18:39:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-21 15-10 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-14 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-02 Extra Bolagsstämma 2019
2019-03-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
2cureX är verksamt inom cancerbehandling. Idag tillhandahåller bolaget olika verktyg som används av läkare vid behandlingar för att mäta effekt och resistens hos cancerläkemedel på patientens egna cancerceller. Målet är att förkorta behandlingsperioden samt hitta rätt individuell behandling. Störst verksamhet innehas på den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn.
2023-10-25 15:46:00

Aktieägarna i 2cureX AB (publ) (”2Curex”), org.nr. 559128-0077, kallas härmed till extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman kommer att hållas tisdagen den 14 november 2023 kl. 15:00 (CEST) i PwC:s lokaler på Anna Lindhs plats 4 i Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

  • vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 6 november 2023, och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 8 november 2023 skriftligen till 2cureX AB, c/o Talenom Consulting AB, Lilla Strandgatan, 261 22 Landskrona. Anmälan kan också göras per e-post till  ir@2curex.com. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). I förekommande fall ska fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman, genom förvaltarens försorg registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 6 november 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts av relevant förvaltare senast onsdagen den 8 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud måste förse ombudet med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska den åtföljas av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen, eller, om sådant saknas, av motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska, tillsammans med eventuella registreringsbevis, i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid den extra bolagsstämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner
  5. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Utnämning av styrelseledamöter
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
  8. Stämman avslutas

Utnämning av styrelseledamöter (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman väljer Tonni Bülow-Nielsen som ny ledamot i styrelsen. Vidare föreslås ett byte av ordförandeskapet i styrelsen, genom att Tonni Bülow-Nielsen väljs som ny styrelseordförande.

Styrelsen kommer i fortsättningen att utgöras av Tonny Bülow-Nielsen, Michael Schaefer, Ole Thastrup, Michel Klimkeit, Povl-André Bendz och Camilla Huse Bondesson.

Förslaget grundas i en fortlöpande bedömnings- och effektiviseringsprocess avseende den kompetens som erfordras i styrelsen, givet den fas som bolaget befinner sig i och dess förutsebara utveckling. Ur detta perspektiv skulle den föreslagna nya ledamoten och styrelseordföranden Tonni Bülow-Nilsen förstärka styrelsens kompetens avseende finansiering, uppskalning samt fusioner och förvärv.

Tonni Bülow-Nilsen har omfattande erfarenhet av medicinteknik och biovetenskap som partner (fram till 2020 även Managing Partner och Senior Vice President i ledningsgruppen) på EIFO, Export and Investment Fund of Denmark (eifo.dk), tidigare Vækstfonden, där han verkat under 16 år. Idag är Tonni partner på EIFO:s avdelning för riskkapitalinvesteringar inom medicinteknik och biovetenskap, där han ansvarar för en betydande portfölj av investeringar genom styrelseuppdrag, värdeskapande och transaktioner. Innan han kom till Vækstfonden 2007 hade han mellan 2002 och 2007 rollen som grundare och VD på DanMed A/S och Nordic Medical Group A/S.

Under perioden 1996 till 2002 bodde och verkade Tonni i USA, där han tjänstgjorde som SVP USA och President för ELA Medical (Kanada och Sydamerika), en del av Sanofikoncernen, och global marknadschef på St. Jude Medical (Los Angeles, USA, och Japan). Dessförinnan var han affärsområdeschef på St. Jude Medical EEMEA (Bryssel, Belgien), landschef för Norden på Guidant, och försäljningschef på Danica Biomedical. Han har utbildning inom medicinsk teknik och innehar en Executive MBA från Scandinavian International Management Institute. Han har flera pågående styrelseuppdrag, däribland åt Evosep, Reapplix, TeesuVac, Microshade, Cathvision, Arcedi Biotech och ILS Denmark.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman ger styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma 2024 besluta om en emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till teckning av eller innebär emission av ett högsta antal aktier som inte överskrider de begränsningar som stipuleras i bolagsordningen. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, och styrelsen ska vid varje enskilt tillfälle själv ha rätt att besluta om de närmare villkoren för respektive emission. Utöver kontant betalning ska betalning kunna erläggas genom apportegendom eller kvittning, eller i övrigt med villkor.

För att säkerställa att bolagets nuvarande aktieägare inte missgynnas i förhållande till de externa investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till styrelsens teckningskurs, fastställd på marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid den extra bolagsstämman.

Övrigt

Kallelsen jämte fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn, Danmark och på bolagets webbplats (www.2curex.com), och kan på begäran skickas till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägare informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören.

___________

Malmö i november 2023

2cureX AB (publ)

Styrelsen

Obs. Den svenska texten är en inofficiell översättning av det engelska originalet till kallelsen till extra bolagsstämma i 2cureX AB. I händelse av eventuella avvikelser mellan den engelska texten och den svenska översättningen ska den engelska versionen äga företräde.