsentliga händelser efter 31 december 2020
 • GPX Medical förstärkte organisationen med tre nyckelrekryteringar inför bolagets kommersialisering. Genom rekryteringarna tillförs bolaget kompetens inom fyra olika områden: kliniska studier, affärsutveckling, produktutveckling och medicintekniskt regelverk, vilket är viktigt inför bolagets internationella kommersialisering.
 • GPX Medical lämnade in en ansökan om svenskt patent till patent- och registreringsverket (PRV) avseende en metod som förbättrar den optiska mätmetoden som används för bolagets teknologiplattform. Metoden är tekniskt viktig för mätnoggrannheten generellt och väntas få särskild betydelse för NEOLA [®], bolagets medicintekniska utrustning för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor.
 • Bolaget meddelade den 12 februari 2021 att de fått en ny storägare, Cardeon AB (publ) (Cardeon) då bolagets huvudägare, Norsk Elektro Optikk AS, har sålt hela sitt innehav i GPX Medical. Cardeon kontrollerar nu 25 procent av aktierna i GPX Medical. Välkända privatinvesterare inom Life Science har köpt NEOs resterande 6 procent i GPX Medical. Cardeon är ett investeringsbolag nischat mot medicinteknik med tio andra Life Science bolag i sin portfölj varav fyra är noterade. Cardeon uttrycker en stark tro på Bolagets potential och ledning, och avser som långsiktiga ägare stödja GPX Medicals väg mot kommersialisering och global marknadslansering.

Lund den 16 februari 2021

Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Denna information är sådan information som GPX Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 09:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om GPX Medical

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se