02:41:39 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-11 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-25 Extra Bolagsstämma 2023
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-01 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AlzeCure Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget har sin inriktning mot forskning och utveckling av läkemedel som används för diverse hjärnsjukdomar, med störst fokus mot Alzheimers sjukdom, men även mot smärta. Teknologin och forskningen utgår ifrån egen läkemedelsplattform, där bolaget utvecklar olika symptomlindrande och sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater. Huvudkontoret ligger i Huddinge.
2022-08-25 08:00:00

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2022, som finns att ta del av på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Andra kvartalet 2022 var ännu en aktiv och framgångsrik period för AlzeCure, då vi bland annat startade den första fas IIa-studien i företagets historia, och detta inom ett område med mycket stort medicinskt behov, neuropatisk smärta. Vidare avslutade vi enligt plan vår fas I MAD-studie med NeuroRestore ACD856 för Alzheimers och andra kognitiva störningar. Studien visar positiva säkerhets- och tolerabilitetsdata vilket stödjer det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi genererade också nya prekliniska data i smärtprojektet TrkA-NAM, där vi visade att substanserna inte endast kan bidra med smärtlindrande effekter utan även med anti-inflammatorisk effekt. Baserat på detta utvecklas AlzeCure väl och enligt plan.”

Martin Jönsson, VD

Finansiell information april – juni 2022
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -21 548 KSEK (-15 693).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,43 SEK (-0,42).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 55 303 KSEK (82 030).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 51 673 KSEK (77 915).

Finansiell information januari – juni 2022
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -34 194 KSEK (-38 655).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,77 SEK (-1,02).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 55 303 KSEK (82 030).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 51 673 KSEK (77 915).

Väsentliga händelser januari – mars 2022

 • Bolaget erhåller vägledande svar från FDA som stödjer det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet för ACD440 samt förberedelsearbetet inför den kommande kliniska fas II-studien.
 • Styrelsen beslutar att genomföra en företrädesemission, vilken förutsatte ett godkännande vid extra bolagsstämma den 1 mars 2022.
 • Nyemissionen avslutades den 22 mars och bolaget tillförs 48,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget erhåller i mars nya vägledande data från den pågående kliniska fas I MAD-studien med ACD856 som visar att substansen når hjärnan, målorganet för substansen som utvecklas som behandling för Alzheimers sjukdom.

Väsentliga händelser april – juni 2022

 • En riktad kvittningsemission genomförs i april i samband med att ACD440 går in i fas II och Acturum Life investerar i bolaget. Kvittningsemissionen är en följd av att tidigare avtalad milestonebetalning erläggs i form av 845 070 aktier i stället för kontantbetalning.
 • I april presenterar bolaget resultat från den kliniska fas I Single-Ascending-Dose-studien som visar att ACD856 uppvisar en god säkerhets- och tolerabilitetsprofil i människa samt lämpliga farmakokinetiska egenskaper, vilket stödjer den vidare kliniska utvecklingen av substansen. Vidare presenterades även nya prekliniska data som visar en dosberoende positiv effekt av NeuroRestore-substansen AC-0027136 på mitokondriell funktion, vilket är särskilt intressant då försämrad mitokondriell funktion är vanligt förekommande i bland annat Alzheimers sjukdom.
 • I april presenterar bolaget också nya data rörande en ny potent småmolekylär gamma-sekretasmodulator (GSM), ingående i forskningsplattformen Alzstatin. Presentationen innehåller prekliniska data från studier som visar på att substansen, AC-0027875, effektivt passerar blod-hjärnbarriären och når målorganet, det vill säga hjärnan, i höga koncentrationer, vilket är essentiellt för en god farmakologisk effekt. Vidare visar data att substansens potenta effekt på γ-sekretas ledde till en sänkning av mängden skadligt amyloid beta 42 (Aβ42) med över 50 procent.
 • I maj får bolaget godkännande att starta klinisk fas II-studie med den icke-opioida substansen ACD440 mot neuropatisk smärta.
 • I juni inkluderas den förta patienten i ovan nämnda studie, bolagets kliniska fas II-studie i neuropatisk smärta med icke-opioiden ACD440.
 • Den kliniska fas I-studien Multiple Ascending Dose för AlzeCures alzheimerprojekt NeuroRestore ACD856 avslutades i juni. Data visar att ACD856, den primära läkemedelskandidaten inom bolagets NeuroRestore-plattform, har god tolerabilitet och säkerhet. Vidare så demonstrerar resultaten att substansen har lämpliga farmakokinetiska egenskaper med snabbt upptag i kroppen samt relevant och dos-beroende exponering i CNS. Data presenteras på Alzheimer-konferensen AAIC i juli.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens slut.

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.alzecurepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/