20:23:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Nord Insuretech Group är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster inom el, försäkring, telefoni samt konsumentkredit. Tjänsterna erbjuds via egenutvecklade teknologiska plattformar och innefattar huvudsakligen försäkring, mobiltelefoni, lånefinansiering samt elavtal. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, där kunderna består av konsumenter samt företagskunder inom ett flertal sektorer. Bolaget gick tidigare under namnet Hudya.

Kalender

2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-22 Årsstämma 2023
2023-03-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-23 Ordinarie utdelning NORDIG 0.00 SEK
2022-06-22 Årsstämma 2022
2022-03-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-28 Ordinarie utdelning NORDIG 0.00 SEK
2021-06-25 Årsstämma 2021
2021-03-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-30 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Årsstämma 2020
2022-11-24 15:35:00

Vid extrastämman i Nord Insuretech Group  AB ("bolaget") den 24 november 2022 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nordinsuretechgroup.se.

Stämman beslutade om:

1. Det beslutades att i efterhand godkänna, ratihabera, det konverteringsavtal som Bolaget ingick den 3 november 2022 med bland andra, Bolaget och Bolagets styrelseledamöter Jo Arnstad, Ole-Morten Settevik, Ivar S.  Williksen, Stein Ole Larsen och Kim Mikkelsen.
2. Det beslutades om en riktad nyemission av 13 457 633 aktier, och en ökning av aktiekapitalet med
2 691 526,60 kronor.
3. Det beslutades i enighet med styrelsens förslag om införande av ett personaloptionsprogram bestående av kvalificerade personaloptioner. Personaloptionsprogram 2022/2024 ska omfattas av högst 3 000 000 personaloptioner där varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 1 krona. Personaloptionerna kan nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 24 november 2022 till och med den 31 december 2024.
4. Styrelsen bemyndigades att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Den sammanlagda emissionslikviden i emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 50 000 000 SEK. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att minska skuldsättningen, finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverkett.