11:07:07 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abliva är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Portföljen omfattar projekt i olika skeden och sträcker sig från tidig upptäcktsfas till klinisk fas. Bolaget gick tidigare under namnet NeuroVive Pharmaceutical.

Kalender

2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-03-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-17 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-30 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-03-31 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-31 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2015-03-30 Årsstämma 2015
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-12 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-09 Årsstämma 2014
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-21 Analytiker möte 2014
2013-12-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-11 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2013-03-08 Årsstämma 2013
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-11 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2012-06-08 Årsstämma 2012
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-02 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-22 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-10 Årsstämma 2011
2011-05-17 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-18 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-11 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-19 Kvartalsrapport 2009-Q3
2021-04-30 09:50:00

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I ABLIVA.

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar, meddelade idag att det prospekt som Abliva har upprättat med anledning av upptagande till handel av 74 065 306 aktier på Nasdaq Stockholm till följd av den riktade nyemissionen av aktier som styrelsen beslutade om den 30 mars 2021 med bolagsstämmans efterföljande godkännande den 29 april 2021 (den ”Riktade Emissionen”) idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Till följd av regulatoriska krav presenteras ny information i prospektet som tidigare inte har offentliggjorts, inkluderande information om Bolagets kapitalstruktur (per den 28 februari 2021) och en detaljerad presentation av användningen av emissionslikviden från de riktade emissionerna som beslutades av styrelsen den 30 mars 2021.

Prospekt
Prospektet som upprättats med anledning av upptagande till handel av 74 065 306 aktier på Nasdaq Stockholm till följd av den Riktade Emissionen har idag, den 30 april 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från Abliva och Erik Penser Bank samt hålls tillgängligt på Ablivas webbplats (www.abliva.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Information avseende emissionslikvidens användning
Emissionslikviden om 80 MSEK som erhålls genom båda de riktade emissionerna som styrelsen beslutade om den 30 mars 2021 planeras att disponeras i enlighet med nedan angivna prioritetsordning:

  • kostnader relaterade till fas 1 avseende KL1333, 20 procent,
  • kostnader relaterade till förberedelser inför fas 2/3 KL1333, 60 procent,
  • kostnader relaterade till utvecklingen av NV354, 10 procent, samt
  • allmänna företagsändamål, 10 procent

Ny finansiell information som återfinns i prospektet
I prospektet framgår Ablivas kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 28 februari 2021. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och skulder per den 28 februari 2021

kSEK2021-02-28Justeringar³Justeringar för de riktade emissionerna
Kortfristiga räntebärande skulder


Mot garanti eller borgen---
Mot säkerhet¹211-211
Blancokrediter---
Summa kortfristiga räntebärande skulder211-211
Långfristiga räntebärande skulder


Mot garanti eller borgen---
Mot säkerhet¹90-90
Blancokrediter---
Summa långfristiga räntebärande skulder90-90
Eget kapital²


Aktiekapital14 8175 33320 150
Övrigt tillskjutet kapital660 02574 667734 692
Reserver616-616
Balanserat resultat-535 096--535 096
Summa eget kapital140 36280 000220 362
Summa eget kapital och räntebärande skulder140 66380 000220 663

¹ Avser leasingskuld nyttjanderätt.
² Siffror per den 31 december 2020.
³ Justeringar med anledning av de riktade emissionerna beslutade av styrelsen den 30 mars 2021.

Nettoskuldsättning per den 28 februari 2021

kSEK2021-02-28Justeringar²Justeringar för de riktade emissionerna
A. Kassa---
B. Andra likvida medel¹52 95480 000132 954
C. Lätt realiserbara värdepapper---
D. Summa likviditet (A+B+C)52 95480 000132 954
E. Kortfristiga fordringar---
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut---
G. Kortfristig del av långfristiga skulder211-211
H. Andra kortfristiga räntebärande skulder---
I. Kortfristig räntebärande skuldsättning (F+G+H)211-211
J. Netto kortfristig räntebärande skuldsättning (I-E-D)-52 743-80 000-132 743
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut---
L. Emitterade obligationer---
M. Andra långfristiga räntebärande skulder90-90
N. Långfristig räntebärande skuldsättning (K+L+M)90-90
O. Nettoskuldsättning (J+N)-52 653-80 000-132 653

¹ Utgörs av tillgängliga likvida medel på bankkonto.
² Justeringar med anledning av de riktade emissionerna beslutade av styrelsen den 30 mars 2021.

Rådgivare
Abliva har anlitat Erik Penser Bank och Cirio Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.