01:03:34 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandBermuda
ListaMid Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Vostok New Ventures är ett investmentbolag som främst fokuserar på långsiktiga investeringar inom Ryssland och övriga OSS-länder. En stor del av portföljen består huvudsakligen av onoterade bolag inom diverse tillväxtmarknader. Visionen är att vara en aktiv minoritetsägare där bolaget kan få effekt på bolagsstyrningen via ökad styrelserepresentation. Huvudkontoret ligger i Hamilton, Bermuda.

Kalender

2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning VNV SDB 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-02-20 Inlösen VNV SDB 25.00 SEK
2019-02-14 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning VNV SDB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning VNV SDB 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2016
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-18 Ordinarie utdelning VNV SDB 0.00 SEK
2016-05-17 Årsstämma 2015
2016-05-16 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-11-10 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 Extra Bolagsstämma 2015
2015-05-21 Ordinarie utdelning VNV SDB 0.00 SEK
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-20 Årsstämma 2014
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-12 Analytiker möte 2014
2014-11-12 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-16 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning VNV SDB 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2013
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-13 Analytiker möte 2013
2013-11-13 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-17 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-14 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-08 Ordinarie utdelning VNV SDB 0.00 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2012
2013-02-13 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-14 Analytiker möte 2012
2012-11-14 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-04 Inlösen VNV SDB 18.00 SEK
2012-08-15 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-16 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-10 Ordinarie utdelning VNV SDB 0.00 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-16 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Ordinarie utdelning VNV SDB 0.00 SEK
2011-05-04 Årsstämma 2010
2011-05-04 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-17 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-19 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-05-05 Årsstämma 2009
2009-11-19 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-20 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-21 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-14 Årsstämma
2019-05-15 18:29:21

Årsstämma i Vostok New Ventures Ltd (”Bolaget”) hölls onsdagen den 15 maj 2018 kl. 14.00 i lokal ”Kreugersalen” på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Stockholm, May 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

På årsstämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a beslutades följande:

-    Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018 samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2018. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att moderbolagets balanserade vinstmedel om 728 994 TUSD och övrigt tillskjutet kapital om 254 347 TUSD, inklusive årets vinst om 6 529 TUSD, balanseras och att ingen utdelning ska lämnas.

-    Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Josh Blachman, Keith Richman, Ylva Lindqvist och Victoria Grace omvaldes som styrelseledamöter och Lars O Grönstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2020. Vidare beslutades att ett totalt styrelsearvode ska utgå med ett belopp om 479 000 USD, av vilket
155 000 USD ska utgå till styrelsens ordförande och 75 000 USD till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och att en total ersättning om 24 000 USD utgår för utskottsarbete, varav
6 000 USD till envar av två ledamöter i revisionsutskottet och 6 000 USD till envar av två ledamöter i ersättningsutskottet. Styrelsen i sin helhet kommer fortsatt utgöra Bolagets investeringsutskott.

-    Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.

-    Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020.

-    Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.

-    Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram.

-    Årsstämman beslutade att ändra Bolagets Bye-Laws (bolagsordning), varigenom Bolagets   namn, såsom angivet i Bye-Laws, ändras från ”Vostok Nafta Investment Ltd” till ”Vostok New Ventures Ltd” i syfte att återspegla den namnändring som bolaget genomförde under 2015.

-   Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att upphäva incitamentsprogrammen som antogs 2007 och 2010 efter att löptiden och utnyttjandeperioden för tilldelade optioner under programmen, såsom tillämpligt, löper ut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

Bilaga