20:10:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Intrum är verksamma inom finansbranschen. Bolaget specialiserar sig inom hantering av diverse kredithanteringstjänster, med störst inriktning mot fakturaköp, kreditinformation, fakturering och inkassorelaterade frågor. Intrum grundades ursprungligen 1924 och har idag verksamhet främst inom den europeiska marknaden, med små- och medelstora företag som dominerande kundbas. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-23 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Ordinarie utdelning INTRUM 11.00 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-29 Ordinarie utdelning INTRUM 9.50 SEK
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning INTRUM 9.50 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-01-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-18 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-30 Ordinarie utdelning INTRUM 9.00 SEK
2017-06-29 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-01-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-14 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-19 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-21 Ordinarie utdelning INTRUM 8.25 SEK
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-20 Årsstämma 2016
2016-01-28 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-16 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-23 Ordinarie utdelning INTRUM 7.00 SEK
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-29 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-22 Analytiker möte 2014
2014-07-17 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Ordinarie utdelning INTRUM 5.75 SEK
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-23 Årsstämma 2014
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Analytiker möte 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 Ordinarie utdelning INTRUM 5.00 SEK
2013-04-24 Årsstämma 2013
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-21 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-24 Analytiker möte 2012
2012-07-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Ordinarie utdelning INTRUM 4.50 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-25 Årsstämma 2012
2012-02-08 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-03 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-01 Ordinarie utdelning INTRUM 4.10 SEK
2011-03-31 Årsstämma 2011
2011-02-09 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-26 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-22 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning INTRUM 3.75 SEK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-02-03 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-22 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-20 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-17 Ordinarie utdelning INTRUM 3.50 SEK
2009-04-16 Årsstämma 1
2020-09-16 08:15:00

Intrum har idag offentliggjort ett erbjudande om tilläggsemission ("Erbjudandet") avseende seniora obligationer med fast ränta och löptid till 2025 till ett sammanlagt nominellt värde om 200 miljoner euro ("Obligationerna"), genom en tilläggsemission till de seniora obligationer som utgavs 5 augusti 2020.

Medlen kommer att användas för att finansiera utestående belopp inom ramen för Intrums befintliga kreditfacilitet (RCF).
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Group Treasury Director
+46 70 744 69 82
+46 8 546 102 02
emil.folkesson@intrum.com

Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 76 897 07 08
+46 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com
Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020.09.16 kl 08.15.
 

Viktig information

Erbjudandet görs genom ett så kallat "offering memorandum". Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning att köpa Obligationerna eller något annat värdepapper och ska inte anses utgöra ett erbjudande, uppmaning eller en försäljning i USA eller någon annan jurisdiktion där, eller till någon som, sådant erbjudande, uppmaning eller en försäljning skulle vara olaglig.

Obligationerna har inte registrerats, och kommer inte registreras, i enlighet med U.S. Securities Act of 1993, i dess ändrade lydelse ("Securities Act") eller de värdepapperslagar som gäller i någon delstat eller annan jurisdiktion inom USA, och får inte erbjudas eller säljas inom USA, eller till, eller på uppdrag av eller till fördel för, amerikanska personer, utan att de registreras eller undantas från registrering eller i samband med en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. I USA  erbjuds och säljs Obligationerna därmed endast till kvalificerade institutionella köpare (En. qualified institutional buyers) i enlighet med bestämmelse 144A i Securities Act samt till icke-amerikanska personer utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act.

Marknadsföring av Obligationerna i Storbritannien begränsas av Financial Services and Markets Act 2000 ("FMSA"), och därmed marknadsförs inte Obligationerna till allmänheten i Storbritannien. Detta pressmeddelande adresseras och riktas endast till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar (och därigenom utgör så kallade "investment professionals", kvalificerade investerare, i enlighet med Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, såsom ändrad ("Financial Promotion Order")), (iii) omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") i Financial Promotion Order, eller (iv) i den utsträckning det inte påverkar den lagliga distributionen av pressmeddelandet i enlighet med ovan, är personer till vilka erbjudandet om att delta i en så kallad "investment activity" (i enlighet med avsnitt 21 av FSMA) i samband med emissionen eller försäljningen av Obligationerna, utöver vad som sägs i punkt (i) - (iii) ovan lagligen kommuniceras (alla sådana personer tillsammans hädanefter "relevanta personer"). Obligationerna kommer endast vara tillgängliga för relevanta personer och ingen annan än sådan relevant person får agera eller förlita sig på detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte, och ska inte under några omständigheter anses utgöra, ett erbjudande till allmänheten och inte heller en inbjudan till allmänheten i samband med erbjudande i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (i dess ändrade lydelse) såsom implementerats av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") medlemsstater  eller Storbritannien ("Prospektförordningen"). Erbjudandet och försäljningen av Obligationerna kommer ske i enlighet med ett undantag under Prospektförordningen, såsom implementerats av EES medlemsstater eller Storbritannien, från kravet på att upprätta ett prospekt för erbjudande av värdepapper.

Målmarknaden (MiFID II produktstyrning) omfattar endast kvalificerade motparter och professionella kunder (samtliga distributionskanaler). Inget så kallat "PRIIPs key information document" (KID) har upprättats då dem inte är tillgängliga för s.k. retail-investerare inom EES eller Storbritannien.

Detta pressmeddelande kan innehålla så kallade "forward looking statements", framåtriktade uttalanden, i enlighet med avsnitt 27A i Securities Act och avsnitt 21E i Securities Exchange Act of 1934, i dess ändrade lydelse. Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användandet av framåtriktade terminologi såsom "tror", "uppskattar", "räknar med", "förväntar", "planerar", "kan", "ska" eller "borde" eller, i respektive fall, deras negativa motsats, eller andra variationer eller motsvarande terminologi. Framåtriktade uttalanden innefattar allt som inte omfattas av historisk fakta och innefattar uttalanden rörande Intrum eller dess dotterbolags intentioner, övertygelser eller nuvarande förväntningar rörande bland annat Erbjudandet.

Eftersom framåtriktade uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Som läsare uppmärksammas du på att framåtriktade uttalanden inte utgör garantier av framtida prestationer samt att Intrum och dess dotterbolags resultat av dess verksamhet, finansiella ställning och likviditet, samt att dess utveckling inom den marknad de är verksamma i kan skilja sig väsentligt från det som anges eller föreslås i framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande. Även om Intrums eller dess dotterbolags resultat från verksamheten, finansiella ställning och likviditet samt utveckling inom den marknad de är verksamma stämmer överens med vad som uttryckts i de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande, utgör inte detta en garanti för framtida resultat från verksamheten, finansiella ställningen, likviditeten eller utvecklingen. Givet dessa risker och osäkerheter bör du inte förlita dig på framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat.