21:13:16 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriIndustri
XMReality levererar ett brett utbud av mobila lösningar inom industriell fältservice. Bolaget är särskilt inriktat mot remote guidance, en teknisk lösning som möjliggör att kunskap kan delas på distans mellan användare. Tekniken är särskilt applicerbar inom diverse service- och supportarbete. Bolaget etablerades 2007 och har idag sitt huvudkontor i Linköping.

Kalender

2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning XMR 0.00 SEK
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-07 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Ordinarie utdelning XMR 0.00 SEK
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning XMR 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning XMR 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-04-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-12 Årsstämma 2017
2021-05-04 14:06:57

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR) höll tisdagen den 4 maj 2021 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2020.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2020. Vidare beslutade årsstämman att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 10 880 328 kronor, överförs i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och inga suppleanter.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes Björn Persson, Anders Ferntoft, Åsa Arvidsson, Peter Gille samt Tommy Johansson.
Till styrelsens ordförande omvaldes Björn Persson.
Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Niklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda av bolaget. Styrelsens arvoden är oförändrat jämfört med föregående år.
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 1, 9 och 11 samt lägga till en ny § 12. Bolagsordningen i dess nya lydelse finns från idag upplagd på bolagets hemsida.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att ge styrelsen ett bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan företrädesrätt från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande högst tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2021.

På stämman fanns 11 856 332 aktier och röster representerade. Röstningen skedde med hjälp av poströstning enligt 22§ Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Det noterades att samtliga beslut togs enhälligt.
Länk till sidan för protokoll och övriga dokument: https://xmreality.com/investors/finansiella-rapporter-analyser-och-dokument/

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-04 14:07 CET.