05:53:29 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Mentice är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar medicinska instrument för endovaskulär simulering samt för träningstillfällen inom kirurgi. Programmen är utvecklade för att användas i utbildningssyfte bland sjukhus och institut. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika och Europa. Utöver huvudverksamheten erbjuds möjligheter till leasing, support, samt teknisk service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Kalender

2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-21 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Ordinarie utdelning MNTC 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-22 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning MNTC 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning MNTC 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-28 Extra Bolagsstämma 2019
2022-06-09 18:45:20

Mentice AB (publ) ("Mentice" eller "Bolaget"), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för beslutsstöd och produktivitetsverktyg till medicinsektorn med fokus på bildbaserade interventioner, offentliggör avsikten att förvärva samtliga tillgångar avseende programvarulösningen Ankyras ("Ankyras") från Galgo Medical S.L. ("Galgo") för ett belopp om 1,80 miljoner EUR (cirka 18,78 miljoner SEK[1]) med en möjlig tilläggsköpeskilling om 0,975 miljoner EUR (cirka 10,17 miljoner SEK[1]), och med en total köpeskilling som uppgår till 2,775 miljoner EUR (cirka 28,95 miljoner SEK[1]) att betalas kontant ("Förvärvet"). Ingåendet och genomförandet av Förvärvet är villkorat av att Mentice erhåller finansiering, vilket planeras att erhållas genom en riktad nyemission.

[1] EUR/SEK = 10,4330

Förvärvet

Förvärvet avser precisionsmedicinlösningar för neurointervention, specifikt för planering och analys avseende förebyggande behandling för hjärnblödning och aneurysmer i hjärnan.

Förvärvet är Bolagets första inom området för precisionsmedicin och i linje med den strategiska inriktning som Bolaget tidigare kommunicerat i sin avsikt att expandera vertikalt inom terapiområdet för bildbaserade interventioner. Förvärvet karakteriseras som ett teknologiförvärv då denna lösning är i en tidig fas avseende kommersialisering. Lösningen har dock utvecklats under lång tid av Galgo och programvaran Ankyras är CE-märkt (MDR), patentskyddad med teknik publicerad av Galgo sedan 2013.

Området för behandling av aneurysmer i hjärnan är ett växande område och en av orsakerna till stroke. Stroke är den tredje största orsaken till dödsfall beroende på sjukdomar inom vården och den största orsaken i världen till livslång vårdberoende. En av femtio personer i världen beräknas ha en oupptäckt eller obehandlad aneurysm i hjärnan som kan leda till en stroke (hjärnblödning).

Ankyras är ett avancerat molnbaserat beräkningsprogram som ger möjlighet för en läkare att planera behandling för en specifik patient. Läkaren kan med hjälp av Ankyras välja lämpligt kliniskt instrument, d.v.s. typ och storlek, och sedan genom att markera var detta instrument skall placeras erhålla en analys på hur väl instrumentet ligger an mot kärlväggen och hur effektivt det blockerar öppningen till aneurysmen.   

Bolaget bedömer att denna marknad, som växer snabbt, för närvarande uppgår till ungefär 100 miljoner SEK vilket är en faktor till att Bolaget beslutat att expandera inom denna marknad. Även om Ankyras nuvarande andel av marknaden är liten tror vi att Mentice snabbt kommer kunna ta marknadsandelar, tack vare sin starka relation med framför allt medicinteknisk industri, men även med ledande läkare och sjukhus inom området.

Mentice har en ambition att utöka sitt erbjudande mot marknaden för besluts- och prestationslösningar inom området Image Guided Interventional Therapy ("IGIT"), där adresserbar marknad, enligt Bolagets egna estimat, överstiger 0,5 miljarder USD och med en estimerad marknadspotential om cirka 2 miljarder USD.

"Det är fantastiskt spännande att kunna presentera detta förvärv av Ankyras. Ankyras har en unik teknologi och validerad algoritm för planering av aneurysmbehandlingar i hjärnan. Detta exemplifierar vad vi menar med vår vertikala strategi och vår avsikt att expandera på djupet inom våra kliniska områden" säger Göran Malmberg, VD, Mentice AB.

"Vi är nöjda med att vi i Mentice har funnit rätt partner för att föra utvecklingen av Ankyras vidare och ett steg i rätt riktning för kommersialiseringen av Ankyras. Vi ser många synergier tillsammans med Mentice övriga portfölj av lösning för marknaden. Vi har tagit Ankyras till marknaden från koncept till en validerad och regulatorisk godkänd produkt i samverkan med medicinteknikindustrin och vi ser väldigt positivt att utvecklingen nu drivs vidare av en erfaren marknadsledande leverantör som Mentice. Vi ser fram emot att kunna följa den fortsatta utvecklingen för Ankyras som en del av Mentice." säger Antoni Riu, VD, Galgo Medical S.L.

Om Galgo

Galgo är ett Barcelona-baserat utvecklingsbolag som har sitt ursprung från avdelningen för informationsteknik vid Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, Spanien). Galgo har arbetat med lösningar för medicinteknik och i tillägg till programvarulösningen Ankyras utvecklat ett flertal andra lösningar inom områden såsom stereotaktisk neuromodulering, elektrofysiologi samt osteoporos.

Finansiering och villkor

Slutförandet av Förvärvet förväntas ske i juni 2022 och är villkorat av sedvanliga villkor och genomförd extern finansiering, vilket planeras erhållas genom en riktad nyemission med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades till styrelsen i Mentice vid årsstämman den 27 april i år.