13:32:49 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-15 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-08 Ordinarie utdelning ADVT 0.00 SEK
2023-06-07 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-01 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning ADVT 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-11 Ordinarie utdelning ADVT 0.00 SEK
2021-06-10 Årsstämma 2021
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-11 Ordinarie utdelning ADVT 0.00 SEK
2020-06-10 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-26 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Ordinarie utdelning ADVT 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Adverty är ett teknikbolag. Bolagets affärsidé är att sammanföra varumärken och människor genom en egenutvecklad displayannonseringsteknik byggd för spel och applikationer. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera på spelupplevelsen med integrerade annonser. Adverty grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2021-12-23 08:00:00

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I ADVERTY AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen för Adverty AB (publ) (”Adverty” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför Bolaget cirka 48,1 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 4,25 SEK per aktie. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 81 procent genom garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Adverty har genom sin annonsplattform byggt ett stort utbud av in-game-annonser, d v s annonsering i spel och spelapplikationer. Genom dessa sömlösa och icke-påträngande annonser har Adverty skapat en möjlighet för varumärken att nå uppmärksamhetssnåla målgrupper, såsom generation Z. Funktioner i egenskap av annonsblockering blir alltmer vanligt, men genom Advertys annonsplattform har användargrupperna av spel och spelapplikationer ingen möjlighet till att aktivera sådana funktioner. Därtill använder Bolaget sig av synbarhetsteknologi som innebär att varumärken som använder annonsplattformen enbart betalar för de visningar som respektive annons faktiskt genererar, d v s enbart betalar för den synlighet varumärken faktiskt erhåller.

Under 2021 har kommersialiseringen av Bolagets sömlösa in-game annonseringsplattform intensifierats och Adverty har sett en stark omsättningstillväxt vilken primärt grundar sig i ökade sälj- och marknadsföringsaktiviteter, samarbeten med spelutgivare som resulterat i ytterligare spelintegrationer samt en underliggande tillväxt i spelmarknaden. Adverty ser fortsatta tillväxtmöjligheter för Bolagets plattform inom den snabbväxande mobilspelmarknaden och mottagandet bland såväl spelare, utvecklare och utgivare har varit positiv vilket banar väg för ytterligare spelintegrationer och samarbeten.

Genomförande av Bolagets tillväxt- och expansionsplaner ställer krav på erforderligt kapital och styrelsen för Adverty bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Styrelsen för Adverty har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilken vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 48,1 MSEK. Nettolikviden om 40,2 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 7,9 MSEK, avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning; återbetalning av brygglån (cirka 10 procent), allmänt rörelsekapital (cirka 50 procent), säkra en handfull större viktiga spelutvecklare (cirka 15 procent), stärka sälj- och affärsutvecklingsteamen med fler nyckelpersoner för att fortsätta bygga upp globalt nätverk av säljpartners samt knyta an fler spelutvecklare (cirka 15 procent), IT-utveckling av ett universal-SDK (software development kit) vilket är en uppsättning utvecklingsverktyg som möjliggör ingång till alla spelmotorer mot specifika programpaket, utveckling av nya programmatiska funktioner, uppdatering av VR-stöd för nästa generations metaverse headsets (cirka 10 procent).

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • En (1) befintlig aktie i Adverty som innehas på avstämningsdagen den 11 januari 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
  • Teckningskursen uppgår till 4,25 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
  • Genom Företrädesemissionen kan Adverty som högst tillföras cirka 48,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 7,9 MSEK.
  • Teckningsperioden löper under perioden 13 – 27 januari 2022.
  • Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på NGM Nordic SME under perioden 13 – 24 januari 2022.
  • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst cirka 531 998,93 SEK, motsvarande högst 11 320 885 aktier, innebärande en maximal utspädning om cirka 33,3 procent.
  • I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter. I den mån tilldelning fullt ut inte kan ske enligt pro rata i något steg enligt ovan, ska tilldelning ske genom lottning.
  • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen fattas med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 10 juni 2021.
  • Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier motsvarande sammanlagt cirka 39,0 MSEK.

Emissionsgarantier har avtalats skriftligen. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om tio (10) procent av garanterat belopp. Garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 12 januari 2022. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

7 januari 2022 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

10 januari 2022 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

11 januari 2022 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

12 januari 2022 Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt

13 – 24 januari 2022 Handel med teckningsrätter vid NGM Nordic SME

13 – 27 januari 2022 Teckningsperiod

31 januari 2022 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Brygglån

Bolaget har ingått avtal med Erik Penser Bank AB avseende ett brygglån om högst 8,0 MSEK för vilket Erik Penser Bank AB erhåller marknadsmässig ersättning. Lånebeloppet jämte upplupen ränta ska återbetalas senast den 30 mars 2022 och Adverty avser att återbetala lånet med del av den nettolikvid som inflyter till Bolaget genom Företrädesemissionen.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst cirka 531 998,93 SEK, från cirka 1 063 997,91 SEK till cirka 1 595 996,84 SEK, genom utgivande av högst 11 320 885 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 22 641 771 till högst 33 962 656 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om cirka 33,3 procent av kapital och röster i Bolaget.

Investerarpresentationer

Adverty kommer att arrangera företagspresentationer i samband med Företrädesemissionen. Dessa kommer att meddelas i särskilt pressmeddelande och i sammanfattande folder som kommer att distribueras till samtliga aktieägare.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Schjødt är finansiell respektive legal rådgivare till Adverty i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Adverty. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Adverty kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Adverty kommer att offentliggöra omkring den 12 januari 2021. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Adverty för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Advertys aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Adverty anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Adverty inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.