09:28:09 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abliva är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Portföljen omfattar projekt i olika skeden och sträcker sig från tidig upptäcktsfas till klinisk fas. Bolaget gick tidigare under namnet NeuroVive Pharmaceutical.

Kalender

2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-03-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-17 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-30 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-03-31 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-31 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2015-03-30 Årsstämma 2015
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-12 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-09 Årsstämma 2014
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-21 Analytiker möte 2014
2013-12-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-11 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2013-03-08 Årsstämma 2013
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-11 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2012-06-08 Årsstämma 2012
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-02 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-22 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-10 Årsstämma 2011
2011-05-17 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-18 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-11 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-19 Kvartalsrapport 2009-Q3
2021-05-20 10:30:00

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”) har idag hållit årsstämma. Med anledningen av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2020, godkännande av ersättningsrapport och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningar för år 2020 fastställdes, styrelsens ersättningsrapport avseende 2020 godkändes och styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken. Vidare beslutades att arvode till styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens olika utskott skall utgå, i likhet med föregående år, enligt följande:

  • SEK 400 000 till styrelsens ordförande;
  • SEK 250 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
  • SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
  • SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
  • SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
  • SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna David Bejker, Denise Goode, David Laskow-Pooley, Jan Törnell och Roger Franklin. Till styrelseordförande omvaldes David Laskow-Pooley.

Stämman beslutade om nyval av revisionsbyrån Ernst & Young AB för tiden intill utgången av årsstämman 2022. Ernst & Young AB har meddelat att de avser att utse Ola Larsmon till huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år samt att anta instruktion för valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Införande av Personaloptionsprogram 2021/2025, riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Årsstämman godkände styrelsens förslag till införande av Personaloptionsprogram 2021/2025, en riktad emission av högst 4 900 000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Bolaget.

Personaloptionerna ska erbjudas vederlagsfritt till Bolagets verkställande direktör. Varje personaloption ska berättiga innehavaren till att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier under perioden från den 20 maj 2021 till och med den 28 maj 2021, dock inte under marknadsvärdet för Bolagets aktie, fastställt vid en oberoende värdering, vid tidpunkten för tilldelningen av personaloptionen.

Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från den 3 juni 2024 till den 31 december 2025 i enlighet med villkoren för personaloptionerna.

För att säkerställa leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2021/2025 beslutade årsstämman om en riktad emission av högst 4 900 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025 till ett helägt dotterbolag till Bolaget och att godkänna att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner vederlagsfritt till deltagaren i Personaloptionsprogram 2021/2025 i samband med att personaloptionerna utnyttjas.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 4 900 000 (med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med Optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,47 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.