05:14:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Acarix är ett diagnostikbolag. Bolaget har utvecklat en teknologi som möjliggör identifiering av kranskärlssjukdomar. Bolagets produkt är ett icke-invasivt test som sätts med en lapp på patienten för att analysera ljud från hjärtat. Idag innehas verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2009 som en avknoppning från Coloplast. Huvudkontoret ligger i Malmö.
2022-11-22 08:00:00

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

MALMÖ, 22 november, 2022
INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Acarix AB (publ) ("Acarix" eller "Bolaget") har idag, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat om en nyemission av högst 188 979 145 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare motsvarande cirka 52,9 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till emissionen ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen har fastställts till 0,28 SEK per unit, vilket motsvarar 0,28 SEK per ny aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 31,7 MSEK, motsvarande 60 procent av Företrädesemissionen. Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas till att finansiera expansionen av den amerikanska säljorganisationen samt fortsatt produktutveckling och rörelsekapitalbehov. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma som avses hållas den 9 december 2022. Kallelse till extra bolagsstämman kommer genom separat pressmeddelande att offentliggöras idag.
 
Företrädesemissionen i sammandrag

 • Den som på avstämningsdagen den 13 december 2022 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger rätt att med företräde teckna units i Företrädesemissionen. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption ("Unit").
 •  En (1) befintlig aktie berättigar till tre (3) uniträtter och fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, det vill säga en teckningsrelation om 3:4.
 •  Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 52,9 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
 •  Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 0,28 SEK per Unit, vilket motsvarar 0,28 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 36,4 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av uniträtter (TERP), baserat på den volymvägda genomsnittskursen (”VWAP”) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under de tio handelsdagarna från och med den 7 november till och med den 18 november 2022.
 •  Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Acarix-aktiens officiella kursstatistik under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, den 28 april 2023, dock lägst 0,10 SEK och högst 0,45 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner beräknas Bolaget tillföras ytterligare cirka 9,4–42,5 MSEK före emissionskostnader.
 •  Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 15 december 2022 till och med den 30 december 2022.
 •  Lösenperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna löper från och med den 2 maj 2023 till den 16 maj 2023.
 •  Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 13 december 2022 och sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 9 december 2022.
 •  Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare och ingått avtal om emissionsgarantier med externa investerare i Företrädesemissionen. Enligt villkoren för avtalen med garanterna åtar sig garanterna att Företrädesemissionen blir tecknad och betald upp till cirka 31,7 MSEK, motsvarande 60 procent av Företrädesemissionen.
 •  Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets VD Helen Ljungdahl Round, Bolagets styrelseordförande Philip Siberg samt styrelseledamöterna Ulf Rosén, via Ponscasa Holding AB, och Fredrik Buch, där samtliga lämnat förbindelse om att att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen. Därtill har Helen Ljungdal Round uttryckt sina avsikter att, utöver sin pro rata-andel, teckna ytterligare totalt 250 TSEK, utan företrädesrätt.

 
 
Motiv för Företrädesemissionen
Acarix är ett svenskt medicinteknikbolag som kommersialiserar CADScor®System, ett innovativt verktyg för icke-invasiva utredningar av patienter med stabila bröstsmärtor och misstänkt kranskärlssjukdom (Eng. Coronary Artery Disease, CAD). CADScor®System kan med 96,2 procents säkerhet (negativt prediktivt värde) exkludera upp till 35 procent av de patienter som uppvisar symptom på kranskärlssjukdom, men vars problematik är driven av andra sjukdomstillstånd. CADScor®System är CE-märkt och därmed godkänt för försäljning i Europa och övriga länder som accepterar CE-märkning. Under fjärde kvartalet 2020 erhöll Acarix De Novo godkännande för CADScor®System av den amerikanska myndigheten FDA och är därmed även godkänt för försäljning i USA. Under fjärde kvartalet 2021 godkände American Medical Association (AMA) en CPT III ersättningskod för CADScor®System, vilken enligt CPT processen blev aktiv i juli 2022. Därmed kan kliniker som gör CADScor® erhålla ersättning från de amerikanska försäkringsbolagen. Försäljningen kommer framför allt från Tyskland, men även Norden, Schweiz, Österrike, Storbritannien och nu USA. Hittills har cirka 20 000 patienter undersökts med CADScor®System i samband med studier eller i dagligt användande av läkare eller behörig personal.
I november 2022 presenterades Acarix strategiska kliv mot att lägga fullt kommersiellt fokus på USA-marknaden där Bolaget redan har ett eget säljteam, FDA DeNovo godkännande, reimbursementkod och samarbete med American College of Cardiology (ACC) för att definiera kliniska riktlinjer. Acarix bedömer att USA-satsningen kommer att starkt bidra till att nå Bolagets uttalade mål för 2024 och framåt och vidhåller därmed uttalad guidance om 3 000 system på marknaden och 200 MSEK i omsättning med en bruttomarginal på över 80 procent vid utgången av 2024.
För att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi har Acarix därför beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilken beräknas tillföra Acarix, vid fullteckning, cirka 52,9 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Den förväntade nettolikviden från Företrädesemissionen kommer, i följande prioritetsordning och med ungefärlig andel, att användas till:

 1. Cirka 70 procent för kommersiell expansion i USA
 2. Cirka 20 procent för fortsatt produktutveckling
 3. Cirka 10 procent för Bolagets rörelsekapitalsbehov

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i Acarix beslutade den 22 november 2022, om nyemission av högst 188 979 145 Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
 
Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till tre (3) uniträtter och fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.
 
Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,28 SEK per Unit, motsvarande 0,28 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 52,9 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen och exklusive det ytterligare kapital som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna.
 
Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och kommer kunna utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 maj 2023 till och med den 16 maj 2023. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Acarix-aktiens officiella kursstatistik under en period på tio (10) handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, den 28 april 2023, dock lägst 0,10 SEK och högst 0,45 SEK per aktie. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier kommer Acarix tillföras 9,4–42,5 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.
 
Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 13 december 2022. Sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 9 december 2022. Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 15 december 2022 till och med den 30 december 2022. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden. Handel med uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 15 december till och med den 27 december 2022 och handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer påbörjas den 15 december 2022 och pågå fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
 
Tilldelningsprinciper
För det fall att inte samtliga Units tecknas med stöd av företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
 

 • I första hand ska tilldelning ske till personer som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande uniträtter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.
 •  I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya Units som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.
 •  Slutligen ska tilldelning av resterande Units ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

 
Ökning av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 1 889 791,45 SEK, från 2 519 721,94 SEK till 4 409 513,39 SEK genom nyemission av 188 979 145 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 251 972 194 till 440 951 339, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 42,9 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner (och under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas) kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 944 895,72 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare högst 94 489 572 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 17,6 procent i förhållande till aktiekapitalet och antalet aktier och röster.
 
Den totala utspädningseffekten vid fullteckning i Företrädesemissionen samt fullt utnyttjade teckningsoptioner uppgår till högst cirka 52,9 procent. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter.
 
Extra bolagsstämma
Beslutet avseende Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma i Bolaget som avses hållas den 9 december 2022. Kallelse till extra bolagsstämman kommer idag, genom separat pressmeddelande, publiceras av Bolaget och finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.
 
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare uppgående till cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 4 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser.
 
Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med befintliga aktieägare och externa investerare om cirka 29,7 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen. Enligt villkoren för avtalen med garanterna åtar sig garanterna att Företrädesemissionen blir tecknad och betald upp till cirka 31,7 MSEK, motsvarande 60 procent av Företrädesemissionen.
 
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets VD Helen Ljungdahl Round, styrelseordföranden Philip Siberg, samt styrelseledamöterna Ulf Rosén, via Ponscasa Holding AB, och Fredrik Buch, där samtliga lämnat förbindelse att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen. Vidare har Helen Ljungdahl Round uttryckt sina avsikter att, utöver sin pro rata-andel, teckna cirka 250 TSEK, motsvarande cirka 0,47 procent av Företrädesemissionen, utan företrädesrätt.
 
För garantiåtagandena utgår ersättning varvid ersättning för garantin utgår med tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara 90 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (det vill säga under perioden från och med den 15 december till och med den 30 december 2022), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.
 
Varken teckningsförbindelserna eller emissionsgarantierna är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
 
Lock-up
Samtliga i ledningen och styrelsen, med befintliga aktieinnehav, har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte avyttra befintliga aktier i Bolaget samt de aktier, teckningsoptioner och uniträtter som kan tilldelas med anledning av Företrädesemissionen, under en period som varar till och med 120 dagar efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket
 
Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av prospekt som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 14 december 2022 (”Prospektet”). Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Acarix, Redeye ABs och Hagberg & Aneborn Fondkommission ABs respektive hemsidor (www.acarix.com, www.redeye.se, www.hagberganeborn.se).
 
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

9 december 2022Sista dag för handel i aktien inkl. rätt att erhålla uniträtter
12 december 2022Första dag för handel i aktien exkl. rätt att erhålla uniträtter
13 december 2022Avstämningsdag i Företrädesemissionen
14 december 2022Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet
15 december – 27 december 2022Handel i uniträtter
15 december – 30 december 2022Teckningsperiod
15 december 2022 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos BolagsverketHandel i BTU (betalda tecknade Units)
3 januari 2023Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

 
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
 

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Acarix i någon jurisdiktion, varken från Acarix eller från någon annan.
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.
 
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Redeye agerar för Acarix i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Redeye är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material i relation till värdepapperen som beskrivs häri endast till, och riktar sig endast till, och alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att tas i anspråk med "kvalificerade investerare" (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) vilket är en del av Storbritanniens lag i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 gällandes (i) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Förordningen"); eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49,2 (a) till (d) i Förordningen (alla sådana personer betecknas tillsammans som "relevanta personer"). I Storbritannien är all investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grund av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Acarix aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
 
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.
 
INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").
 
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.
 
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier eller teckningsoptioner.
 
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.