19:35:08 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Intrum är verksamma inom finansbranschen. Bolaget specialiserar sig inom hantering av diverse kredithanteringstjänster, med störst inriktning mot fakturaköp, kreditinformation, fakturering och inkassorelaterade frågor. Intrum grundades ursprungligen 1924 och har idag verksamhet främst inom den europeiska marknaden, med små- och medelstora företag som dominerande kundbas. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-23 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Ordinarie utdelning INTRUM 11.00 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2019
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-29 Ordinarie utdelning INTRUM 9.50 SEK
2019-04-26 Årsstämma 2018
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning INTRUM 9.50 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2017
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-01-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-18 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-30 Ordinarie utdelning INTRUM 9.00 SEK
2017-06-29 Årsstämma 2016
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-01-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-14 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-19 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-21 Ordinarie utdelning INTRUM 8.25 SEK
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-20 Årsstämma 2015
2016-01-28 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-16 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-23 Ordinarie utdelning INTRUM 7.00 SEK
2015-04-22 Årsstämma 2014
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-29 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-22 Analytiker möte 2014
2014-07-17 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Ordinarie utdelning INTRUM 5.75 SEK
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-23 Årsstämma 2013
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Analytiker möte 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 Ordinarie utdelning INTRUM 5.00 SEK
2013-04-24 Årsstämma 2012
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-21 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-24 Analytiker möte 2012
2012-07-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Ordinarie utdelning INTRUM 4.50 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-25 Årsstämma 2011
2012-02-08 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-03 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-01 Ordinarie utdelning INTRUM 4.10 SEK
2011-03-31 Årsstämma 2010
2011-02-09 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-26 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-22 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning INTRUM 3.75 SEK
2010-03-25 Årsstämma 2009
2010-02-03 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-22 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-20 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-17 Ordinarie utdelning INTRUM 3.50 SEK
2009-04-16 Årsstämma
2020-03-25 19:15:00

Mot bakgrund av spridningen av Covid-19 och det rådande omvärldsläget vill Intrum härmed ge en uppdatering.

Intrums operationella verksamhet
Intrum är verksamt på 24 marknader i Europa och effekterna av Covid-19 varierar beroende på marknad. Länderna i södra Europa har hittills drabbats kraftigast av det pågående virusutbrottet, vilket påverkat samhällena i många avseenden. Intrums affärsområde Strategiska marknader ser följaktligen en fördröjning av kassaflöden som en konsekvens av införda generella restriktioner inom länderna och en lägre aktivitet i de legala systemen i synnerhet. Dock kvarstår de säkerställda tillgångarna som kassaflödena relaterar till. I övriga Europa har Intrums verksamheter däremot hittills påverkats i relativt begränsad utsträckning.

Intrums breda geografiska närvaro och många olika klientlösningar skapar en god diversifiering som tillsammans med en stark underliggande kassaflödesgenerering bidrar till en begränsad operationell inverkan på Intrums verksamhet totalt sett. Vi uppskattar till exempel att cirka 85 procent av våra inkasserade belopp inom portfölj-verksamheten genereras via automatiserade och online-betalningar samt att 73 procent av våra totala inkasserade belopp för koncernen genereras utan inblandning av legala processer.

Intrum har sedan en tid vidtagit omfattande åtgärder för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet. Det handlar bland annat om att se till att en majoritet av våra cirka 10.000 medarbetare kan arbeta hemifrån via säkra uppkopplingar direkt i våra produktionssystem. Detta har möjliggjorts bland annat genom en koncerngemensam, kvalitetssäkrad och outsourcad IT-plattform.

God likviditet och stabilt kassaflöde
Omvärldshändelser kopplade till spridningen av Covid-19 väntas påverka koncernens produktivitet och resultat negativt under en begränsad period. Vår preliminära bedömning är att vårt rapporterade resultat påverkas i högre utsträckning än vår Cash EBITDA, men det är i dagsläget för tidigt att kvantifiera de finansiella effekterna.

Som tidigare kommunicerats har vi beslutat att reducera investeringstakten och höja avkastningskraven på nya portföljinvesteringar samtidigt som vi endast i ytterst begränsad omfattning utvärderar M&A-projekt. Genom en lägre M&A-aktivitet och investeringsnivå inom portföljverksamheten frigörs ett högre fritt kassaflöde i verksamheten. 

Under 2019 refinansierade vi framgångsrikt en stor del av våra lån till förmånliga villkor och förlängde samtidigt löptiderna. Detta gör att vi har begränsade lånevolymer som förfaller under 2020 och 2021, och som kan täckas bland annat inom ramen för våra kreditfaciliteter som uppgår till totalt EUR 2,0 miljarder varav EUR 1,7 miljarder för närvarande kan nyttjas med hänsyn till restriktioner i obligationslånen. Per den 20 mars var EUR 661 miljoner nyttjade, därtill fanns EUR 202 miljoner i banktillgodohavanden.

Intrums finansiella ställning är stark med en god likviditet och ett stabilt kassaflöde, vilket ger uthållighet även vid en fortsatt osäker omvärldsutveckling. Detta kombinerat med en reducerad investeringstakt skapar ett stort finansiellt handlingsutrymme.

Reviderade mål
Som tidigare kommunicerats har vår affärsplan för 2020 krävt ett felfritt exekverande för att vara nåbar. Givet Covid-19s inverkan på vår affär ser vi att det inte längre finns förutsättningar för att nå dessa mål. Vi kommer att återkomma med nya finansiella mål i samband med den kapitalmarknadsdag som vi planerar att hålla i höst. 

"2020 har visat sig få en annorlunda start på året än vad jag och de flesta andra kunnat förutse. Det som sker kommer få följdverkningar för i stort sett alla företag världen över, och det ställer höga krav på oss i tider när både kunder och individer upplever en stor osäkerhet i omvärlden. På Intrum har vi anpassat oss för att trygga våra anställdas säkerhet och välmående samt för att minimera Covid-19s inverkan på vår och våra kunders verksamhet. I dessa tider är våra värderingar Empathy och Ethics viktigare än någonsin och vi har tagit fram kompletterande riktlinjer för att säkerställa ett lyhört bemötande gentemot våra slutkunder," säger Mikael Ericson, Intrums VD och koncernchef.

"Även om verksamhetsresultatet för första och andra kvartalet klart kommer att understiga våra tidigare förväntningar, så ser vi att det som sker nu kommer skapa väsentligt större affärsvolymer att arbeta med under senare delen av 2020 och de kommande åren," säger Mikael Ericson.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Ericson, VD och koncernchef
+46 (0) 546 102 02

Anders Engdahl, CFO
+46 (0) 8 546 102 02
anders.engdahl@intrum.com

Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 (0) 76 897 07 08
+46 (0) 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com
 

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-03-25 kl 19.15.