19:05:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-21 15-10 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-14 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-02 Extra Bolagsstämma 2019
2019-03-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
2cureX är verksamt inom cancerbehandling. Idag tillhandahåller bolaget olika verktyg som används av läkare vid behandlingar för att mäta effekt och resistens hos cancerläkemedel på patientens egna cancerceller. Målet är att förkorta behandlingsperioden samt hitta rätt individuell behandling. Störst verksamhet innehas på den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn.
2024-02-12 14:00:00

Aktieägarna i 2cureX AB (publ) (”2Curex”), org.nr. 559128-0077, kallas härmed till extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman kommer att hållas torsdagen den 29 februari 2024 kl. 15:00 (CEST) i PwC:s lokaler på Anna Lindhs plats 4 i Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

  • vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 februari 2024, och
  • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 23 februari 2024 skriftligen till 2cureX AB, c/o Talenom Consulting AB, Lilla Strandgatan, 261 22 Landskrona. Anmälan kan också göras per e-post till ir@2curex.com. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). I förekommande fall ska fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman, genom förvaltarens försorg registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 21 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts av relevant förvaltare senast fredagen den 23 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud måste förse ombudet med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska den åtföljas av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen, eller, om sådant saknas, av motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska, tillsammans med eventuella registreringsbevis, i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid den extra bolagsstämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner
  5. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Inval av styrelseledamot
  7. Stämman avslutas

Inval av styrelseledamot (punkt 6)

Aktieägare föreslår att den extra bolagsstämman väljer in en ny ledamot i styrelsen. Den föreslagna nya styrelseledamoten presenteras vid ett senare tillfälle eller vid den extra bolagsstämman.

Styrelsen kommer i fortsättningen att utgöras av Tonny Bülow-Nielsen, Ole Thastrup och den nyvalde styrelseledamoten.

Övrigt

Kallelsen jämte fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn, Danmark och på bolagets webbplats (www.2curex.com), och kan på begäran skickas till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägare informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören.

___________

Malmö i februari 2024

2cureX AB (publ)

Styrelsen