07:31:20 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-21 15-10 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-14 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-02 Extra Bolagsstämma 2019
2019-03-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
2cureX är verksamt inom cancerbehandling. Idag tillhandahåller bolaget olika verktyg som används av läkare vid behandlingar för att mäta effekt och resistens hos cancerläkemedel på patientens egna cancerceller. Målet är att förkorta behandlingsperioden samt hitta rätt individuell behandling. Störst verksamhet innehas på den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn.
2023-01-23 20:50:00

Januari 23 2023

Aktieägarna i 2cureX AB (publ), 559128-0077, kallas härmed till extra bolagsstämma. Bolagsstämman hålls fredagen den 10 februari 2023 kl. 10.00 på PwC:s kontor, Anna Lindhs Plats 4 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 februari 2023, och
  • anmäla sig till bolaget senast 6 februari 2023 skriftligen till 2cureX AB, c/o Talenom Consulting AB, Lilla Strandgatan, 261 22 Landskrona. Anmälan kan också göras per e-post ir@2curex.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer under dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltningsregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 2 februari 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 6 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas med anmälan till bolagsstämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 17 602 916 aktier och 17 602 916 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av styrelseledamöter
  7. Stämman avslutas

Val av ordförande för stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman utser Bjarke Sanbeck till ordförande vid stämman.

Val av styrelseledamöter (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av nuvarande ledamöter Povl-André Bendz, Camilla Huse Bondesson, Michael Schaefer, Ole Thastrup och den nya ledamoten Michel Klimkeit. Med detta ska styrelsen bestå av 5 styrelseledamöter. Povl-André Bendz föreslås omväljas till styrelsens ordförande

Detta förslag härrör från en process där styrelsen fortlöpande utvärderar och effektiviserar dess erforderliga kompetenser, med hänsyn till bolagets nuvarande skede och dess förutsebara utveckling. Ur detta perspektiv skulle den föreslagna nya ledamoten, Michael Klimkeit, stärka styrelsens finansiella kompetens med sin nära kunskap om den internationella investerarmiljön, inklusive institutionella investerare.

Michel Klimkeit utbildade sig till ekonom och avslutade senare en MBA i Hamburg och Rotterdam. Han började sin professionella karriär på ett kapitalförvaltningsföretag, följt av ett besök på en tyskbaserad Fintech. Från och med 2016 förvaltade han en europeisk strategi för små och medelstora aktiekapital på Warburg Invest, en tysk institutionell kapitalförvaltare. I början av 2020 började han på Auretas Family Trust, ett flerfamiljskontor där han hanterar företagens privata marknader och private equity-strategier. Han har över 12 års yrkeserfarenhet av kapitalmarknader och ett stort akademiskt intresse för företagsstrategi och utveckling, samt lång erfarenhet av hälsovårdsföretag, både som investerare och strategisk rådgivare.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Kallelsen och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn, Danmark och på bolagets hemsida (www.2curex.com) och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

__________

Malmö i januari 2023