10:01:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Acarix är ett diagnostikbolag. Bolaget har utvecklat en teknologi som möjliggör identifiering av kranskärlssjukdomar. Bolagets produkt är ett icke-invasivt test som sätts med en lapp på patienten för att analysera ljud från hjärtat. Idag innehas verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2009 som en avknoppning från Coloplast. Huvudkontoret ligger i Malmö.
2022-11-22 09:00:00

Aktieägarna i Acarix AB, org. nr 559009-0667, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 december 2022.

Information med anledning av coronaviruset

Den extra bolagsstämman kommer att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid extra bolagsstämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt den 9 december 2022.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman.

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

i. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen 1 december 2022;

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 8 december 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast torsdagen 1 december 2022 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 5 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.acarix.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.acarix.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 8 december 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas med post till Acarix AB, c/o Regus Hyllie, Hyllie Boulevard 34, 5 tr, 215 32 Malmö, alternativt per e-post agm@acarix.com.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret

Förslag till dagordning:

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman och utseende av protokollförare
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en justeringsperson
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission
  8. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer jur.kand. Carl Bohman vid Baker Mckenzie Advokaybyrå till ordförande och protokollförare vid stämman, eller vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, samt mottagna poströster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4: Val av en justeringsperson
Styrelsen föreslår jurist Carl Isaksson vid Baker McKenzie Advokatbyrå, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 Godkännande av dagordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission
Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av högst 188 979 145 aktier och högst 188 979 145 teckningsoptioner enligt följande:

De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. units) om vardera en aktie och en teckningsoption.

Teckningskursen för varje unit uppgår till 0,28 kronor (motsvarande 0,28 kronor per aktie), vilket motsvarar ett belopp om totalt 52 914 160,60 kronor om samtliga units tecknas. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Två teckningsoptioner serie 2022:U berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, den 28 april 2023, dock lägst en teckningskurs motsvarande 0,10 kronor och högst en teckningskurs motsvarande 0,45 kronor.

Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption serie 2022:U ska ske under perioden från och med den 2 maj 2023 till och med den 16 maj 2023.

Genom nyemissionen av aktier ökar Bolagets aktiekapital med högst 1 889 791,45 kronor. Vid utnyttjandet av samtliga teckningsoptioner ökar Bolagets aktiekapital med ytterligare högst 944 895,72 kronor och antalet aktier med ytterligare högst 94 489 572 aktier.

Den som på avstämningsdagen den 13 december 2022 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units till teckningskursen 0,28 kronor per unit. Aktieägarna erhåller tre uniträtter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra uniträtter berättigar till teckning av en unit i företrädesemissionen bestående av en aktie och en teckningsoption.

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 15 december 2022 till och med den 30 december 2022. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 15 december 2022 till och med den 30 december 2022. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units utan stöd av uniträtter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande uniträtter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya units som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande units ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

De nya aktierna, samt nya aktier som tillkommer vid utnyttjande av teckningsoption, medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga minst två veckor före stämman, som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 251 972 194 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information
Kopior av fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och formulär för förhandsröstning och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress c/o Regus Hyllie, Hyllie Boulevard 34, 5 tr, 215 32 Malmö och på Bolagets webbplats, www.acarix.com senast två (2) veckor före extra bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman, dvs. den 29 november 2022 till Acarix AB, c/o Regus Hyllie, Hyllie Boulevard 34, 5 tr, 215 32 Malmö eller via e-post till agm@acarix.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.acarix.com och på Bolagets huvudkontor senast den 4 december 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

****
Malmö i november 2022
Acarix AB
Styrelsen