20:07:26 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SpectraCure är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av medicintekniska system som används för behandling av prostatacancer. Cancer­­­behandlingarna utgår ifrån egenutvecklade system som avger laserljus­­källor och foto­reaktiva läkemedel, en behandlings­­metodik som används för invärtes solida tumörer av olika slag. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2020-05-28 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning SPEC 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2022-05-12 12:30:00

Första kvartalet 2022

Siffrorna för 2022 och 2021 avser koncernen.
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 900 (1 597) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6 280 (-4 773) TSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,06 (-0,05) kr
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 005 (-603) TSEK
  • Soliditet: 92 (92) %

Väsentliga händelser under första kvartalet

Health Canada har godkänt SpectraCures nya generation av behandlingsystem för användning i kliniska studier för behandling av återfall av prostatacancer. Behandlingsystemet kommer att ersätta det befintliga systemet i den pågående kliniska studien. Behandlingsystemet är sedan tidigare godkänt för användning i kliniska studier av amerikanska Food and Drug Administration (FDA).

SpectraCure har anställt Kristina Hallström i rollen som Chief Marketing & Communications Officer. Kristina kommer att arbeta femtio procent för SpectraCure.

SpectraCure har meddelat att återstarten av studien går planenligt och ett besök vid Memorial Sloan Kettering (MSK) Cancer Centre i New York har genomförts i syfte att utbilda sjukhusets personal. Arbetet med att knyta ytterligare nya sjukhus till studien fortsätter och bolaget för diskussioner med totalt sex nya sjukhus, såväl i Nordamerika som Europa.

SpectraCures patentansökan, som avser en ny teknik för att förbättra bolagets IDOSE®-teknik, har godkänts av det amerikanska patentverket.

SpectraCure och MedCom GmbH har tecknat globalt avtal som säkerställer SpectraCures fortsatta framtida access till MedCom's mjukvara.

SpectraCures kvalitetssytem har certifierats enligt ISO 13485.

Efter periodens slut

Urologen Göran Ahlgren har rekryterats som Medical Advisor. Göran kommer att bistå med klinisk expertis bland annat kopplad till pågående klinisk studie och tillföra viktig och värdefull kompetens.   

Valberedningen har beslutat att föreslå nyval av Peter Abelin, Tomas Kramar, Jörgen Wennberg, Masoud Khayyami och Jesper Freij vid årsstämman. Till styrelsens ordförande föreslogs Jörgen Wennberg.

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ) har kallats till årsstämma, torsdagen den 12 maj 2022 kl. 13.00 - 15.00.

Valberedningen har inkommit med uppdaterade förslag som innebär att nuvarande styrelseledamöterna Homer Pien samt Katarina Svanberg föreslås till omval. Detta förslag innebär vidare att antalet ledamöter föreslås uppgå till 6 st. Vidare har Peter Abelin som av valberedningen föreslogs till nyval meddelat att han, på grund av andra uppdrag inte har möjlighet att ställa upp för nyval i SpectraCures styrelse.

VD-ord

Första kvartalet för 2022 har passerat och flera viktiga händelser som vi arbetat med har gett resultat. Vår största prioritet har fortsatt varit att arbeta för ett ökat tempo i den kliniska studien. 

Under kvartalet har Health Canada godkänt den nya generation av vårt behandlingsystem för användning i vår kliniska studie för behandling av återfall av prostatacancer. Behandlingsystemet kommer att ersätta det befintliga systemet i den pågående kliniska studien och är sedan tidigare godkänt av amerikanska Food and Drug Administration (FDA). Godkännandet innebär att personal vid sjukhusen, efter träning, själva kommer att kunna använda det utan närvaro av personal från SpectraCure. Det öppnar upp för att vi kan genomföra den kliniska studien på fler sjukhus än idag.

Vi för dialoger med nya sjukhus för deltagande i vår studie, såväl i Nordamerika som i Europa. I dessa dialoger har vi fått positiva indikationer från välrenommerade kliniker runt om i världen. Målsättningen är att vi ska ha avtal med de första nya sjukhusen efter sommaren. Med fler sjukhus inkluderade i den kliniska studien och en tät dialog med nuvarande sjukhus, är målet att dessa aktiviteter kommer att bidra till en ökad takt i studien.

Teamet har förstärkts med Kristina Hallström i rollen som Chief Marketing & Communications Officer. Med över 25 års internationell erfarenhet inom life science och medtech kommer Kristina att ansvara för bolagets positionering på marknaden, strategiska frågor avseende produkt- och marknadsstrategi inklusive samarbeten med ledande forskare och opinionsbildare. Vi har dessutom rekryterat urologen Göran Ahlgren som Medical Advisor. Göran har en lång och mycket bred erfarenhet av behandling av prostatacancer och kommer att bistå med klinisk expertis bland annat kopplad till pågående klinisk studie och tillföra värdefull kompetens för den fortsatta utvecklingen. 

SpectraCures kvalitetsledningssystem har certifierats, enligt ISO 13485, av det oberoende anmälda organet BSI Group i Nederländerna. Kvalitetsledningssystemet styr hur vi arbetar och är i ett krav för en framtida CE-märkning. Därmed utgör certifieringen en solid grund och en viktig pusselbit för att vi framöver ska kunna sätta vår produkt på marknaden. Certifieringen är resultatet av ett omfattande arbete med att bygga ut och implementera ett kvalitetsledningssystem som möter relevanta regulatoriska krav.

SpectraCures patentansökan som avser en ny teknik för att förbättra IDOSE-tekniken, har godkänts av det amerikanska patentverket. Patentet skyddar en metod för att upptäcka och kompensera för blödningar i vävnaden som annars kan påverka hur laserljuset leds ut i prostatavävnaden. Med metoden kan man på ett bättre sätt, än med tidigare metoder, säkerställa att korrekt laserljusdos levereras till vävnaden. Detta kan i förlängningen leda till förbättrad behandlingseffekt. Samma patent är under granskning i flera andra länder som representerar SpectraCures största och viktigaste framtida marknader.

SpectraCure och MedCom GMBH har tecknat globalt avtal för kommersiell access till MedCom's medicinska bildbehandlingsteknik. SpectraCure har tidigare avslutat ett projekt där MedCom's medicintekniska bildbehandlingsteknik har integrerats som en systemkomponent i SpectraCures IDOSE-system. Avtalet säkerställer SpectraCures framtida access till MedCom's mjukvara. Integrationen möjliggör en förbättrad behandlingsprecision samtidigt som MedCom's bildbehandling minskar tiden för patientbehandlingen och underlättar arbetsflödet för användaren. Det är också ett strategiskt viktigt avtal för då det säkrar en global och långsiktig access till den integrerade mjukvaran.

Pandemin har inneburit en försening i den kliniska studien som vi intensivt arbetar på för att ta igen. Vi har en plan framåt som bland annat inkluderar en tät dialog med sjukhusen och en plan gällande rekryteringen av nya sjukhus. Arbetet med att rekrytera fler sjukhus till den kliniska studien är viktigt för att knyta kontakter och medvetandegöra SpectraCures behandlingsmetod hos urologer. Mot bakgrund av den respons och det intresse vi mottagit från välrenommeradesjukhus ser jag fram mot ett år där vi tar viktiga steg framåt för bolaget. 

Lund i maj 2022
 

Johan Folkunger
VD SpectraCure AB (publ)

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet (https://spectracure.se/rapporter/). (https://spectracure.se/rapporter/)

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 12.30

För ytterligare information:
SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av en hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med en mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se,tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.