02:12:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
GPX Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning GPXMED 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2021-05-20 12:00:00

Organisationsutveckling, följt av kommersiell milstolpe tillsammans med BTC Health Australia

Sammanfattning av GPX Medicals delårsrapport Första kvartalet, januari-mars 2021
 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 730 tkr (874)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 004 tkr (-890)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 678 tkr (-1 659)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 kr (-0,13)
Väsentliga händelser januari-mars 2021
 • GPX Medical förstärkte organisationen med tre nyckelrekryteringar inför bolagets kommersialisering. Genom rekryteringarna tillfördes bolaget kompetens inom fyra olika områden: kliniska studier, affärsutveckling, produktutveckling och medicintekniskt regelverk, vilket är viktigt inför bolagets internationella kommersialisering.

 • GPX Medical fortsatte sin strategi för att stärka patentportföljen. En ny svensk patentansökan lämnades in till patent- och registreringsverket (PRV) avseende en metod som förbättrar den optiska mätmetoden som används för bolagets teknologiplattform. Metoden är tekniskt viktig för mätnoggrannheten generellt och väntas få särskild betydelse för NEOLA[®], bolagets medicintekniska utrustning för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor. Även en PCT-ansökan lämnades in för en strategiskt viktig uppfinning. Den avser en teknisk konstruktion som möjliggör gasspektroskopisk mätning med små och tunna prober på huden i NEOLA[®]. Ansökan, som tidigare har lämnats in till Patent och Registreringsverket i Sverige, bedöms ha möjligheten att leda till ett globalt patentskydd som varar 20 år från inlämningsdatumet 2021-03-17.

 • Den 12 februari 2021 meddelade GPX Medical att de fått en ny storägare, Cardeon AB (publ) (Cardeon) då bolagets huvudägare, Norsk Elektro Optikk AS (NEO), har tecknat avtal om att sälja hela sitt innehav i GPX Medical. Cardeon har tecknat avtal med NEO om att förvärva 25 procent av aktierna i GPX Medical. Privatinvesterare inom Life Science har köpt NEOs resterande 6 procent i GPX Medical.

 • GPX Medical signerade ett exklusivt distributörsavtal med BTC Health Australia (BTC) för Australien, Nya Zeeland, Singapore och utvalda länder i Stillahavsområdet. BTC har en gedigen erfarenhet av att lansera och distribuera avancerade medicintekniska produkter på de specifika marknaderna samt har tillgång till ett nätverk av neonatologer som är betydelsefullt för att i tidig fas skapa intresse och acceptans för NEOLA[®] hos kliniker.

 • Den 12 mars deltog GPX Medical vid 3rd LAUNCH (Lung Ultrasound in Neonates and Children) som är den enda konferensen dedikerad till lungövervakning av nyfödda och barn. GPX Medical var stolt sponsor till konferensen för andra året i rad och deltog för att stötta kunskapsutbytet inom lungövervakning hos för tidigt födda barn.

 • Den 24 mars presenterade VD Hanna Sjöström den senaste utvecklingen och framtiden för GPX Medical på Stockholm Corporate Finance Life Science-Seminarium. Presentationen finns länkad på bolagets hemsida.

Väsentliga händelser efter 31 mars 2021
 • Aktieägarna i GPX Medical AB, org.nr 559069-9012, kallades den 16 april till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. Med hänsyn till den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 och gällande myndighetsföreskrifter kom årsstämman med stöd av tillfälliga lagregler att genomföras med poströstning.

 

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på GPX Medicals hemsida, www.gpxmedical.se.

Lund den 20 maj 2021
Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Denna information är sådan information som GPX Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 12:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om GPX Medical

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se