20:01:44 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-21 15-10 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-29 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-14 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-02 Extra Bolagsstämma 2019
2019-03-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 X-dag ordinarie utdelning 2CUREX 0.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
2cureX är verksamt inom cancerbehandling. Idag tillhandahåller bolaget olika verktyg som används av läkare vid behandlingar för att mäta effekt och resistens hos cancerläkemedel på patientens egna cancerceller. Målet är att förkorta behandlingsperioden samt hitta rätt individuell behandling. Störst verksamhet innehas på den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn.
2023-11-14 16:00:00

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Fullständiga beslut återfinns på bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Styrelseändringar

Vid extra bolagsstämman i 2cureX AB (publ) idag, den 14 november 2023, beslutade stämman att att utse Tonni Bülow-Nielsen till till ny styrelseledamot. Det beslutades vidare att välja Tonni Bülow-Nielsen till styrelseordförande.

Styrelsen kommer i fortsättningen att utgöras av Tonny Bülow-Nielsen, Michael Schaefer, Ole Thastrup, Michel Klimkeit, Povl-André Bendz och Camilla Huse Bondesson.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att under perioden fram till nästa årsstämma 2024 besluta om en emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till teckning av eller innebär emission av ett högsta antal aktier som inte överskrider de begränsningar som stipuleras i bolagsordningen. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, och styrelsen ska vid varje enskilt tillfälle själv ha rätt att besluta om de närmare villkoren för respektive emission. Utöver kontant betalning ska betalning kunna erläggas genom apportegendom eller kvittning, eller i övrigt med villkor.

För att säkerställa att bolagets nuvarande aktieägare inte missgynnas i förhållande till de externa investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till styrelsens teckningskurs, fastställd på marknadsmässiga villkor.

Publicering

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 14 november kl. 16.00 CEST.

Malmö i november i 2023
2cureX AB (publ)
Styrelsen