05:46:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Nischer Properties är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget investerar och förvaltar bostadsfastigheter för både privatpersoner och företag. Fokus ligger på fastigheter inom Stockholm samt andra storstadsområden där det existerar brist på bostäder. Vid intresse är bolaget även öppna för att investera inom andra marknader som ligger utanför valt segment. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-14 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-03-05 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-24 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-02-21 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-05 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-07 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-13 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-07-30 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-16 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2013-05-15 Årsstämma 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-12 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-24 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-07 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2012-05-10 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-10 Årsstämma 2012
2012-02-23 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-02-20 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-14 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-15 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-08-01 Split NIS 100:1
2011-07-07 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2011-07-06 Årsstämma 2011
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-25 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-24 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-22 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-21 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-13 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-21 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-15 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-09 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-04 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-22 Årsstämma 2010
2010-02-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-09 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-10 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-18 Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK
2009-05-15 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-15 Årsstämma 1
2021-12-14 14:40:00

Aktieägarna i Nischer Properties AB, org. nr 556513-5869, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 januari 2022 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Centralplan 15, 111 20 Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman påbörjas kl. 13.30.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på stämman ska:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 5 januari 2022;

ii. dels senast den 10 januari 2022 anmäla sin avsikt att delta på stämman. Anmälan om deltagande på stämman görs per e-post till info@nischer.seeller skriftligen till Nischer Properties AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, medföljande antal biträden (dock högst två).

Förvaltaregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför senast den 5 januari 2022 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 10 januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nischer.se.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om riktad nyemission av aktier
7. Stämman avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 6: Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Nischer Properties AB, org. 556513-5869, föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier på följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 367 827 kronor genom nyemission av högst 13 400 000 nya aktier.

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Sterner Stenhus och DAMC AB, varvid Sterner Stenhus ska kunna teckna högst 10 600 000 aktier och DAMC AB ska kunna teckna högst 2 800 000 aktier.

3. Teckningskursen per aktie är 8 kronor.

4. Teckning av aktierna ska ske genom kontant betalning senast den 2 februari 2022.

5. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings-/betalningstiden.

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Vidare förutsätter beslutet att bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 5 Antal § 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara
aktier Antalet aktier lägst 8 500 000 och högst 34 000 000
skall vara stycken.
lägst 7 000 000 och
högst 28 000 000
stycken.

Såväl styrelsen som verkställande direktören eller den som denne utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets ägarbas samt säkra finansiering till vidareutvecklingen av verksamheten. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med tecknarna och motsvarar en premie om 19,55 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden 1 november 2021 till och med den 6 december 2021.

Beslutet kräver godkännande från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Fullständigt förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.nischer.se, senast två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

____________

Stockholm i december 2021

Nischer Properties AB

Styrelsen