09:44:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning PROGEN 0.00 SEK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-21 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 Ordinarie utdelning PROGEN 0.00 SEK
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-17 Ordinarie utdelning PROGEN 0.00 SEK
2021-06-16 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Prostatype Genomics är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling av medicintekniska gentester som används för identifiering, analys och vidare uppföljning av prostatacancer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden.
2023-04-21 15:51:48

Prostatype Genomics AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market, höll extra bolagsstämma idag den 21 april 2023, varvid nedanstående beslut fattades.

I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen den 22 mars 2023 om en företrädesemission, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolagsstämman har idag beslutat att godkänna styrelsens beslut om företrädesemissionen enligt med följande.
  • En (1) befintlig aktie i Prostatype Genomics som innehas på avstämningsdagen den 25 april 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av sex (6) nyemitterade aktier.
  • Teckningskursen uppgår till 0,25 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
  • Genom företrädesemissionen kan Prostatype Genomics som högst tillföras cirka 34,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,8 MSEK.
  • Teckningsperioden löper under perioden 27 april - 11 maj 2023.
  • Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq Premier First North Growth Market under perioden 27 april - 8 maj 2023.
  • Vid full teckning innebär företrädesemissionen att Bolagets aktiekapital ökar med högst 8 229 418,92 SEK, motsvarande högst 137 156 982 aktier och en maximal utspädning om 85,7 procent.

Företrädesemissionen är säkerställd till 70 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga samt externa investerare.

För att möjliggöra företrädesemissionen beslutade bolagsstämman att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier enligt styrelsens förslag. Nya lydelsen är följande.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Stämman beslutade även om att godkänna styrelsens förslag om att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital inom ramen för bolagsordningens gränser. Bemyndigandet får enbart användas för att emittera aktier till dem som agerat garanter i ovan nämnda emission.

Samtliga beslut på bolagsstämman fattades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Persson, CEO Prostatype Genomics AB, tel. 073-0497701, email: fredrik.persson@prostatypegenomics.com.