17:21:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2022-08-16 08:30:00

Pressmeddelande

Lund, Sverige, 16 augusti 2022, kl. 08.30 CET

Viktiga steg mot regulatoriskt godkännande och kommersialisering har tagits under kvartalet. Positiva resultat från stor klinisk studie på nyfödda barn, förvärv av strategiska IP-rättigheter och förstärkt styrelse bäddar för framgångsrik kommersialisering av bolagets produkt för lungövervakning. Strategiska rekryteringar, pågående prövarinitierad klinisk studie och en första granskningen av kvalitetslednings-systemet godkänd, stärker bolaget ytterligare.

Sammanfattning av perioden april-juni 2022
  • Rörelsens intäkter uppgick till 2 141 tkr (2 393)
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 946 tkr (-2 071)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -5 759 tkr (-4 504)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,16)
Sammanfattning av perioden januari-juni 2022
  • Rörelsens intäkter uppgick till 5 411 tkr (4 123)
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 128 tkr (-4 075)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -9 949 tkr (-8 181)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,24 kr (-0,32)
  • Likvida medel uppgick till 12 989 tkr (8 465)

VD:s kommentar

Det andra kvartalet har inneburit viktiga steg mot kommersialisering. Vi tar dessa steg under ett nytt bolagsnamn, Neola Medical AB. Det nya namnet är direkt kopplat till bolagets medicintekniska produkt Neola[®], som används för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn.  Vi genomför namnbytet för att bättre kunna ta internationell marknadsposition i medtech-branschen och förtydliga vårt fokus på för tidigt födda barn och neonatal intensivvård. Vi har även under kvartalet tagit ytterligare ett viktigt kommersiellt steg genom att förvärva IP-rättigheter för den elektronik-plattform som är integrerad i Neola[®]. Genom förvärvet stärker vi bolagets IP-portfölj och lägger ytterligare en sten i grunden för att förbereda bolaget för internationell tillväxt och gör oss dessutom till en attraktiv förvärvskandidat.

Vår viktigaste framtida marknad är USA och nu har vi gått in i en fas med fokus på att förbereda för marknadslansering. Därför har vi under kvartalet färdigställt en strategi för kostnadsersättning från det amerikanska sjukvårdssystemet, startat ett projekt för prissättningsstrategi på den amerikanska marknaden samt medverkat i ett acceleratorprogram i San Fransisco. 

Under kvartalet har vi nått en betydande milstolpe då för första gången positiva resultat från en stor klinisk studie på nyfödda barn presenterades. Kliniska resultat är avgörande för en framgångsrik kommersialisering och därför var det särskilt betydelsefullt att resultaten från de första 50 av totalt 100 patienter i den prövarinitierade kliniska studien vid Universitetssjukhuset i Cork på Irland presenterades vid en konferens i USA. Resultaten bekräftar att teknologin fungerar väl för mätningar på nyfödda barns lungor, vilket stärker vår uppfattning om Neola[®]s framtid inom den neonatala intensivvården. Vi ser fram emot de samlade resultaten som väntas senare i år.

På bolagstämman i maj valdes nya ledamöter in i styrelsen, samtliga med stor erfarenhet av bolagsbyggande och internationell försäljning inom medicinteknik. Med denna förstärkning går bolaget nu in i en ny fas med fokus på kommersialisering. Vi fortsätter att bygga en organisation med engagemang, driv och internationell kompetens inom det kliniska och regulatoriska området såväl som kvalitetsledning. Vi fokuserar på patienterna och vår ambition att förbättra vården av för tidigt födda barn, så att fler kan räddas och få ett liv utan allvarliga funktionsnedsättningar. Detta kvartal har vi tagit flera betydelsefulla steg mot att uppnå just den ambitionen.

Hanna Sjöström

VD

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Neola Medicals hemsida, www.neolamedical.se.

Lund den 16 augusti 2022

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd Neola Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com

Denna information är sådan information som Neola Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2022 kl. 08.30 CET.