05:23:14 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Nischer Properties är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget investerar och förvaltar bostadsfastigheter för både privatpersoner och företag. Fokus ligger på fastigheter inom Stockholm samt andra storstadsområden där det existerar brist på bostäder. Vid intresse är bolaget även öppna för att investera inom andra marknader som ligger utanför valt segment. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-14 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-03-05 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-24 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-02-21 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-05 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-07 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-13 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-07-30 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-16 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2013-05-15 Årsstämma 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-12 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-24 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-07 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2012-05-10 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-10 Årsstämma 2012
2012-02-23 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-02-20 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-14 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-15 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-08-01 Split NIS 100:1
2011-07-07 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2011-07-06 Årsstämma 2011
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-25 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-24 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-22 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-21 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-13 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-21 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-15 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-09 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-04 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-22 Årsstämma 2010
2010-02-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-09 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-10 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-18 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2009-05-15 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-15 Årsstämma 1
2021-04-26 20:44:32

Aktieägarna i Nischer Properties AB (publ), org.nr 556513-5869, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Nischer välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 maj 2021, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Nischer Properties AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, eller via e-post till info@nischer.se,senast den 16 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Nischer Properties AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, och på www.nischer.se, senast den 21 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman, genom förhandsröstning, har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget på avstämningsdagen som är tisdagen den 18 maj 2021, dels har anmält sig hos Nischer för deltagande vid årsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret skickas in senast tisdagen den 25 maj 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 20 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum, enligt förvaltarens rutiner, måste underrätta förvaltaren om sin önskan om rösträttsregistrering.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt digitalt formulär användas som kommer att finnas tillgängligt via bolagets hemsida, www.nischer.se, senast två veckor före stämman. Tjänsten för digital poströstning tillhandahålls av Poströsta.se (www.postrosta.se) och ägare med frågor om formuläret kan kontakta support@postrosta.seför assistens. En förutsättning för att aktieägare ska ha rösträtt är att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, dvs. den 18 maj 2021.

Röstningsformuläret måste fyllas i och skickas in senast tisdagen den 25 maj 2021. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas det digitala poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.nischer.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängden

3. Val av en eller två justeringspersoner

4. Godkännande av dagordningen 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och i förekommande fall revisorssuppleant 

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av styrelse

13. Val av revisor 

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Tommy Marklund utses till ordförande vid årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Poströsta.se på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Petter Ström och David Aspehult, representant för justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, fastställande av styrelse och revisorsarvode samt val av styrelse och revisorer (punkt 10-13)

Vid tidpunkten för kallelsen är det inte klart hur många ledamöter styrelsen ska bestå av samt vilka personer som ska föreslås och styrelsen återkommer med förslag senast två veckor före årsstämman.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 240 000 kronor till ordföranden och med 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Som revisor i bolaget föreslås KPMG AB med huvudansvarig revisor Mattias Lötborn intill slutet av årsstämman 2022. Arvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, ska vara högst 4 007 320. (motsvarande cirka 20 procent av antalet aktier i bolaget vid kallelsens utfärdande).

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stämmohandlingar 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida, www.nischer.se, senast tre veckor före stämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 20 036 602 stycken varvid varje aktie har en röst. Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga egna aktier. 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________________

Stockholm i april 2021 Styrelsen