11:33:57 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Acarix är ett diagnostikbolag. Bolaget har utvecklat en teknologi som möjliggör identifiering av kranskärlssjukdomar. Bolagets produkt är ett icke-invasivt test som sätts med en lapp på patienten för att analysera ljud från hjärtat. Idag innehas verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2009 som en avknoppning från Coloplast. Huvudkontoret ligger i Malmö.
2023-09-28 14:05:00

Extra bolagsstämma i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 28 september 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 11 september 2023 om företrädesemission av högst 271 720 806 aktier, högst 90 573 602 teckningsoptioner av serie 2024:U1 och högst 90 573 602 teckningsoptioner av serie 2024:U2. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. units) om vardera tre aktier, en vederlagsfri teckningsoption av serie 2024:U1 och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2024:U2. Genom nyemissionen av aktier ökar Bolagets aktiekapital med högst 2 717 208,06 kronor. Vid utnyttjandet av samtliga teckningsoptioner ökar Bolagets aktiekapital med ytterligare högst 1 811 472,04 kronor, fördelat på 905 736,02 kronor per teckningsoptionsserie, och antalet aktier med ytterligare högst 181 147 204 aktier. Teckningskursen för varje unit uppgår till 0,60 kronor (motsvarande 0,20 kronor per aktie), vilket motsvarar ett belopp om totalt 54 344 161,20 kronor om samtliga units tecknas. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

En vederlagsfri teckningsoption av serie 2024:U1 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 16 februari 2024 till och med den 1 mars 2024, dock lägst en teckningskurs motsvarande 0,25 kronor och högst en teckningskurs motsvarande 0,50 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption serie 2024:U1 ska ske under perioden från och med den 6 mars 2024 till och med den 20 mars 2024.

En vederlagsfri teckningsoption av serie 2024:U2 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 23 augusti 2024 till och med den 6 september 2024, dock lägst en teckningskurs motsvarande 0,25 kronor och högst en teckningskurs motsvarande 0,50 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption serie 2024:U2 ska ske under perioden från och med den 11 september 2024 till och med den 25 september 2024.

Den som på avstämningsdagen den 2 oktober 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units till teckningskursen 0,60 kronor per unit. Aktieägarna erhåller en uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fem uniträtter berättigar till teckning av en unit i företrädesemissionen bestående av tre aktier, en vederlagsfri teckningsoption av serie 2024:U1 och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2024:U2.

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 4 oktober 2023 till och med den 18 oktober 2023. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 4 oktober 2023 till och med den 18 oktober 2023. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units utan stöd av uniträtter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande uniträtter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya units som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. Slutligen ska tilldelning ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman, inklusive fullständiga villkor för teckningsoptionerna, hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.acarix.com.