01:00:59 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-03 Årsstämma 2023
2023-02-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-05-21 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-05 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-17 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-04 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Isofol Medical är verksamt inom bioteknik. Bolaget bedriver störst forskning och utveckling inom onkologi. Bolaget utvecklar cancerläkemedel och läkemedelskandidater som främst är avsett för behandling av kolorektalcancer (CRC), en av de vanligaste formerna av cancer. Utöver huvudverksamheten utvecklar bolagen även så kallade räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom (bencancer).
2023-04-03 13:30:00

Göteborg, Sverige, 3 april 2023 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, till årsstämma onsdagen den 3 maj 2023.

Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare.

Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064, med säte i Göteborg, kallar till årsstämma onsdagen den 3 maj 2023 kl. 17:00 på Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20, vån 5, Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 16:30 och avslutas när stämman öppnas.

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:
  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 24 april 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan); och
  • dels anmäla sin avsikt att fysiskt delta vid stämman till bolaget senast onsdagen den 26 april 2023, per brev under adress Isofol Medical AB (publ), Årsstämma 2023, Att. Roy Jonebrant, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till arsstamma@isofolmedical.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast onsdagen den 26 april 2023.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:
  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 24 april 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan),

  • dels avge sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan så att förhandsröstnings-formuläret är bolaget tillhanda senast onsdagen den 26 april 2023.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under "Deltagande i stämmolokalen" ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.isofolmedical.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Isofol Medical AB (publ), Årsstämma 2023, Att. Roy Jonebrant, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg eller med e-post till arsstamma@isofolmedical.com.Ifyllt formulär ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 26 april 2023. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.isofolmedical.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i stämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman eller avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 24 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har genomförts av förvaltaren senast onsdagen den 26 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd.
a. Jan Törnell, styrelseordförande
b. Pär-Ola Mannefred, styrelseordförande (utträde 2022-05-19)
c. Magnus Björsne, styrelseledamot
d. Robert Marchesani, styrelseledamot
e. Lennart Jeansson, styrelseledamot
f. Anna Belfrage, styrelseledamot
g. Alain Herrera, styrelseledamot
h. Aram Mangasarian, styrelseledamot
i. Paula Boultbee, styrelseledamot
j. Ulf Jungnelius, vd
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
a. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
b. Antal revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
a. Arvode åt styrelsen
b. Arvode åt revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och revisor.
Val av styrelseledamöter
a. Mats Franzén, styrelseledamot (Omval)
b. Jan-Eric Österlund, styrelseledamot (Omval)
c. Jonas Pedersén, styrelseledamot (Omval)
d. Annika Freij, styrelseledamot (Nyval)
Val av styrelseordförande
e. Mats Franzén, styrelseordförande (Omval)
Val av revisor
f. KPMG AB, revisor (Omval)
14. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
15. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 11, 12 OCH 13

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2022, har bestått av ordförande Lars Lind (utsedd av Hans Enocsson) tillsammans med ledamöterna Johan Möller (utsedd av Bengt Halse) samt Mats-Ola Palm (utsedd av cirka 12 % av rösterna) lämnar följande förslag:

Punkt 2 - Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Franzén väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Punkt 12 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2024 ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 550 000 kronor (oförändrat) och var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna ska erhålla 250 000 kronor (oförändrat). Därtill föreslår valberedningen att arvode ska utgå till revisionsutskottets ordförande med 125 000 kronor (oförändrat) och ledamot med 75 000 kronor (oförändrat) samt till ersättningsutskottets ordförande med 75 000 kronor (oförändrat) och ledamot med 50 000 kronor (oförändrat).

Valberedningen föreslår även att styrelseledamöter (utöver utläggsersättning för resa och logi) med hemvist inom Europa, men utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor (oförändrat) per fysiskt styrelsemöte.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Mats Franzén, Jan-Eric Österlund och Jonas Pedersén, samt nyval av Annika Freij. Det föreslås vidare att Mats Franzén omväljs till styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Annika Freij
Född: 1971

Erfarenhet: Jurist och partner i Norma Advokater med specialisering på affärsavtal inom finansiering och M&A och erfarenhet från styrelsemedverkan inom industri och advokatbyråer.

Aktieinnehav i Isofol: inget innehav

Oberoende: Annika är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor. För det fall KPMG AB omväljs noterar valberedningen att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 9 och 14

Punkt 9 - Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel, 153 558 719 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna.

Punkt 14 - Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 161 515 440. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, ersättningsrapport och övrigt fullständigt beslutsunderlag kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, vån 5, Göteborg och på bolagets hemsida www.isofolmedical.com (https://isofolmedical.sharepoint.com/sites/Datahub/Finance/Finance%201/Bolagsstämmor/2022/Årsstämma%2019%20maj%202022/1.%20Kallelse%20och%20annons/www.isofolmedical.com) senast tre veckor före årsstämman. Ovan nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande kommer i samband med kungörande av kallelsen att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com, och på bolagets kontor på ovan adress.

I övrigt är förslagen fullständiga under respektive punkt i denna kallelse.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________________

Göteborg i april 2023
Isofol Medical AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Mats Franzén, styrelseordförande
E-post: mats@efficere.se

Roy Jonebrant, CFO
E-post: roy.jonebrant@isofolmedical.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april, 2023 kl. 13.30.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin i syfte att öka effekten av dagens standardbehandlingar mot kolorektalcancer och vissa andra tumörsjukdomar. En fas III-studie av arfolitixorin har slutförts och bolaget utvärderar nu olika möjligheter att genom kompletterande studier och potentiella partnerskap ta läkemedelskandidaten vidare mot en ansökan om marknadsregistrering. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com