18:40:03 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-26 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-03-08 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-04-29 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-17 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-30 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-03-31 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-31 X-dag ordinarie utdelning
2015-03-30 Årsstämma 2015
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-12 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2014-05-09 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-21 Analytiker möte 2014
2013-12-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-11 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2013-03-08 Årsstämma 2013
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-11 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2012-06-08 Årsstämma 2012
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-02 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-22 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-10 Årsstämma 2011
2011-05-17 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-18 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-11 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-19 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abliva är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Portföljen omfattar projekt i olika skeden och sträcker sig från tidig upptäcktsfas till klinisk fas. Bolaget gick tidigare under namnet NeuroVive Pharmaceutical.
2024-05-23 14:40:00

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”) har idag den 23 maj 2024 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2023, godkännande av ersättningsrapport och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningar för år 2023 fastställdes, styrelsens ersättningsrapport avseende 2023 godkändes och styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Antalet styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken samt att en revisor ska utses. Vidare beslutades att arvode till styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens olika utskott som inte är anställda i Bolaget ska utgå enligt följande:

  • SEK 435 000 till styrelsens ordförande;
  • SEK 270 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
  • SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
  • SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
  • SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
  • SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna David Laskow-Pooley, David Bejker, Denise Goode, Jan Törnell och Roger Franklin. Till styrelseordförande omvaldes David Laskow-Pooley.

Stämman beslutade om omval av revisionsbyrån Ernst & Young AB för tiden intill utgången av årsstämman 2025.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2025 ska utses enligt samma tillvägagångssätt som föregående år samt att anta instruktion för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, årlig rörlig ersättning, långsiktig rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade aktie-relaterade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Införande av Personaloptionsprogram 2024/2030 till den verkställande direktören, b) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade om införande av Personaloptionsprogram 2024/2030, en riktad emission av högst 25 000 000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Bolaget.

Personaloptionerna ska erbjudas vederlagsfritt till Bolagets verkställande direktör.

Varje personaloption ska berättiga innehavaren till att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier under perioden från den 13 maj 2024 till och med den 23 maj 2024, dock inte under marknadsvärdet för Bolagets aktie, fastställt vid en oberoende värdering, vid tidpunkten för tilldelningen av personaloptionen.

Innehavaren kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 1 juni 2027 till och med den 1 juni 2030.

För att säkerställa leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2030, beslutade årsstämman om en riktad emission av högst 25 000 000 teckningsoptioner av serie 2024/2030:1 till ett helägt dotterbolag till Bolaget och att godkänna att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner vederlagsfritt till deltagaren i Personaloptionsprogram 2024/2030 i samband med att personaloptionerna utnyttjas.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i anslutning till Personaloptionsprogram till den verkställande direktören 2024/2030 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 25 000 000 (med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med Villkor för Abliva AB:s teckningsoptioner 2024/2030:1), vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,83 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2028 genom en riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag
Årsstämman beslutade om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2028 genom en riktad emission av högst 15 000 000 teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 till ett helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Bolaget.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot en teckningskurs motsvarande 250 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier under perioden från 13 maj 2024 till och med den 23 maj 2024. Teckningskursen får aldrig understiga aktiens kvotvärde. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger då utestående aktiers då gällande kvotvärdet tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 1 juni 2028 till och med den 31 december 2028.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare (exklusive den verkställande direktören) och övriga nyckelpersoner, som ingått anställningsavtal med Bolaget eller dess dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i förhållande till Teckningsoptionsprogram 2024/2028.

Överlåtelse av teckningsoptionerna ska erbjudas deltagarna till en teckningskurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde enligt Black & Scholes-modellen baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 250 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 23 maj 2024, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde, och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta vid tidpunkten för överlåtelsen.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2028 till ledande befattningshavare och nyckelpersoner utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 15 000 000 (med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med Villkor för Abliva AB:s teckningsoptioner 2024/2028:1), vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Införande av Teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter 2024/2028
Årsstämman beslutade om införande av ett teckningsoptionsprogram för styrelseledamöterna David Laskow-Pooley, David Bejker, Denise Goode och Jan Törnell 2024/2028 genom en riktad emission av högst 4 000 000 teckningsoptioner. Deltagarna ska ha rätt att teckna högst 1 000 000 teckningsoptioner per person.

Teckningsoptionerna ska ges ut till marknadsvärde, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. Värdering av teckningsoptionerna ska ske med tillämpning av Black & Scholes-modellen baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 250 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 23 maj 2024, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. Värderingen ska genomföras av ett oberoende värderingsinstitut. En preliminär värdering indikerar ett värde om 0,031 kronor per teckningsoption.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot en teckningskurs motsvarande 250 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier under perioden från 13 maj 2024 till och med den 23 maj 2024. Teckningskursen får aldrig understiga aktiens kvotvärde. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger då utestående aktiers då gällande kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 1 juni 2028 till och med den 31 december 2028.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i anslutning till Teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter 2024/2028 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 4 000 000 (med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med Villkor för Abliva AB:s teckningsoptioner 2024/2028:2), vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,30 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.