21:37:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Hemnet är en digital marknadsplats för bostäder i Sverige. Bolaget erbjuder olika typer av annonseringspaket och möjligheter för bostadssäljande konsumenter att marknadsföra sin bostad; varumärkes- och statistikprodukter till fastighetsmäklare samt annonsprodukter till företag. Hemnet tillgängliggör även statistik och data kring den svenska bostadsmarknaden som finns tillgängligt på bolagets webbplats. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-21 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 Ordinarie utdelning HEM 0.55 SEK
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-01 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-08-20 08:00:00

Stark tillväxt i nettoomsättning och justerad EBITDA
 

Sammanfattning för perioden april-juni 2021
  • Nettoomsättningen ökade 47,4 procent till 212,5 (144,2) MSEK
  • Justerad EBITDA ökade 103,9 procent till 110,9 (54,4) MSEK
  • Rörelseresultat ökade 108,3 procent till 62,9 (30,2) MSEK
  • Stark tillväxt i antal publicerade objekt, som ökade 18,8 procent jämfört med föregående år
  • Det första hela kvartalet med både segmenterad prismodell för alla säljarprodukter och den nya ersättningsmodellen för fastighetsmäklarkontor leder till en betydande operativ hävstång

 

Sammanfattning för perioden januari-juni 2021
  • Nettoomsättningen ökade 36,8 procent till 355,0 (259,5) MSEK
  • Justerad EBITDA ökade 85,1 procent till 168,1 (90,8) MSEK
  • Ny ersättningsmodell för fastighetsmäklarkontor samt ny segmenterad prismodell för Hemnet Bas lanserad 1 mars
  • Börsnotering på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan den 27 april
  • Ingått avtal om en ny 500 MSEK revolverande kreditfacilitet ("RCF") den 27 april och samtidigt löst och återbetalat den tidigare kreditfaciliteten

 

Finansiellt sammandrag 

[][]
apr jan Rullande Helår
-jun -jun 12
månader
(MSEK, om inte 2021 2020 Förändring 2021 2020 Förändring slutar 2020
annat jun 2021
anges)
Nettoomsättning 212,5 144,2 47,4% 355,0 259,5 36,8% 639,6 544,1
Justerad EBITDA* 110,9 54,4 103,9% 168,1 90,8 85,1% 279,4 202,1
Justerad EBITDA 52,2% 37,7% 14,5 p.e. 47,4% 35,0% 12,4 p.e. 43,7% 37,1%
-marginal*, %
Rörelseresultat* 62,9 30,2 108,3% 76,5 44,3 72,7% 142,7 110,5
Resultat per 0,36 0,19 90,2% 0,42 0,25 68,8% 0,85 0,67
aktie,
före utspädning,
SEK[1]
Resultat per 0,36 0,19 90,1% 0,42 0,25 68,8% 0,85 0,67
aktie,
efter
utspädning,
SEK[1]

* Alternativa nyckeltal, se sidor 20-22 för beräkning och definitioner.

[1] Resultat per aktie beräknat som resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden. Genomsnittligt antal utestående stamaktier för samtliga perioder har räknats om för att justera för sammanläggning av aktier och fondemissioner. Beräkningen av utspädning av antalet akter för samtliga perioder baseras på det genomsnittliga aktiepriset sedan börsnoteringen den 27 april 2021 (194,63 SEK). Detta pris är högre än lösenpriset för de utestående teckningsoptionerna vid periodens slut (155,25 SEK) och därmed uppstår en utspädningseffekt om 94 953 aktier.

 

VD har ordet 

Detta har varit ett exceptionellt kvartal för Hemnet, med en nettoomsättning som ökade med 47,4 procent till 212,5 (144,2) MSEK, den högsta nivån i företagets historia. Justerad EBITDA för perioden ökade med 103,9 procent till 110,9 (54,4) MSEK. Under kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med att skapa de bästa möjliga förutsättningarna och produkterna för att hjälpa bostadssäljare och fastighetsmäklare att hitta köpare, och våra affärspartners att nå relevanta kunder.

