21:53:20 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Nordic Iron Ore är ett gruvbolag. Fokus ligger inom prospektering och undersökning av mineraler som bearbetas till järnmalmsprodukter, både på egen hand samt i samarbete med övriga aktörer på marknaden. Verksamhet återfinns inom norra Sverige, där produkterna sedan distribueras ut på global nivå. Bolaget bildades under 2008 och har sitt huvudkontor i Danderyd.

Kalender

2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning NIO 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2019
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning NIO 0.00 SEK
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-22 Årsstämma 2018
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2020-06-29 18:01:25

Årsstämman i Nordic Iron Ore AB ("Bolaget") röstade för samtliga av styrelsens och valberedningens förslag.

Tomas Olofsson, Jonas Bengtsson, Gösta Bergman och Timo Lindborg omvaldes till styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2019 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, om att samtliga till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisionsbolag, vilka låtit meddela att Anders Hvittfeldt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Avslutningsvis beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget vid utgivande, utbyte och/eller konvertering ska kunna ökas med sådant belopp och antal som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för aktuell emission.

Fullständig information om varje förslag som antogs vid årsstämman kan laddas ner på www.nordicironore.se.