06:24:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-21 15-10 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-14 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-02 Extra Bolagsstämma 2019
2019-03-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
2cureX är verksamt inom cancerbehandling. Idag tillhandahåller bolaget olika verktyg som används av läkare vid behandlingar för att mäta effekt och resistens hos cancerläkemedel på patientens egna cancerceller. Målet är att förkorta behandlingsperioden samt hitta rätt individuell behandling. Störst verksamhet innehas på den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn.
2024-05-29 14:30:00

Aktieägarna i 2cureX AB (publ), 559128-0077, kallas härmed till årsstämma måndagen den 1 juli 2024 kl. 10:00 hos PWC, Anna Lindhs plats 4, 203 11 Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 juni 2024, och
 • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 25 juni 2024 skriftligen till 2cureX AB, c/o Talenom Consulting AB, Lilla Strandgatan 19, 261 31 Landskrona. Anmälan kan också göras per e-post till ir@2curex.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 20 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 25 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.2curex.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 17 602 916 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av styrelsearvoden
 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
 13. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2) 

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Tonni Bülow-Nielsen utses att som ordförande leda årsstämman. Om Tonni Bülow-Nielsen får förhinder utses den som styrelsen i stället anvisar. 

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3) 

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen. 

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5) 

Styrelsen föreslår Grith Hagel eller, vid förhinder, den eller de personer som styrelsen anvisar istället, till personer att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet. 

Resultatdisposition (punkt 8(b))

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 27,7 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås en ersättning om 150 000 kronor vardera och till styrelseordförande föreslås en ersättning om 300 000 kronor.

Styrelsen har föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant utses.

Vidare föreslår styrelsen att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 27,7 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Tonni Bülow Nielsen, Grith Hagel och Ole Thastrup omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Tonni Bülow-Nielsen.

Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Cecilia Andrén Dorselius som huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att den årsstämman ger styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma 2025 besluta om en emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till teckning av eller innebär emission av ett högsta antal aktier som inte överskrider de begränsningar som stipuleras i bolagsordningen. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, och styrelsen ska vid varje enskilt tillfälle själv ha rätt att besluta om de närmare villkoren för respektive emission. Utöver kontant betalning ska betalning kunna erläggas genom apportegendom eller kvittning, eller i övrigt med villkor.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid årsstämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn, Danmark och på bolagets hemsida (www.2curex.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i maj 2024
2cureX AB (publ)
Styrelsen