12:32:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-01 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AlzeCure Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget är inriktade mot forskning och utveckling av läkemedel som används för diverse hjärnsjukdomar, med störst fokus mot Alzheimers sjukdom. Teknologin och forskningen utgår ifrån egen läkemedelsplattform, där bolaget utvecklar olika symptomlindrande läkemedelskandidater. Huvudkontoret ligger i Huddinge.
2022-02-10 18:00:00

AlzeCure Pharma AB (”AlzeCure” eller ”Bolaget”), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att Bolagets styrelse idag har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 60,4 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 1 mars 2022. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 4 mars 2022. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera planerade utvecklingssteg av AlzeCures läkemedelskandidater vilka nu är i klinisk utvecklingsfas eller sen preklinisk utveckling. Enligt villkoren i Företrädesemissionen berättigar fem (5) befintliga aktier i AlzeCure till teckning av två (2) nya aktier till kursen 4,00 SEK per aktie. Företrädesemissionen är garanterad till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Tecknings- och garantiåtaganden från ledande befattningshavare och styrelseledamöter uppgår till sammanlagt 2,5 MSEK. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott kan styrelsen komma att utnyttja också en övertilldelningsoption om upp till 12,0 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet uppgår det maximala kapitaltillskottet till cirka 72,4 MSEK. Eventuellt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer ske genom att styrelsen fattar beslut om nyemission med stöd av befintligt emissionsbemyndigande. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs via separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen
AlzeCure utvecklar potentiellt banbrytande behandlingar, s k first-in-class, av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers och smärta. Bolagets utveckling utgår ifrån tre olika forskningsplattformar, NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless, varifrån AlzeCure tar fram sina läkemedelskandidater vilket ger en bred portfölj av symptomlindrande samt sjukdomsmodifierande och preventiva potentiella läkemedel.

NeuroRestore® är en plattform beståendes av symptomlindrande läkemedelskandidater för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, såsom vid Alzheimers sjukdom. Bolaget genomför för närvarande andra delen av en fas Ia-studie med dess kandidat ACD856 och planerar därefter att initiera en fas Ib-studie i syfte att på ett tidigt stadium erhålla effektdata på kognitiv funktion i människa. Bolaget avser att allokera 12 procent av det intagna beloppet i Företrädesemissionen till NeuroRestore® och den vidare utvecklingen av dess kandidater.

Plattformen Alzstatin® fokuserar på att utveckla preventiva och sjukdomsmodifierande kandidater för tidig behandling mot Alzheimers sjukdom. AlzeCure avser att driva vidare utvecklingen av kandidaterna inom Alzstatin-plattformen mot prekliniska säkerhetstester avseende ACD680 med målet att kunna identifiera den optimala kandidat som kan avancera vidare till klinisk utvecklingsfas. Bolaget avser att allokera 20 procent av det intagna beloppet i Företrädesemissionen till Alzstatin® och den vidare utvecklingen av dess kandidater.

Painless är Bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller ACD440, en läkemedelskandidat i klinisk fas inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM projektet, som är inriktad på muskuloskelettala smärttillstånd såsom vid osteoartros. Under 2022 planerar Bolaget att starta en fas IIa-studie med ACD440 medan TrkA-NAM-programmet ska avanceras mot prekliniska säkerhetsstudier, vilka behövs i utvecklingen mot en klinisk läkemedelskandidat. Bolaget avser att allokera 40 procent av det intagna beloppet i Företrädesemissionen för genomförandet av den kliniska fas IIa studien med ACD440 samt 28 procent av det intagna beloppet i Företrädesemissionen till vidare utveckling av TrkA-NAM.

Tillskottet av likvida medel till AlzeCure genom Företrädesemissionen möjliggör för oss att genomföra flera värdeskapande utvecklingssteg i samtliga våra forskningsplattformar och vi är numera i klinisk fas i såväl NeuroRestore som Painless, där vi nu planerar att gå in i fas 2 med ACD440. Vi arbetar även vidare med vår utlicensieringsstrategi och våra kandidater blir mer relevanta, samtidigt som värdet av tillgångarna ökar, för varje utvecklingssteg vi slutför”, säger AlzeCures VD Martin Jönsson

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • En (1) befintlig aktie i AlzeCure som innehas på avstämningsdagen den 4 mars 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier.
  • Teckningskursen uppgår till 4,00 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
  • Genom Företrädesemissionen kan AlzeCure som högst tillföras cirka 60,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 9,0 MSEK varav cirka 4,8 MSEK utgörs av garantiersättning.
  • Teckningsperioden löper under perioden 8 mars – 22 mars 2022.
  • Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq Premier First North Growth Market under perioden 8 mars – 17 mars 2022.
  • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 377 657,15 SEK, motsvarande högst 15 106 286 aktier innebärande en maximal utspädning om 28,6 procent.
  • I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garanter och då i förhållande till ställda garantiåtaganden.
  • Motsvarande tilldelningskriterier gäller Övertilldelningsoptionen
  • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av att extra bolagsstämma i Bolaget den 1 mars 2022 beslutar att godkänna Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs separat i anslutning till publiceringen av detta pressmeddelande.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande sammanlagt 48,5 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 15,7 MSEK, motsvarande cirka 26,0 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 32,8 MSEK, motsvarande cirka 54,2 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden från ledande befattningshavare och styrelseledamöter uppgår till sammanlagt 2,5 MSEK. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om tio (10) procent av garanterat belopp. Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 7 mars 2022. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras, bland annat baserat på handläggningstiden för det aktuella prospektet.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

2 mars 2022 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

3 mars 2022 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

4 mars 2022 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

7 mars 2022 Offentliggörande av prospekt

8 mars – 22 mars 2022 Teckningsperiod

8 mars – 17 mars 2022 Handel med teckningsrätter vid Nasdaq Premier First North Growth Market

25 mars 2022 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 377 657,15 SEK, från 944 142,8750 SEK till 1 321 800,025 SEK, genom utgivande av högst 15 106 286 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 37 765 715 till högst 52 872 001 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 28,6 procent av kapital och röster i Bolaget.

Övertilldelningsoption
För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott för det fall att Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 12,0 MSEK. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 3 000 000 aktier som tecknas till kursen 4,00 SEK per aktie. Eventuellt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer ske genom att styrelsen fattar beslut om nyemission med stöd av befintligt emissionsbemyndigande.

Godkännande vid extra bolagsstämma
I syfte att inhämta bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut kommer styrelsen att kalla aktieägarna i Bolaget till extrastämma, vilken planeras att hållas den 1 mars 2022. Kallelse till extra extrastämman offentliggörs i separat pressmeddelande.

Rådgivare
AlzeCure har anlitat Erik Penser Bank AB och Synch Advokat AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.