Viktiga drivkrafter för tillväxten har bland annat varit att detta är det första hela kvartalet med vår nya ersättningsmodell för fastighetsmäklare liksom med vår nya segmenterade prismodell för Hemnet Bas, båda lanserade den 1 mars. Den nya prismodellen, i kombination med fortsatt produktutveckling och ökad försäljning av våra tilläggstjänster för bostadssäljare, ledde till att den genomsnittliga intäkten per publicerat objekt (ARPL) växte med 33,1 procent till 2 363 (1 775) kronor.

Tillväxten i ARPL under detta kvartal har också gynnats av en återhämtning på bostadsmarknaden jämfört med andra kvartalet 2020, vilket var det kvartal som påverkades mest negativt av pandemin. Publicerade bostadsannonser på Hemnet ökade med 18,8 procent i kvartalet jämfört med föregående år, vilket resulterade i att volymerna under de första sex månaderna ökade med 7,1 procent.

Intäkterna från fastighetsmäklare, bostadsutvecklare och annonsörer ökade med 27,5 procent i takt med att Hemnets innehållsnära plattform fortsätter att leverera stark avkastning på våra affärspartners investeringar.

I snitt spenderar varje svensk 38 minuter per månad på Hemnets plattformar. Vi vill vara säkra på att våra besökare och kunder får ut bästa möjliga värde av sin Hemnet-upplevelse såväl som från våra produkter. Under kvartalet förbättrade vi Hemnet Plus genom att lägga till ny funktionalitet som ger våra kunder ännu bättre exponering av deras annons. Vi har också gjort det lättare för fastighetsmäklare att rekommendera Hemnets produkter till bostadssäljare, med en växande mängd rekommendationer som följd. Under kvartalet har vi även förbättrat upplevelsen av att vara inloggad på Hemnet genom att göra det enklare att spara sina favoritbostäder och sökningar. 

Ser vi framåt förväntar vi oss att nettoomsättningen i kvartal tre kommer att visa en ökning jämfört med föregående år som ligger över Koncernens finansiella mål om 15-20 procent, men tydligt minska från det andra kvartalet, som påverkades av gynnsamma jämförelsetal.

Jag är stolt över hur våra team fortsätter att skapa värde för våra olika intressenter efter många månaders arbete hemifrån. Det står klart att pandemin ännu inte är över, men i takt med ökande vaccinationsnivåer ser jag fram emot att långsamt och ansvarsfullt börja träffa fler kollegor, kunder och partners. Jag ser också fram emot att välkomna bostadsbranschen till Sveriges ledande bostadsgala Guldhemmet i september - dock i en något annorlunda och Covid-anpassad form.
 

Cecilia Beck-Friis 
VD
Augusti 2021
*****************************************
Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på hemnetgroup.se (https://www.hemnetgroup.se/investerare/finansiella-rapporter). I samband med rapporten inbjuds till en webcast klockan 10.00 CET där Hemnets VD Cecilia Beck-Friis och CFO Carl Johan Åkesson presenterar och kommenterar resultatet. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Presentationen kan följas i direktsändning på https://tv.streamfabriken.com/hemnet-q2-2021 där den även kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Du som vill ställa frågor efter presentationen behöver delta via telefon genom att ringa
+46 8 566 42 703. Fler deltagarnummer med andra landskoder finns på denna länk (https://financialhearings.com/event/13933). Frågor kan också på förhand ställas till ir@hemnet.se. 

 

*****************************************

För mer information kontakta:
Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: staffan.tell@hemnet.se
IR-förfrågningar
Carl Johan Åkesson, CFO
M: +46 708 30 70 57
E: cj.akesson@hemnet.se
Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 761 45 21 78
E: nick.lundvall@hemnet.se
 

Denna information är sådan som Hemnet Group AB (publ) (Hemnet) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 08:00 CET.

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden. Hemnet är noterat på Stockholm Nasdaq ("HEM"). 
 

Följ oss: hemnetgroup.se  (http://www.hemnetgroup.com)/ Facebook (https://www.facebook.com/hemnet.se) / Twitter (https://twitter.com/hemnet?lang=en) / Linkedin (https://www.linkedin.com/company/hemnet/)  (https://www.linkedin.com/company/hemnet/mycompany/?viewAsMember=true')/ Instagram (https://www.instagram.com/hemnet/?hl=en)