18:38:07 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2022-05-19 13:39:33

Årsstämma i GPX Medical AB (publ), org.nr 559069-9012 hölls idag den 19 maj 2022 i bolagets lokaler. Årsstämman fattade, bland annat, följande beslut:

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att Bolagets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet

Var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelseordföranden och med två prisbasbelopp vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Märta Lewander Xu och Urban Ottosson omvaldes som styrelseledamöter. Anders Weilandt, Tommy Hedberg och Mattias Lundin valdes som nya styrelseledamöter. Märta Lewander Xu omvaldes som styrelseordförande. Bolagets revisorer KPMG AB omvaldes som revisorer med huvudansvarig auktoriserad revisor Jonas Nihlberg, till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.

Rutiner och instruktion för valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att fastställa dokumentet Instruktion för valberedning i GPX Medical.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning.  Den nya bolagsordningen innebär att Bolagets företagsnamn ändras till "Neola Medical AB (publ)" samt att gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier utökas.

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på GPX Medicals hemsida, www.gpxmedical.se, där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

_______________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se