19:10:17 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-06-09 08:30:00

På NUF:s – Nordisk Urologisk Förenings – kongress i Helsingfors presenteras i morgon en ny studie som validerar användningen av Stockholm3 i Finland. Resultaten av studien visar att genom att ersätta PSA med Stockholm3 kunde antalet män som behöver genomgå magnetröntgen (MR) eller biopsier reduceras. Studien visar också att de medicinska fördelarna med att ersätta PSA med Stockholm3 kan uppnås till samma – eller potentiellt lägre kostnad i Finland.

Ett flertal studier från olika länder har visat att Stockholm3 minskar onödiga MR- och biopsi-undersökningar utan att äventyra upptäckten av kliniskt signifikant prostatacancer. Syftet med denna studie var att jämföra fördelningen av testresultat i en finsk klinisk kohort”, säger Henrikki Santti, Överläkare i urologi inom Mehiläinen.

Denna multicenter-, observationsstudie inkluderade 1 310 män som skulle genomföra PSA-test vid Mehiläinens sjukvårdsenheter i Finland, och som ombads donera blod och svara på kliniska frågor. Blodet från 473 män med PSA ≥ 1,5 ng/mL analyserades med Stockholm3 och resultatet jämfördes med att använda PSA.

Resultaten av studien visar att genom att använda Stockholm3 istället för PSA kan antalet män som genomgår MR eller biopsier minskas, samtidigt som de medicinska fördelarna av att ersätta PSA med Stockholm3 kan uppnås till motsvarande – eller potentiellt lägre kostnad i Finland.

“Resultaten av studien är jämförbara med data från studier som omfattar mer än 75 000 män i Norge och Sverige. Detta innebär att Stockholm3 kan förbättra finska läkares möjlighet att identifiera patienter som riskerar att ha kliniskt signifikant prostatacancer”, säger Henrikki Santti.

"Mehiläinens uppdrag är att tillhandahålla enastående hälsovård. För att uppfylla det uppdraget inom prostatacancerdiagnostik erbjuder vi Stockholm3 till våra patienter”, säger Kristina Hotakainen, chef för laboratorieverksamheten inom Mehiläinen.

Abstrakt presenterat på den årliga NUF-kongressen i Helsingfors:
Forskning bekräftar att diagnosen av prostatacancer förbättras med nytt blodprov - undvikande av onödiga undersökningar minskar bördan för patient och sjukvård.

Mehiläinen-koncernen är en välkänd och väl ansedd leverantör av privata social- och hälsovårds-tjänster, som erbjuder högklassiga och heltäckande tjänster i Finland och internationellt. 112-åriga Mehiläinen är en ledande institution utvecklas och växer snabbt inom sitt område. Företaget satsar på digitaliseringens möjligheter samt effektivitet och kvalitet i vården inom alla sina affärsområden.

Mehiläinen erbjuder årligen över 2 miljoner kunder vård och tjänsterna på de fler än 670 verksamhetsställena produceras av sammanlagt mer än 29 000 anställda och yrkesutövare. Internationellt erbjuder Mehiläinen hälsotjänster i Sverige, Tyskland och Estland samt digitala programvarulösningar för hälso- och sjukvård genom dotterbolaget BeeHealthy.