22:36:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2023-03-30 Månadsutdelning SBB B 0.11
2023-03-30 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2023-02-27 Månadsutdelning SBB B 0.11
2023-01-30 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-12-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2022-12-29 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-11-29 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-10-28 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-29 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-09-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2022-08-30 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-07-28 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-29 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-06-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2022-05-30 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-04-28 Månadsutdelning SBB B 0.11
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-03-30 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2022-03-30 Kvartalsutdelning SBB B 0.25
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2021-12-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.25
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2021-09-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.25
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2021-06-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.25
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-05 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2021-03-30 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2021-03-30 Kvartalsutdelning SBB B 0.15
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-23 Extra Bolagsstämma 2021
2020-12-30 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2020-12-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.15
2020-12-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-05 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2020-09-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2020-09-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.15
2020-07-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-06 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2020-06-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.15
2020-06-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2020-04-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-04-03 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2020-03-30 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-03 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2019-12-27 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2019-09-27 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2019-07-10 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2019-06-27 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2019-04-30 Ordinarie utdelning SBB B 0.25 SEK
2019-04-29 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-10-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2018-07-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-07-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2018-04-30 Ordinarie utdelning SBB B 0.10 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-30 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-28 Ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-23 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 Årsstämma 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-06 Ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK
2016-02-05 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-06 Ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK
2015-03-05 Årsstämma 2015
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-13 Kvartalsrapport 2014-Q1
2022-02-23 08:00:00
SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): ÅRET I KORTHET
 • Hyresintäkterna ökade till 5 930 mkr (5 121).
 • Driftsöverskottet ökade till 4 047 mkr (3 479).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 2 415 mkr (2 232).
 • Resultat före skatt ökade till 29 474 mkr (10 341), varav:
 • FJÄRDE KVARTALET I KORTHET
 • Förvaltningsresultatet ingår med 5 397 mkr (2 474). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -416 mkr (-93).
 • Värdeförändringar fastigheter ingår med 21 833 mkr (8 542).
 • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med 2 487 mkr (-207).

 • Periodens resultat uppgick till 25 849 mkr (9 084) efter uppskjuten skatt om -3 378 mkr (-1 092) och aktuell skatt om -247 mkr (-165), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 17,35 kr (6,41) före utspädning.

 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 149,3 mdkr (90,2).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 65 466 mkr (37 653), motsvarande 45,11 kr (28,32) per stamaktie A och B.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,32 kr (1) per stamaktie A och B att delas ut månadsvis och en utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D att delas ut kvartalsvis.
 • Hyresintäkterna ökade till 1 695 mkr (1 253).

 • Driftsöverskottet ökade till 1 082 mkr (810).

 • Resultat före skatt var 13 728 mkr (4 199), varav förvaltningsresultatet ingår med 2960 mkr (873). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansierings- och transaktionskostnader om -92 mkr (-45). Värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 9 851 mkr (3 294).

 • Periodens resultat ökade till 12 553 mkr (3 350), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 8,37 kr (2,29) efter utspädning.

" SBB:s 12-månaders rullande intjäningsförmåga steg med 102 procent i jämförelse med fjärde kvartalet 2020 och uppgår till 8 195 (4 049) mkr i slutet av 2021. Per stam A-och B-aktier är intjäningsförmågan 5,65 (3,05) kr per 31 december 2021 vilket är en ökning med 85 procent under det senaste året. Vår prognos för helåret 2022 är ett resultat om 8,10 kr per stamaktie A och B.

SBB:s intäkter utgörs av trygga kassaflöden från fastighetsförvaltning av social infrastruktur där bostäder inklusive LSS utgör 54 procent av fastighetsvärdet och 50 procent av hyresintäkterna. Utbildningsfastigheter utgör 28 procent av både fastighetsvärdet och hyresintäkterna. Snittkontraktslängd är 11 år och därmed längst bland stora europeiska fastighetsbolag. Den unikt trygga fastighetsförvaltningen kompletteras med tre intäktsgenererande value-add-strategier: byggrättsutveckling & nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd och värdeskapande transaktioner. Value-add-strategierna stärker SBB:s intjäning och bidrar till långsiktigt värdeskapande, men de levererade starka kassaflöden under fjärde kvartalet med 12,6 mdkr som vi kunde använda för att fullfölja Amasten budet. De bidrog också kraftigt till årets resultat om 17,35 kronor per stamaktie A och B och levererade starka kassaflöden under hela året.

I slutet på året hade vi förvaltningsfastigheter för 149,3 mdkr, en ökning med 59 mdkr mot förra året. Ökningen blir ännu mer imponerande om man på toppen av detta också beaktar att vår andel av värdet i JV/intressebolag motsvarar ca 35 mdkr. Allt detta görs med stark finansiell disciplin och vi levererar starkare nyckeltal än för en BBB+ rating.

Vårt fokus är att långsiktigt generera största möjliga riskjusterade avkastning till våra just nu drygt 200 000 aktieägare. SBB fortsätter att leverera stark tillväxt i förvaltningsresultatet. I jämförelse med år 2020 ökade förvaltningsresultatet med 162 procent till 5 397 mkr (2 474). Förvaltningsresultatet, justerat för värdeförändringar och skatt från JV/intressebolag och jämförelsestörande kostnader, ökade med 31 procent till 3 370 mkr (2 567), vilket är dubbelt så mycket som vårt mål om 15 procents ökning.  

SBB:s intäkter är inflationsäkrade. År 2021 var också i det avseende ett rekordår med en ökning av hyresintäkterna i jämförbart bestånd med 1,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är 145 baspunkter över förra oktobers viktade KPI som är basen för ökningen av hyresintäkter under 2021. Driftnettoökningen i jämförbart bestånd (like for like) under 2021 blev ännu starkare och landade på 4,7 procent. Därmed var vår driftnettoutveckling på jämförbart bestånd starkast av alla stora fastighetsbolag och mycket starkare än våra närmaste konkurrenter.

SBB:s långsiktiga arbete ger goda resultat inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi gör omfattande investeringar för att minska klimatpåverkan. SBB har identifierats som ett topp ESG-presterande (ESG Regional Top Rated 2022) bolag av mer än 4 000 bolag som Sustainalytics täcker globalt.

Vi är också måna om att resultatet kommer våra aktieägare till gagn i form av årligt ökande utdelningar. I år föreslår styrelsen en utdelning om 1,32 kronor per stam A- och B-aktie, att delas ut månadsvis," kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Bilaga: Bokslutskommuniké januari - december 2021

Bokslutskommunikén finns även under följande länk: corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/